eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › DOSTAWA DRUKÓW i OKŁADEK do AKT NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKUOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA DRUKÓW i OKŁADEK do AKT NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220068080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piekarnicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-126

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gdansk-polnoc.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA DRUKÓW i OKŁADEK do AKT NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94a5081f-00b8-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00134989/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa okładek do akt oraz druków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94a5081f-00b8-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-deaa17fc-d188-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2 Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-deaa17fc-d188-11ed-9355-06954b8c6cb9.
3 Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto, ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«.
4 Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8 W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów formatem PAdES lub XAdES.
9 Wykonawca, przy użyciu Platformy e-Zamówienia może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
10 Zamawiający dopuszcza składanie pytań drogą e-mailową, na adres: zamowieniapubliczne@gdansk-polnoc.sr.gov.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania. Maksymalna wielkość załączonego pliku do pojedynczej wiadomości: 10 MB.
11 Zamawiający zaleca przekazywanie pytań również w formie edytowalnej
12 Możliwość korzystania w postępowaniu z »Formularzy do komunikacji« w pełnym zakresie wymaga posiadania konta »Wykonawcy« na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z »Formularzy do komunikacji« służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80–126 Gdańsk w zakresie realizowanych zadań ;
2) W Sądzie powołany został inspektor ochrony danych osobowych, adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80–126 Gdańsk, e-mail: iodo@gdansk-polnoc.sr.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. akt: Gosp. 280-2/23 prowadzonym w trybie podstawowym oraz jego rozstrzygnięcia, a także w celu udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
b) zawarcia i wykonania umowy – w razie wyboru Państwa oferty (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
c) podejmowania czynności zmierzających do wykonania zobowiązania, w tym dochodzenia wierzytelności pieniężnych, w oparciu o przepis art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm., dalej „ustawa Pzp) oraz Urząd Zamówień Publicznych w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji, którzy udostępniają bezpłatnie usługi elektroniczne wspierające proces udzielania zamówienia publicznego, przeprowadzanego zgodnie z ustawą Pzp na platformie e-Zamówienia na której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane dostawcom oprogramowania np. systemów repertoryjno-biurowych lub programów obsługujących dane o stanie magazynowym, kontrahentom Sądu w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Sądu, a także kancelariom prawnym w sytuacji konieczności podjęcia czynności zmierzających do egzekwowania wykonania zobowiązania.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli Państwa oferta nie zostanie wybrana.
Jeżeli zostanie Państwu udzielone zamówienie publiczne i zostanie zawarta umowa, podane dane będą przechowywane przez okres przewidziany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla wszystkich umów tj. przez okres realizacji tych umów, w tym realizacji praw z gwarancji/rękojmi lub dochodzenia innych roszczeń związanych z umową, oraz przez okres przechowywania wskazany powyżej, liczony od chwili zakończenia trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana, dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zał.);
cd pkt XXVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Gosp. 280-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. DOSTAWA DRUKÓW i OKŁADEK do AKT NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, warunki rozliczania i obowiązki Wykonawcy określa WZÓR UMOWY stanowiący załącznik nr 4 do SWZ z następującymi załącznikami:
Zał. 1 Wzory druków
Zał. 2 Formularz cenowy.
Zał. 3 Protokół zdawczo-odbiorczy.
Zał. 4 Protokół zgłoszenia reklamacji.
Zał. 5 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22852100-8 - Okładki na akta

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22000000-0 - Druki i produkty podobne

22458000-5 - Pozostałe druki

22820000-4 - Formularze

22822000-8 - Formularze urzędowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastosował prawo opcji o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, iż podane w załączniku nr 1 ilości druków i okładek do akt są maksymalnym szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega, że zamówieniem podstawowym objęte jest 80% zamówienia określonego w Formularzu cenowym, a pozostałe 20% objęte jest prawem opcji. Zamawiający wykorzysta 80% przedmiotu zamówienia. Pozostałe 20 % Zamawiający wykorzysta w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem zaistnienia zwiększonego zapotrzebowania na druków i okładek do akt celem zapewnienia funkcjonowania jednostki w związku z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego lub ze względu na zwiększoną liczbę prowadzonych spraw. Z tytułu niewykorzystania pełnej ilości zamówienia nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona badania i oceny ofert. Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia częściowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
wykażą co najmniej 2 dostawy wykonane obejmujące dostawę druków i okładek do akt o wartości netto 80.000,00 zł każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych druków i okładek na akta w ramach jednej umowy.
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej umowy.
W przypadku złożenia dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego z Wykonawców. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, świadczeń w zakresie opisanym powyżej przez różne podmioty

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO OFERTY:
1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SWZ.
2. FORMULARZ CENOWY, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do wzoru umowy.
3. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają jedną ofertę, która musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Wykonawcy wspólnie występujący ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie występujących, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawiera wzór umowy - załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-deaa17fc-d188-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.