eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milejczyce › Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach wraz z budową kompleksu sportowegoOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach wraz z budową kompleksu sportowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MILEJCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 5

1.5.2.) Miejscowość: Milejczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-332

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@milejczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07c641d2-c1b8-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach wraz z budową kompleksu sportowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07c641d2-c1b8-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051198/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133447

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPIN.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Szkoły Podstawowej w Milejczycach wraz z budową kompleksu sportowego na działce nr geod. 1130/2, ul. Szkolna, gmina Milejczyce.
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejczycach obejmuje:
a) remont wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem kotłowni, magazynu opału i pomieszczenia technicznego,
b) docieplenie budynku,
c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
d) wymianę pokrycia dachowego,
e) wymianę grzejników i rurociągów instalacji c.o.,
f) remont instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji hydrantowej.
Budowa kompleksu sportowego obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscu istniejącego boiska asfaltowego, z nawierzchnią polipropylenową, modułową, umożliwiającego grę w piłkę ręczną, mini-nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenis.
Zamówienie obejmuje budowę utwardzonego parkingu z dojazdem od strony wjazdu z ulicy (działka nr geod. 1131/4) projektowaną nawierzchnią utwardzoną.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą wielobranżowe projekty techniczne oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45233140-2 - Roboty drogowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6150000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9102000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6150000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Martus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 050427509

7.3.3) Ulica: Zielonogórska 17 lok. 1

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-675

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6150000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.