eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Us逝ga dozoru mienia i obiektu po這穎nego w Lublinie przy ul. Kar這wicza 4Og這szenie z dnia 2023-06-09


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Us逝ga dozoru mienia i obiektu po這穎nego w Lublinie przy ul. Kar這wicza 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Wojew鏚ztwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387842118

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Mieczys豉wa Kar這wicza 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-027

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 4781355

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzysztof.bartosik@lcit.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Us逝ga dozoru mienia i obiektu po這穎nego w Lublinie przy ul. Kar這wicza 4

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-3339cd7a-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00253791

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-09

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00099042/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.16 Us逝ga dozoru mienia i obiektu po這穎nego w Lublinie przy ul. Kar這wicza 4.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://lcit.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Post瘼owanie prowadzone jest na Platformie pod nazw: „Us逝ga dozoru mienia i obiektu po這穎nego w Lublinie przy ul. Kar這wicza 4” – znak sprawy: AO-II.26.1.29.2023.KBA.
Instrukcja korzystania z Platformy:
1) W celu zapoznania si z dokumentacj post瘼owania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zak豉dk „Lista post瘼owa PZP”, nast瘼nie zak豉dk „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe post瘼owanie i klika w wybrany link, przechodz帷 do obszaru post瘼owania (po up造wie terminu sk豉dania ofert dokumentacja jest dost瘼na w zak豉dce „W toku”).
2) Zadawanie pyta do tre軼i SWZ za po鈔ednictwem Platformy:
- bez logowania – poprzez funkcjonalno嗆 „Zadaj pytanie”,
- poprzez funkcjonalno嗆 „Przyst徙 do post瘼owania” i po zalogowaniu si na konto u篡tkownika w zak豉dce „Korespondencja”.
3) Przyst徙ienie do post瘼owania:
a) przyst徙ienie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii; https://lcit.ezamawiajacy.pl/
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przyst徙 do post瘼owania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony o mo磧iwo軼i zalogowania lub do za這瞠nia bezp豉tnego konta. Wykonawca zak豉da konto wykonuj帷 kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia has這, nast瘼nie powtarza has這, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj si”,
c) rejestracja konta nast瘼uje automatycznie poprzez:
- podpisanie si pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym),
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu,
lub
- je瞠li u篡tkownik nie podpisze si na wniosku ani nie skontaktuje si telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ci庵u maksymalnie 6 godzin roboczych,
d) po za這瞠niu konta Wykonawca ma mo磧iwo嗆 z這瞠nia Oferty w post瘼owaniu,
e) w przypadku problem闚 technicznych dotycz帷ych pracy Platformy mo積a si kontaktowa z serwisem dost瘼nym codziennie od poniedzia趾u do pi徠ku
(z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00,
- pod numerem telefonu: (22) 257-22-23, - pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
8. Niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie Zakupowej tj.:
- sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej
ni 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pami耩 min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
- w陰czona obs逝ga JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie .pdf.
9. Dopuszczalne formaty przesy豉nych danych tj. plik闚 o wielko軼i do 100 MB w formatach,
w szczeg鏊no軼i: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
10. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik oferty wraz z za陰cznikami przes豉ny przez Wykonawc za pomoc Platformy i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po up造wie terminu sk豉dania ofert.
11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 廝鏚貫m czasu.
12. O terminie przes豉nia decyduje czas pe軟ego przeprocesowania transakcji pliku
na Platformie.
13. Osobami uprawnionymi do kontakt闚 s:
1) Krzysztof Bartosik – nr telefonu 81 4781355, krzysztof.bartosik@lcit.lubelskie.pl;
2) Andrzej Danaj – nr telefonu 81 4416533, andrzej.danaj@lcit.lubelskie.pl.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Obowi您ek informacyjny w toku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego Zamawiaj帷y zgodnie z art. 13 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) informuje, 瞠:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojew鏚ztwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii ul. Mieczys豉wa Kar這wicza 4, 20-027 Lublin, (adres korespondencyjny 20-029 Lublin, ul. A. Grottgera 4) e-mail:
kontakt@lcit.lubelskie.pl;
2. Administrator danych osobowych wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa si we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi您anych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail: odo@lcit.lubelskie.pl;
3. Podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych
w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
tj. przetwarzanie niezb璠ne jest do wype軟ienia obowi您ku prawego ci捫帷ego na administratorze w zakresie:
a) ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych oraz akt闚 wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczeg鏊no軼i rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚
lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy,
b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotycz帷ych podstaw wykluczenia
z post瘼owania okre郵onego w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych.
4. Dane osobowe b璠 przetwarzane wy陰czenie w celu przeprowadzenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego i archiwalnym, i nie b璠 udost瘼niane odbiorcom danych za wyj徠kiem podmiot闚, kt鏎e s upowa積ione na podstawie przepis闚 prawa (w szczeg鏊no軼i Krajowa Izba Odwo豉wcza, Urz康 Zam闚ie Publicznych).
5. Odbiorcami danych b璠 podmioty na podstawie przepis闚 prawa (w szczeg鏊no軼i Krajowa Izba Odwo豉wcza, Urz康 Zam闚ie Publicznych) oraz inne podmioty upowa積ione na podstawie przepis闚 prawa, tj. podmioty 鈍iadcz帷e us逝gi wsparcia i serwisu (podmiot przetwarzaj帷y).
6. Dane osobowe b璠 przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi okre郵onymi w Rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz闚 akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia豉nia archiw闚 zak豉dowych.
7. Podmiotom, kt鏎ych dane s przetwarzane przys逝guj nast瘼uj帷e prawa:
1) dost瘼u do swoich danych osobowych, 膨dania ich sprostowania, usuni璚ia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia skargi do Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych, w zakresie okre郵onym ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 ust. 2: Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 rozporz康zenia 2016/679, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 3: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz康zenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AO-II.26.1.29.2023.KBA

