eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milicz › Dostawa samochodów osobowych typu bus, mikrobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu oraz dla Domu Pomocy Społecznej w MiliczuOgłoszenie z dnia 2023-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodów osobowych typu bus, mikrobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Miliczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MILICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934673

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Milicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713840764

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@milicz-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.milicz-powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodów osobowych typu bus, mikrobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Miliczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8b04f2d-0690-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253077

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8b04f2d-0690-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: esp: /s83d04rpg5/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej
urzad@milicz-powiat.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc,
.docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/ pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf.oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Milicki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Miliczu ul. Wojska
Polskiego 38, 56-300 Milicz;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@miliczpowiat.
pl, tel: 071/38 40 704 wew. 51./;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Dostawa samochodów osobowych typu bus, mikrobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu oraz dla Domu
Pomocy Społecznej w Miliczu” NWiZP.0232.4.2023.BK, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w zw. z art. 275 ust. 1
ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NWiZP.0232.6.2023.BK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania, którego przedmiotem jest dostawa dwóch samochodów osobowych typu bus, mikrobus wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2022, z kierownicą po lewej stronie. Zadanie podzielone na dwie części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba części: 2.
1. Część nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla samochodu osobowego typu bus z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Miliczu wskazano w tabeli poniżej:
1 Rok produkcji 2022
2 Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy nie mniejszym niż 115 KM
3 Pojemność silnika od 1600 cm3 do 2300 cm3
4 Prędkość maksymalna nie mniej niż 130 km/h
5 Skrzynia biegów manualna 6 przełożeń do jazdy na wprost + bieg wsteczny
6 DMC pojazdu nie więcej niż 3500 KG
7 Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy
8 Rozstaw osi minimum 3000 mm
9 Długość pojazdu nie więcej niż 5500 mm
10 Wysokość całkowita pojazdu nie więcej niż 2000 mm
11 Hak holowniczy łatwo demontowalny
12 Osłona zabezpieczająca silnik i podzespoły
13 Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie
14 Wspomaganie układu kierowniczego
15 Elektryczne szyby przednie
16 Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
17 Czujnik parkowania tyłem minimum z sygnalizacją dźwiękową
18 lakier jednobarwny - preferowany kolor biały
19 Układ stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny
20 Układ ABS
21 Minimum poduszka powietrzna dla kierowcy
22 Kierownica regulowana minimum w jednej płaszczyźnie
23 Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia min. 180 stopni
24 Klimatyzacja manualna
25 Tempomat
26 Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacja wysokości fotela
27 Reflektory przednie przeciwmgielne
28 Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub inne
29 Radioodtwarzacz samochodowy CD lub MP3 np. radio z możliwością obsługi CD
30 Zdalne sterowanie odtwarzaczem z kolumny kierownicy
31 Zestaw głośnomówiący do telefonów komórkowych w standardzie Bluetooth
32 Łączna ilość miejsc siedzących – 9 w tym ilość miejsc do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - 2
33 Dodatkowy nawiew klimatyzacji dla przedziału osobowego
34 Pasy do mocowania wózków inwalidzkich do szyn
35 Pasy zabezpieczające osoby na wózku
36 Najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową o dł. min. 2000 mm
37 Oznakowanie pojazdu zgodne z wymaganiami dla tego typu pojazdów
38 Przyciemnione szyby w przedziale osobowym
39 Gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów
40 Gwarancja na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy
41 Komplet kół zimowych z felgami stalowymi
42 Składane siedzenia (przynajmniej ostatni rząd) w przedziale osobowym
Pozostałe wymagania dotyczące niniejszego zamówienia tj. wszystkich części zamówienia:
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego pracy,
- dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,
- elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
- Dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pojazdem: instrukcje obsługi samochodu i dźwigu w języku polskim, książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, książkę przeglądów serwisowych, świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Miliczu ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie;
- Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim ora musi posiadać wszelkie inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa;
- Koszt dostawy pojazdów do Zamawiającego należy ująć w cenie pojazdów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze;
- Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych;
- Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano produkty z podaniem nazwy, symbolu producenta, to należy to traktować wyłącznie jako przykład urządzeń/sprzętu jakie mogą stanowić przedmiot zamówienia. Znaki firmowe oraz nazwy i symbole zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki i funkcjonalności.
- Wymagane są wyżej wymienione elementy lub elementy równoważne o parametrach nie gorszych niż powyżej wskazane.
- Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: Nabywca: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP: 916-13-12-494, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz.
III. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umownych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
IV. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części – 2.
V. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VI. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
IX. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 p.z.p.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 34110000-1 – samochody osobowe
- 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- najniższa łączna cena oferty brutto, waga 60 % (60 pkt.),
- wielkość zużycia energii (ZE), waga 15 % (15 pkt.),
- wielkość emisji dwutlenku węgla (DW), waga 15 % (15 pkt.),
- wielkość emisji spalin (E) wg normy Euro, waga 10 % (10 pkt.),
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego z kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) ilość punktów.
2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:
za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskaną we wszystkich kryteriach,.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska największą sumę punktów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
6 .Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość zużycia energii (ZE): wielkość mierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – jako zużycie paliwa wyrażone w litrach /100km (l/100 km)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość emisji dwutlenku węgla (DW): wielkość mierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – wyrażona w g/km

