eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wartkowice › "Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Pełczyska: Nr 111205E w km. 1+655,00 do 2+172,00 i Nr 111206E w km. 0+000,00 do 0+287,50"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Pełczyska: Nr 111205E w km. 1+655,00 do 2+172,00 i Nr 111206E w km. 0+000,00 do 0+287,50”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARTKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: STARY GOSTKÓW 3D

1.5.2.) Miejscowość: Wartkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 436785105

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wartkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wartkowice.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Pełczyska: Nr 111205E w km. 1+655,00 do 2+172,00 i Nr 111206E w km. 0+000,00 do 0+287,50”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f84021b3-0532-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038938/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów -Pełczyska – ETAP II”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f84021b3-0532-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f84021b3-0532-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (Ograniczenie w sekcji do 4 tys.
znaków zatem : Szczegóły w ROZDZIAŁ X – SWZ)
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu ) oraz informacje zamieszczone w zakładce
„Centrum Pomocy” (https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ ).
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych tych
danych i przekazuje się jako załączniki.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej.
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1223) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „DODAJ ZAŁĄCZNIK”).
6. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą p.z.p lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„WYKONAWCY” na Platformie e-Zamówienia
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. Zamawiający umożliwia komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@wartkowice.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f84021b3-0532-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
„RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 p.z.p., Gmina Wartkowice informuje, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, reprezentowana
przez Wójta Gminy; tel. 43 / 678-51-05;
1.2. Gmina Wartkowice wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, Magdaleną Kuszmider, kontakt pisemny za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wartkowice, Starym Gostkowie 3D, 99-220 Wartkowice; e-mail: kontakt@iszd.pl ;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy ZP.271.07.2023,
1.4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p. związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z p.z.p..
1.6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 p.z.p., przy czym udostępnieniu nie podlegają dane osobowe, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu
współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy
zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
1.8. Posiada Pani/Pan prawo do:
1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.9.1. prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
1.9.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO - SZCZEGÓŁY W ROZDZIALE XXV SWZ ZP.271.07.2023

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.07.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Lokalizacja miejsca realizacji przedmiotu zamówienia:
Droga publiczna NR 1112025E i nr 111206E, wpisana do ewidencji dróg gminnych, której ustawowym zarządcą jest Wójt Gminy Wartkowice.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, których zakres stanowią:
2.1. warstwa odsączająca z piasku grub. 15 cm;
2.2. warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm;
2.3. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 8 cm;
2.4. podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stab. mech. grubości. 15 cm;
2.5. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm;
2.6. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm;
2.7. zjazdy indywidualne na pola o nawierzchni z kruszywa łamanego;
2.8. zjazd indywidualny na dz. nr 131 w km 1+085;
2.9. pobocza z kruszywa łamanego grubości 15 cm;
2.10. odwodnienie drogi: (rowy odwadniające trawiaste, przepusty rurowe pod drogą oraz na zjazdach);
2.11. oznakowanie pionowe i poziome drogi;
2.12. karczowanie drzew i nasadzenia kompensacyjne.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z umową stanowiącą Załącznik nr 4 do SWZ oraz:
3.1. Projekt budowlany „Rozbudowy dróg gminnych: nr 111205E Chodów -Pełczyska-Kopiec-Kolonia Borek i nr 111206E Pełczyska Las-Pełczyska, STWiOR przedmiar robót.
3.2. Wytyczne w zakresie wycinki drzew i nasadzeń zastępczych,
3.3. Projekt czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych nr 111205E i nr 111206E oraz na drodze wewnętrznej Lasów Państwowych,
3.4. Projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych nr 111205E i nr 111206E oraz na drodze wewnętrznej Lasów Państwowych,
- stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia.
Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji jakości przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Udzielona gwarancja jakości nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji jakości zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryteria oceny ofert – Rozdział XVIII SWZ.

5. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać w całym okresie realizacji robót budowlanych ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1000000 zł (słownie: jeden milion złotych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena oferty dokonywana będzie na podstawie przedłożonego Formularza Oferty – Załącznik nr 1 do SWZ i oświadczeń oraz innych dokumentów opisanych w SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny tych ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
LP NAZWA KRYTERIUM WAGA (w %)
1) CENA 60
2 ) GWARANCJA JAKOŚCI 40

3. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium CENA zostanie zastosowana metoda polegająca na przyznaniu przedstawionej poniżej ilości punktów za zaoferowanie w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja w kryterium cena obliczana będzie wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa
Cena ofertowa ocenianej oferty x 100 x procentowe znaczenie tego kryterium, tj. 60 %

Wykonawca może otrzymać w ramach niniejszego kryterium maksymalnie 60pkt.

4. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium GWARANCJA JAKOŚCI zostanie zastosowana metoda polegająca na przyznaniu przedstawionej poniżej ilości punktów za zaoferowanie w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia, co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały.
Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji jakości przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
Punktacja przyznawana będzie następująco:
⎯ za udzielenie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
⎯ za udzielenie 48 miesięcy gwarancji - 50 pkt.
⎯ za udzielenie 60 i więcej miesięcy gwarancji - 100 pkt. Wykonawca może otrzymać w ramach niniejszego kryterium maksymalnie 40pkt.

5. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów - maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria wynosi 100pkt.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

(numeracja z SWZ)
2. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spienianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny;

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spienianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny;

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).
[Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.]

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.4.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda swym zakresem obejmuje budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 500m lub o wartości przekraczającej 1000000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych);

[W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu robót .
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres jego obowiązków.]

2.4.2. dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (numeracja z SWZ)
2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
2.2.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ;
2.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.2.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.2.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.2.5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (numeracja z SWZ)
2.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
2.1.1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2.1.2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2.1.2.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego :
CODE SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL nr 37 9271 0005 0000 0228 2000 0250
w tytule wpisując: „ZP.271.07.2023 – wadium”

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
5.1. upływu terminu związania ofertą;
5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
6.2. którego oferta została odrzucona;
6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 6, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XXIII SWZ.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust 6 p.z.p..

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5.5. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
5.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.6.1. żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII.
5.6.2. warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.
5.7. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VII oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale VIII Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone w rozdziale IX, w sposób i w trybie tam określonym.
5.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty podmiotowy środek dowodowy stanowiący oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4. p.z.p.) – Załącznik Nr 10 do SWZ.
5.9. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki winna być zawarta umowa Wykonawców występujących wspólnie, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
5.10. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym i powinna określać w szczególności:
5.10.1. podmioty składające ofertę i podpisujące umowę;
5.10.2. cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;
5.10.3. zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, w tym wskazania podmiotu odpowiedzialnego
5.10.4. za prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym (wystawienia faktur);
5.10.5. oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji jakości i/lub rękojmi);
5.10.6. zakres i wartość robót realizowanych przez poszczególnych członków konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wzór każdej umowy szczegółowo przewiduje i określa warunki zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f84021b3-0532-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ponadto z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835 z późn. zm.) – dalej „ustawa UK” tj.:
1.1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UK;
1.2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UK;
1.3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UK.
2. Wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w pkt 1 następuje w przypadkach i na zasadach określonych w art. 7 ustawy UK.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych ROZDZIAŁ IX pkt 3) SWZ
4. ROZDZIAŁ XX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.