eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchola › Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870257484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świecka 68

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pk@pk.tuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.tuchola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edb95faa-b1bc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101155/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-edb95faa-b1bc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0 lub Google Chrome wersji 71.0.3 lub Firefox od wersji 65.0.1 lub Safari od wersji 12.0.2,
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PK.ZP.271.2.2023.GC.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego używanej ładowarki teleskopowej o parametrach techniczno – użytkowych podanych w załączniku Nr 1a Opis Przedmiotu Zamówienia do niniejszej SWZ.
Ładowarka teleskopowa używana, jednak nie starsza niż rok produkcji 2021 r. o przebiegu nie większym niż 700 motogodzin.
Wymagania wykonania zamówienia.
1) Wykonawca potwierdzi odpowiednimi dokumentami, że oferowana maszyna jest jego własnością ( umowa zakupu lub faktura zakupu ) i ma do niej prawo sprzedaży Zamawiającemu.
2) Wykonawca dostarczy maszynę do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własne ryzyko.
3) Wykonawca w dniu dostawy maszyny do siedziby Zamawiającego na plac wykona praktyczne przeszkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji maszyny.
4) Ładowarka musi posiadać gwarancję na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia i podpisania protokołu odbioru bez uwag i bez limitu godzin.
5) Na dostarczoną ładowarkę wykonawca udzieli rękojmi za wady maszyny na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia i podpisania protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego i bez limitu godzin.
6) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ładowarki teleskopowej.
7) Czas reakcji serwisowej w przypadku awarii ładowarki teleskopowej musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia.
8) Wykonawca zapewni punkt serwisowy na terenie Polski w odległości do 150 - 200 km od Tucholi z autoryzowanym mobilnym serwisem umożliwiającym realizację przeglądów i napraw w siedzibie zamawiającego.
9) Oferowana maszyna musi posiadać certyfikat zgodności z CE w języku polskim oraz deklarację zgodności WE w języku polskim ( tłumaczenie ) o zgodności z Dyrektywą MD 2006/42/WE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144710-8 - Ładowarki jezdne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczoną ładowarkę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 ),
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) oświadczenia własnego wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Dokument potwierdzający, że oferowana maszyna jest własnością wykonawcy ( umowa zakupu lub faktura zakupu ) i ma do niej prawo sprzedaży Zamawiającemu.
2) Karta techniczna lub specyfikacja techniczna producenta oferowanej ładowarki, z treści której wynikać będzie, że oferowana ładowarka spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku Nr 1a do niniejszej SWZ. Wykonawca w karcie
( lub specyfikacji ) powinien podkreślić wszystkie te parametry wymagane dla zamawianej maszyny.
3) Kolorowe zdjęcia oferowanej ładowarki.
4) Deklaracja zgodności CE w języku polskim.
5) Deklaracja zgodności WE w języku polskim ( tłumaczenie ) o zgodności z Dyrektywą MD 2006/42/WE
6) Wykaz punktów serwisowych ( punkt serwisowy zlokalizowany na terenie Polski w odległości do 150-250 km, z autoryzowanym mobilnym serwisem umożliwiającym realizację przeglądów i napraw w siedzibie Zamawiającego ).
Jeżeli w karcie technicznej lub specyfikacji technicznej będą wymienione różne modele ładowarki, wykonawcy ma obowiązek wskazać ( lub złożyć oświadczenie ), którą maszynę oferuje.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Dokument potwierdzający, że oferowana maszyna jest własnością wykonawcy ( umowa zakupu lub faktura zakupu ) i ma do niej prawo sprzedaży Zamawiającemu.
2) Karta techniczna lub specyfikacja techniczna producenta oferowanej ładowarki, z treści której wynikać będzie, że oferowana ładowarka spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku Nr 1a do niniejszej SWZ. Wykonawca w karcie
( lub specyfikacji ) powinien podkreślić wszystkie te parametry wymagane dla zamawianej maszyny.
3) Kolorowe zdjęcia oferowanej ładowarki.
4) Deklaracja zgodności CE w języku polskim.
5) Deklaracja zgodności WE w języku polskim ( tłumaczenie ) o zgodności z Dyrektywą MD 2006/42/WE
6) Wykaz punktów serwisowych ( punkt serwisowy zlokalizowany na terenie Polski w odległości do 150-250 km, z autoryzowanym mobilnym serwisem umożliwiającym realizację przeglądów i napraw w siedzibie Zamawiającego ).
Jeżeli w karcie technicznej lub specyfikacji technicznej będą wymienione różne modele ładowarki, wykonawcy ma obowiązek wskazać ( lub złożyć oświadczenie ), którą maszynę oferuje.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ),
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
3) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę elektroniczną lub kopię potwierdzoną elektronicznie przez notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 03.03.2023 r. do godziny 10:00 za pośrednictwem Platformy na adres : https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.