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość emisji spalin E według normy Euro

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania, którego przedmiotem jest dostawa dwóch samochodów osobowych typu bus, mikrobus wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2022, z kierownicą po lewej stronie. Zadanie podzielone na dwie części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - liczba części: 2.
Część nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Miliczu wskazano poniżej.
Samochód osobowy fabrycznie nowy typu mikrobus, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich z windą o liczbie miejsc w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą (8 osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu osób na wózku inwalidzkim, fabrycznie nowy mikrobus, do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą (8+1) w tym 2 miejsca na umocowanie wózków inwalidzkich:
a) Instrukcja, książka serwisowa i gwarancyjna oraz inne niezbędne, dokumenty wymagane prawem w języku polskim,
b) Przystosowanie samochodu obejmuje adaptację samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także podróżujących na wózkach inwalidzkich. Samochód musi być wyposażony w specjalną windę chowaną wewnątrz pojazdu umożliwiającą swobodny wjazd osób poruszających się na wózku elektrycznym i tradycyjnym. Wózki muszą być przymocowane do szyny na podłodze specjalnymi pasami. Samochód powinien zawierać uchwyt pomocniczy, który ułatwia wsiadanie do samochodu – zamocowany przy drzwiach bocznych.
c) Wyposażenie zgodnie z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych.
d) Parametry ogólne nadwozia samochodu:
- samochód do przewozu 9 osób (8 osób + kierowca), rok produkcji 2022/2023
- dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie samochodu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B,
- homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- wysokość wewnątrz przedziału tylnego umożliwiająca swobodny wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
- uchwyt pomocniczy, który ułatwia wsiadanie do samochodu – zamocowany przy drzwiach bocznych,
- drzwi boczne przesuwane przeszklone minimum z jednej strony,
- tylne drzwi dwuskrzydłowe lub otwierane do góry z szybami podgrzewanymi, wyposażone w wycieraczki z spryskiwaczem i klamką od środka,
- całkowite przeszklenie pojazdu, szyby przyciemniane,
- lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane,
- osłona przeciw słoneczna dla kierowcy i pasażera,
- światła do jazdy dziennej – włączane automatycznie,
- umożliwienie przypięcia maksymalnie 2 wózków inwalidzkich pasami,
- mata gumowa/antypoślizgowa łatwo zmywalna na podłodze całego samochodu
- fabryczna -pełna zabudowa przestrzeni pasażerskiej elementami tapicerskimi i elementami z tworzywa sztucznego.
e) Układ napędowy:
- silnik - minimalna moc 110 KM,
- skrzynia biegów manualna min. 6 –biegowa,
- układ kierowniczy ze wspomaganiem,
- ogumienie komplet opon letnich na felgach stalowych lub aluminiowych, dodatkowo komplet opon zimowych na felgach stalowych – wszystkie opony fabrycznie nowe,
- zapasowe koło pełnowymiarowe.
f) Układ hamulcowy: z ABS, system kontroli trakcji, hamulce tarczowe z przodu i z tyłu.
g) Wyposażenie :
- kierownica z regulacją minimum w dwóch płaszczyznach,
- kierownica wielofunkcyjna,
- fotel kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach, odcinkiem lędźwiowym i podłokietnikiem
- lampki sufitowe: jedna przy kierowcy i minimum 2 w tylnej części pojazdu,
- komputer pokładowy,
- szyby przednie regulowane elektrycznie,
- klimatyzacja przednia i tylna dla kabiny pasażerskiej z regulacją,
- czujniki parkowania – tył,
- zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach
- gaśnica samochodowa, trójkąt odblaskowy, apteczka wyposażoną według normy, kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej, homologowana linka holownicza, klucz do kół, podnośnik samochodowy;
- hak holowniczy,
- wspomaganie kierownicy,
- kieszenie w drzwiach przednich po stronie kierowcy i pasażera,
- dodatkowe schowki i kieszenie w desce rozdzielczej,
- radioodtwarzacz z systemem głośno mówiącym; USB,
- ładowanie indukcyjne lub przez USB,
- filtr przeciwpyłowy,
h) Fotele, przestrzeń pasażerska, kabina kierowcy :
- możliwość szybkiego demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń,
- I rząd siedzeń – fotel kierowcy + kanapa dwu osobowa,
- II rząd siedzeń – fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1 fotel+ kanapa 2 osobowa z ruchomym oparciem każdego siedziska,
- III rząd siedzeń - fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1fotel+kanapa 2 osobowa
i) Zabezpieczenie przed kradzieżą :
- centralny zamek z pilotem,
- immobiliser.
j) Bezpieczeństwo :
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń,
- trzypunktowe atestowane automatyczne pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- zestaw przystosowany do przewozu maksymalnie 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w tym:
- komplet atestowanych pasów do mocowania wózków w podłodze pojazdu,
- atestowane pasy do mocowania osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – minimum trzypunktowe,
- oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu ( symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych) zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,
k) Gwarancja i rękojmia:
- gwarancja i rękojmia mechaniczna minimum 24 miesiące
- gwarancja i rękojmia na powłoki lakiernicze minimum 24 miesiące,
- gwarancja i rękojmia na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy,
- gwarancję i rękojmia na windę dla osób niepełnosprawnych minimum 24 miesiące,
- zgłoszenie awarii i konieczność wykonania naprawy będzie realizowane telefonicznie, i potwierdzone poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia pocztą e-mail,
- Wykonawca udostępni numery telefonów, adresy e-mail, pod którymi można będzie zgłaszać usterki i awarie pojazdu.
Pozostałe wymagania dotyczące niniejszego zamówienia tj. wszystkich części zamówienia:
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego pracy,
- dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,
- elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
- Dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pojazdem: instrukcje obsługi samochodu i dźwigu w języku polskim, książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, książkę przeglądów serwisowych, świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Miliczu ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie;
- Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim ora musi posiadać wszelkie inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa;
- Koszt dostawy pojazdów do Zamawiającego należy ująć w cenie pojazdów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze;
- Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych;
- Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano produkty z podaniem nazwy, symbolu producenta, to należy to traktować wyłącznie jako przykład urządzeń/sprzętu jakie mogą stanowić przedmiot zamówienia. Znaki firmowe oraz nazwy i symbole zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki i funkcjonalności.
- Wymagane są wyżej wymienione elementy lub elementy równoważne o parametrach nie gorszych niż powyżej wskazane.
- Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: Nabywca: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP: 916-13-12-494, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz.
III. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umownych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
IV. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części – 2.
V. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VI. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
IX. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 p.z.p.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 34110000-1 – samochody osobowe
- 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- najniższa łączna cena oferty brutto, waga 60 % (60 pkt.),
- wielkość zużycia energii (ZE), waga 15 % (15 pkt.),
- wielkość emisji dwutlenku węgla (DW), waga 15 % (15 pkt.),
- wielkość emisji spalin (E) wg normy Euro, waga 10 % (10 pkt.),
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego z kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) ilość punktów.
2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:
za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskaną we wszystkich kryteriach,.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska największą sumę punktów.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
6 .Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość zużycia energii (ZE): wielkość mierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – jako zużycie paliwa wyrażone w litrach /100km (l/100 km)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość emisji dwutlenku węgla (DW): wielkość mierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – wyrażona w g/km