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia (Zakres us逝g oraz obowi您k闚 Wykonawcy):
1) Doz鏎 nad bezpiecze雟twem mienia i obiekt闚 zlokalizowanych na nieruchomo軼i,
2) Zapewnienie bezpiecze雟twa os鏏 przebywaj帷ych w obiektach,
3) Ochrona mienia znajduj帷ego si na terenie chronionym przed:
a) kradzie膨 z w豉maniem,
b) wandalizmem i chuliga雟twem,
c) ekscesami ze strony os鏏 b璠帷ych pod dzia豉niem alkoholu lub narkotyk闚,
d) wypadkami losowymi i awariami np. po瘸r, zalanie itp.
4) Otwieranie i zamykanie w okre郵onych godzinach drzwi wskazanych przez Zamawiaj帷ego.
5) Wydawanie u篡tkownikom obiektu przed rozpocz璚iem i przyjmowanie po zako鎍zeniu pracy kluczy od zamkni耩 g堯wnych (holi i korytarzy) na poszczeg鏊nych pi皻rach.
6) Wydawanie i przyjmowanie kluczy jw. osobom sprz徠aj帷ym lokale u篡tkowe usytuowane w budynku.
7) Odpowiednie zabezpieczenie kluczy zapasowych do pomieszcze u篡tkowanych przez instytucje funkcjonuj帷e w obiekcie.
8) Udzielanie informacji interesantom o rozmieszczeniu poszczeg鏊nych instytucji
w budynku, komunikacji wewn皻rznej w obiekcie i w razie konieczno軼i instrukta簑 obs逝gi d德igu osobowego.
9) Wy陰czanie d德ig闚 po zako鎍zeniu pracy oraz w陰czanie przed rozpocz璚iem pracy.
10) Dokonanie obchodu kontrolnego obiektu po zako鎍zeniu pracy sprz徠aczek celem wyeliminowania ewentualnych nieprawid這wo軼i (pozostawionych bez zamkni璚ia drzwi korytarzy i holi, ciekn帷ych kran闚, w陰czonych odbiornik闚 elektrycznych itp.).
11) Zapalanie, wygaszanie o鈍ietlenia klatki schodowej, wej軼ia do budynku
i pomieszcze na parterze w zale積o軼i od potrzeb.
12) Dbanie o porz康ek na holu w czasie dy簑ru (w miar potrzeb zmywanie, podmiatanie itp.)
13) Utrzymanie czysto軼i na schodach wej軼iowych wraz podjazdem.
14) Prowadzenie ksi捫ki pracy portierni, w kt鏎ej odnotowuje si zdarzenia zaistnia貫
w czasie pe軟ienia dy簑ru.
15) Odnotowanie w rejestrze dost瘼u do budynku, ka盥orazowego wej軼ia poza godzinami s逝瘺owymi os鏏 upowa積ionych, posiadaj帷ych stosowne zezwolenie.
16) Odnotowanie w rejestrze dost瘼u do budynku, ka盥orazowego wej軼ia os鏏 upowa積ionych do dost瘼u do stacji bazowych przez operator闚 telefonii kom鏎kowej wed逝g zawartych um闚 dzier瘸wy,
17) Niezw這czne informowanie os鏏 wskazanych przez Zamawiaj帷ego o dostrze穎nych awariach instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynkach
i na terenie nieruchomo軼i, oraz o wszelkich zaistnia造ch nieprawid這wo軼iach
lub zdarzeniach.
18) Obs逝ga zap鏎 drogowych przy parkingu s逝瘺owym (umo磧iwienie wjazdu na teren parkingu tylko samochodom nale膨cym do instytucji, z kt鏎ymi zawarte s umowy
o najem miejsc parkingowych i gara篡).
19) Prowadzenie obserwacji ruchu osobowego oraz samochodowego, odbywaj帷ego si na terenie dozorowanego mienia i obiektu z wykorzystaniem kamer przemys這wych umieszczonych na zewn徠rz i wewn徠rz budynku, przesy豉j帷ych nagrania w czasie rzeczywistym.
20) Obs逝ga bramy budowli 鄉ietnikowej.
21) Obs逝ga centrali instalacji sygnalizacyjno-alarmowej p. po瘸rowej z jednoczesn weryfikacj sygna堯w z budynku wg. szczeg馧owej instrukcji post瘼owania w tym zakresie.
22) Obs逝ga instalacji antyw豉maniowej budynku polegaj帷 na rozbrojeniu systemu
na rozpocz璚ie pracy i uzbrojeniu instalacji na zako鎍zenie pracy - zgodnie
z otrzyman instrukcj wewn皻rzn.
23) Odpowiednie reagowanie na dostrze穎ne zagro瞠nia po瘸rowe,
