eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Roboty budowlane - "Rozbudowa budynku ZSO Nr 1 w Nowym Targu o windę wraz z częściowym remontem elewacji budynku przy ul. Krasińskiego 1'' - postępowanie powtórzone IIOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane - „Rozbudowa budynku ZSO Nr 1 w Nowym Targu
o windę wraz z częściowym remontem elewacji budynku przy
ul. Krasińskiego 1’’ - postępowanie powtórzone II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOTARSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Wstydliwego 14

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@nowotarski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowotarski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane - „Rozbudowa budynku ZSO Nr 1 w Nowym Targu
o windę wraz z częściowym remontem elewacji budynku przy
ul. Krasińskiego 1’’ - postępowanie powtórzone II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2ac8d5e-06a6-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054971/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewitalizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień, środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta
Wykonawcy) odbywa się przez stronę internetową postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski. 2. Internetowa strona postępowania (platforma
zakupowa)działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. 3.
Komunikacja za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej jest bezpłatna. 4. W przypadku
braku dostępności strony internetowej postępowania (platformy zakupowej), np. z powodu awarii,
komunikacja może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy przesyłania ofert).5.
Wykonawca składa, w szczególności oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe lub
inne informacje na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem internetowej strony postępowania, z
wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 6. Ofertę, wraz z wymaganymi
dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania z wykorzystaniem
dedykowanego formularza składania oferty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale XI. 7.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy
zakupowej) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.8. Zaleca się aby Wykonawca
sprawdzał komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na internetowej
stronie postępowania, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do
folderu SPAM.9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez internetową stronę postępowania (platformę
zakupową) stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski z siedzibą w Nowym Targu pod adresem: Starostwo
Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel.: (18) 26 61 300 oraz Dyrektor ZSO nr 1 w
Nowym Targu;
􀀀 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu możliwy jest pod adresem:
iod@nowotarski.pl, pod siedzibą: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ oraz
kontakt wskazany przez Dyrektora ZSO nr 1 w Nowym Targu;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane - „Rozbudowa budynku ZSO Nr 1 w Nowym Targu o windę wraz z
częściowym remontem elewacji budynku przy ul. Krasińskiego 1’’znak: ZA.272.15.2023, prowadzonym w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 ust. 1;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
późn. zm. ), dalej „ustawą Pzp”;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy. Natomiast w przypadku projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych m. in. ze
środków Unii Europejskiej dokumenty przechowywane są zgodnie z wytycznymi programu/projektu;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.272.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu ul. Krasińskiego 1 o windę wraz z częściowym remontem elewacji budynku”. Zakres inwestycji obejmuje:
1Roboty ziemne;
2 Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej;
3 Wykonanie szybu windy;
4 Dostawa i montaż windy elektrycznej;
5 Dostawa i montaż stolarki szybu windowego;
6 Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej;
7 Częściowy remont elewacji;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262800-9 - Rozbudowa budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45410000-4 - Tynkowanie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45233140-2 - Roboty drogowe

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

42416100-6 - Windy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu
punktów za kryteria: cena i okres gwarancji, uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni w/w warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – min. 1 zadanie o wartości min. 250 000,00 zł brutto polegające na budowie , przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub innego budynku o podobnym charakterze.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji – w przypadku oferty składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne
wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy
przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do swz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości: Kwota wadium : 6 000,00 zł / słownie: sześć tysięcy złotych 00/100
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. poz.299).
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia 34- 530 Bukowina
Tatrzańska ul. Kościuszki 56 nr konta 12 8791 0009 0000 0004 4886 0017.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku
bankowego Zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w formie elektronicznej i musi obejmować
cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązane wystawcy
dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej oferty wykonawcy.
f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela.
g) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp.
h) Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku,wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wszelkie dokładne informacje dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ, w szczególności rozdział XVII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
okoliczności zawartych w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Projektowane postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
2. Na ofertę składają się dokumenty wymienione w SWZ.
3. Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Pzp zostały zawarte w rozdziale XIX SWZ.
4. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w rozdziale XXV SWZ.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w stosunku, do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.