eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Naprawa układu centrali wentylacyjnej poprzez wymianę zewnętrznej jedn. chłodniczej w Żł. nr 15 przy ul. Łukowej 37 oraz dostawa i montaż klimatyzatora w Żł. nr 11 przy ul. Hubskiej 39Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naprawa układu centrali wentylacyjnej poprzez wymianę zewnętrznej jedn. chłodniczej w Żł. nr 15 przy ul. Łukowej 37 oraz dostawa i montaż klimatyzatora w Żł. nr 11 przy ul. Hubskiej 39

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021545051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 15

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-609

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 0717186246

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dla dzieci zdrowych od ukończenia 20 tyg do 3 lat

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa układu centrali wentylacyjnej poprzez wymianę zewnętrznej jedn. chłodniczej w Żł. nr 15 przy ul. Łukowej 37 oraz dostawa i montaż klimatyzatora w Żł. nr 11 przy ul. Hubskiej 39

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb27cb3b-0685-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012671/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Naprawa układu centrali wentylacyjnej poprzez wymianę jednostki chłodniczej w Żłobku nr 15 oraz dostawa i montaż klimatyzatora w Żłobku nr 11

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy Asystent Postępowania.
Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy „Asystent Postępowania”, dostępnej pod adresem https://postepowania.pl/

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania

https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania/858- dostęp bezpośredni

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne co do korzystania z Asystenta postępowania zostały określone w Regulaminie korzystania usług, który dostępny jest do pobrania na stronie www.postepowania.pl.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z wsparciem merytorycznym: https://postepowania.pl/kontakt/
pod nr telefonu 517590851 l.strzezynski@postepowania.pl
oraz do doradcy ds. produktu - Nikita Mitar, T: +48 798 855 799,
n.mitar@postepowania.pl) gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora systemu.

Korzystanie z Asystenta postępowania jest bezpłatne.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XV. OBOWIAZEK INFORMACYJNY W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚRDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Danych Osobowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, adres: ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, nr kontaktowy 71 718 62 46, e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków dostępny jest pod adresem e-mail: renata.karpinska@wzz.wroc.pl, nr kontaktowy 71 718 62 53
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: WZŻ.DZP/21/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa układu centrali wentylacyjnej poprzez wymianę zewnętrznej jednostki chłodniczej w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu oraz dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniach kuchni w Żłobku nr 11 przy ul. Hubskiej 39 we Wrocławiu
zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień)
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne
50730000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający na podstawie art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnie z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 80% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i może być realizowane w obiektach zarządzanych przez Zamawiającego.
1) Zamówienie to będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji z zastrzeżeniem, że wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływnie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max. 10% a po upływnie 12 miesięcy o max 20%.
2) Ceny materiałów i sprzętu podlegać będą negocjacjom w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych.
3) Skorzystanie z zamówień podobnych jest prawem Zamawiającego. Ich przewidzenie nie obliguje Zamawiającego do udzielenia tych zamówień.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XI SWZ "OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBEM OCENY OFERT ".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej w dalszej treści ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

5. Odnośnie pkt 1 ppkt 2 Wykonawca musi wykazać, że:
1)w zakresie dotyczącym uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, posiada Certyfikat dla Przedsiębiorcy prowadzącego działalność i wykonującego czynności polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wydany przez Urząd Dozoru Technicznego: zgodnie z art.29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
2) w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca
musi wykazać, że:
a) dysponuje, co najmniej 1 osobą wykonującą prace w zakresie przeglądów, napraw, montażu klimatyzacji i instalacji, która posiada Certyfikat dla Personelu wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z art.20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
b) dysponuje, co najmniej 1 osobą posiadająca minimum Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla Grupy 1 pkt. 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2);
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
c) dysponuje, co najmniej 1 osobą posiadającą minimum Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla Grupy 1 pkt. 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2);
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (wzór, załącznik nr 2 do SWZ), że:
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Certyfikatu dla Przedsiębiorcy prowadzącego działalność i wykonującego czynności polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wydany przez Urząd Dozoru Technicznego: zgodnie z art.29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór, załącznik nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wtedy: ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt 11( rozdział III SWZ), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór, załącznik nr
4 do SWZ).
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy,
2) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy,
3) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy,
4) zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innych podwykonawców
2. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy i zmiana danych teleadresowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.