24) Wezwanie Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej w przypadku bezpo鈔edniego zagro瞠nia po瘸rowego – oraz os鏏 wskazanych przez Zamawiaj帷ego i dyrektor闚 poszczeg鏊nych instytucji. Do czasu przybycia stra篡, po godzinach pracy przygotowa klucze do otwarcia drzwi pomi璠zy przedsionkami p. po瘸rowymi,
a poszczeg鏊nymi kondygnacjami. Po przybyciu stra篡 po瘸rnej wskaza miejsce po瘸ru lub kondygnacj na kt鏎ej wygenerowany zosta alarm po瘸rowy przez SAP oraz 陰cze hydrantu znajduj帷e si na 軼ianie frontowej od strony ul. Kar這wicza (strona po逝dniowa),
25) Zapewnienie 鈔odk闚 陰czno軼i oraz wsparcia patrolu interwencyjnego,
26) Sprz徠anie terenu przyleg貫go do budynku, ci庵闚 komunikacyjnych o pow. 254 m2 (od strony wschodniej i strony zachodniej wzd逝 budynku do placu wewn皻rznego przyobiektowego) polegaj帷e na: codziennym zamiataniu ci庵闚 pieszych, pochylni dla os鏏 niepe軟osprawnych usuwaniu 郾iegu, lodu, posypywaniu 郵iskiej nawierzchni materia豉mi uszorstniaj帷ymi w obr瑿ie posesji.
27) Zg豉szanie do Zamawiaj帷ego potrzeby wywozu nagromadzonych odpad闚 i 郾iegu.
28) Niezw這czne informowanie upowa積ionych przedstawicieli Zamawiaj帷ego
o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpiecze雟twa obiektu,
29) Podejmowanie innych czynno軼i wy瞠j nieokre郵onych, a niezb璠nych
do prawid這wego realizowania ochrony os鏏 i mienia w obiekcie Zamawiaj帷ego.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, a tak瞠 warunki realizacji us逝gi i obowi您ki Wykonawcy opisane s w Za陰czniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚.
2. Wyb鏎 oferty dokonany zostanie na podstawie kryteri闚 oceny ofert z ustalon 陰czn punktacj do 100 pkt. (100%=100pkt).
3. Zamawiaj帷y dokona oceny z這穎nych w terminie ofert, kt鏎e spe軟i wymagania formalne na podstawie nast瘼uj帷ego zestawu
kryteri闚 oceny: Cena brutto za ca這嗆 zam闚ienia - max. 60 pkt; Do鈍iadczenie zawodowe liczone w miesi帷ach osoby skierowanej do realizacji
zam闚ienia (kryterium oceny dotyczy pracownika wpisanego na list Kwalifikowanych Pracownik闚 Ochrony) - max. 20 pkt;
Kryterium spo貫czne: „Zatrudnienie do realizacji zam闚ienia, co najmniej 1 (jednej) osoby niepe軟osprawnej w pe軟ym wymiarze dla
osoby niepe軟osprawnej” - max. 15 pkt, Do鈍iadczenie Wykonawcy mierzone okresem prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w
zakresie us逝g ochrony - max. 5 pkt.
4. Punkty w powy窺zych kryteriach zostan przyznane na podstawie informacji uzyskanych z Formularzy ofertowych – Za陰cznik nr 2
do SWZ. Formularz ofertowy nie podlega uzupe軟ieniu.
5. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, kt鏎a nie podlega odrzuceniu i uzyska豉 najwy窺z liczb punkt闚 po zsumowaniu
punkt闚 otrzymanych w poszczeg鏊nych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta mo瞠 uzyska 100 pkt.
6. Obliczenia dokonywane b璠 z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku.
7. W przypadku uzyskania r闚nej ilo軼i punkt闚 przez dwie lub wi璚ej ofert, wy瞠j w rankingu oceniona b璠zie oferta Wykonawcy,
kt鏎y wskaza najni窺z cen.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
9. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Do鈍iadczenie zawodowe liczone w miesi帷ach osoby skierowanej do realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium spo貫czne