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość emisji spalin E według normy Euro

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
8. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ. Do oferty (formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w załączniku nr 4 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
a) Pełnomocnictwo
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ) jeżeli dotyczy
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
c) Przedmiotowe środki dowodowe – nie dotyczy.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 6 do SWZ) jeżeli dotyczy
• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym.
e) Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w projektowanych postanowieniach umowy - projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-zamówienia do dnia 20.06.2023 r. do godziny 9:00. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto Platformie ezamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe wymagania dotyczące niniejszego zamówienia tj. wszystkich części zamówienia:
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, wolny od wad fizycznych i
prawnych oraz fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla
przeprowadzenia testu jego pracy,
- dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek
Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,
- elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta
do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
- Dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pojazdem: instrukcje obsługi samochodu i dźwigu w
języku polskim, książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, książkę przeglądów
serwisowych, świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające,
że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych.
- Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Miliczu ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie;
- Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, nieużywany, posiadać karty
gwarancyjne, instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim ora musi posiadać wszelkie inne dokumenty wymagane
obowiązującymi przepisami prawa;
- Koszt dostawy pojazdów do Zamawiającego należy ująć w cenie pojazdów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na
fakturze;
- Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych;
- Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano produkty z podaniem nazwy, symbolu producenta, to należy to traktować
wyłącznie jako przykład urządzeń/sprzętu jakie mogą stanowić przedmiot zamówienia. Znaki firmowe oraz nazwy i symbole
zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki i funkcjonalności.
- Wymagane są wyżej wymienione elementy lub elementy równoważne o parametrach nie gorszych niż powyżej wskazane.
- Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: Nabywca: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP: 916-
13-12-494, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu
zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania
zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i
terminowego wykonania zamówienia.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach
umownych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
IV. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części – 2.
Integralną częścią niniejszego ogłoszenia o zamówieniu jest Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, która
dostępna jest również pod adresem: http://bip.milicz-powiat.pl/m,23,ogloszenia.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.