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie Wykonawcy mierzone okresem prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryteri闚 oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spo貫czne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Okre郵enie warunk闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚:
Warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada wa積 koncesj (wraz z aktualnymi decyzjami zmieniaj帷ymi, je郵i decyzja o udzieleniu koncesji by豉 zmieniana) na dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie us逝g ochrony os鏏
i mienia wydan przez Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji zgodnie
z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1995) w zakresie nie w篹szym ni rodzaj i przedmiot dozoru opisany w przedmiocie zam闚ienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Okre郵enie warunk闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej
Okre郵enie warunk闚:
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y zdolno軼i technicznej lub zawodowej, je瞠li Wykonawca wyka瞠 瞠:
a) wykonywa nale篡cie, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych nale篡cie, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej dwie us逝gi polegaj帷e na ochronie nieruchomo軼i zabudowanych o warto軼i minimum 40 000,00 z這tych brutto ka盥a, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesi璚y.
W przypadku wykazania przez Wykonawc do鈍iadczenia w zakresie us逝gi wykonywanej (b璠帷ej w trakcie realizacji), Zamawiaj帷y uzna warunek
za spe軟iony, je瞠li do up造wu terminu sk豉dania ofert, cz窷 us逝gi zosta豉 wykonana na kwot co najmniej 40.000,00 z這tych brutto i realizacja cz窷ci
tej us逝gi trwa豉 co najmniej 6 miesi璚y.
Je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy. W przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y.
b) przez ca造 okres 鈍iadczenia us逝gi b璠zie dysponowa do jej wykonania przynajmniej jedn osob (pracownik ochrony), kt鏎a wpisana jest na list kwalifikowanych pracownik闚 ochrony fizycznej, posiadaj帷 za鈍iadczenie
o wpisie, wydane przez Komendanta Wojew鏚zkiego Policji.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie Wykonawcy o
aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z
post瘼owania.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: - aktualnej koncesji (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) na wykonywanie dzia豉lno軼i ochrony os鏏 i mienia wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995). Okres wa積o軼i koncesji nie mo瞠 by kr鏒szy ni okres realizacji przedmiotowego zam闚ienia.
- wykaz us逝g (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie,
przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane,
a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y - Za陰cznik nr 6 do SWZ;
- wykaz os鏏 (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych
za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami wed逝g wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i: 600,00 z這tych (s這wnie: sze嗆set i 00/100 z這tych);
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na rachunek bankowy Wojew鏚ztwa Lubelskiego - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Banku
PKO BP S.A. nr rachunku: 34 1020 3147 0000 8602 0090 2411 z dopiskiem „Wadium – Us逝ga dozoru mienia i obiektu po這穎nego w Lublinie przy ul. Kar這wicza 4
AO-II.26.1.29.2023.KBA”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego.
5. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji musi spe軟ia co najmniej poni窺ze wymagania:
1) musi obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc okre郵one w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczno軼i;
2) z jej tre軼i powinno jednoznacznej wynika zobowi您anie gwaranta do zap豉ty ca貫j kwoty wadium;
3) powinno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe oraz p豉tne na pierwsze 膨danie;
4) termin obowi您ywania por璚zenia lub gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert (z zastrze瞠niem i pierwszym dniem zwi您ania ofert jest dzie sk豉dania ofert);
5) w tre軼i por璚zenia lub gwarancji powinna znale潭 si nazwa oraz numer przedmiotowego post瘼owania;
6) beneficjentem por璚zenia lub gwarancji jest: Wojew鏚ztwo Lubelskie – Lubelskie Centrum Technologii i Innowacji;
7) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
(art. 58 Pzp), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉
sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
8) musi zosta z這穎ny w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc por璚zenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieni篹nej - zaleca si, by dow鏚 dokonania przelewu zosta do陰czony do oferty;
2) por璚ze lub gwarancji - wymaga si, by orygina dokumentu zosta z這穎ny wraz
z ofert.
7. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie w spos鏏 nieprawid這wy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
2. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunku przez Wykonawc闚.
3. W przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty. Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie, jak sk豉dana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
W przypadku gdy pe軟omocnictwo zosta這 sporz康zone w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed dat z這瞠nia oferty) podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym os鏏 udzielaj帷ych pe軟omocnictwa. Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosownie do art. 97 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pe軟omocnictwa nie mo瞠 by uwierzytelniona przez upe軟omocnionego.
5. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
6. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zosta造 przewidziane w Istotnych postanowieniach umowy stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do SWZ, szczeg鏊nie w
paragrafie 15.
Zmiany umowy wymagaj zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewa積o軼i.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-19 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia
wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego ((Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z p騧n. zm.)
z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si:
1) wykonawc wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo
wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych
ochronie bezpiecze雟twa narodowego;
2) wykonawc, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu
pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w
wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie
przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego;
3) wykonawc, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o
rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach
okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk
dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.
2. Wykluczenie na podstawie nast瘼uje na okres trwania okoliczno軼i okre郵onych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiaj帷y odrzuca ofert takiego wykonawcy, nie zaprasza go do z這瞠nia oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a tak瞠 nie prowadzi z takim wykonawc negocjacji.
4. Kontrola udzielania zam闚ie publicznych w zakresie zgodno軼i z ust. 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596 Pzp.
5. Przez ubieganie si o udzielenie zam闚ienia publicznego rozumie si z這瞠nie oferty.
6. Osoba lub podmiot podlegaj帷e wykluczeniu na podstawie ust. 1, kt鏎e w okresie tego wykluczenia ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia publicznego lub bior udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, podlegaj karze pieni篹nej.
7. Kar pieni篹n, o kt鏎ej mowa w ust. 6, nak豉da Prezes Urz璠u Zam闚ie Publicznych, w drodze decyzji, w wysoko軼i do
20 000 000 z.
c.d. 4.2.10): Termin realizacji przedmiotu zam闚ienia: od 01 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
w tym:
ㄠczna liczba godzin us逝gi dozoru mienia i obiekt闚 Zamawiaj帷ego to:
- 126 dni po 16 godz. i 26 dni po 7 godz., co 陰cznie daje 2 198 godz.
ochrona w dni robocze od godz. 6:00 do godz. 22:00, w soboty od godz. 7:00 do godz. 14:00.
Wa積e:
Termin trwania us逝gi mo瞠 zosta skr鏂ony ze wzgl璠u na sprzeda nieruchomo軼i, przekazanie innemu u篡tkownikowi lub wykonanie rob鏒 inwestycyjnych na obiekcie.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.