eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa sprzętu urologicznego jednorazowego użytku. SSM.DZP.200.30.2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu urologicznego jednorazowego użytku. SSM.DZP.200.30.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870252274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5d2a068-d39d-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu urologicznego jednorazowego użytku. SSM.DZP.200.30.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5d2a068-d39d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059839/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.96 DOSTAWA CEWNIKÓW UROLOGICZNYCH I AKCESORIÓW DO CEWNIKÓW.

1.2.97 DOSTAWA PRZEDŁUŻACZY UROLOGICZNYCH

1.2.98 DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU UROLOGICZNEGO 1X UŻYTKU

1.2.99 DOSTAWA ZESTAWÓW DO CYSTOSTOMII

1.2.100 DOSTAWA WORKÓW DO MOCZU

1.2.107 DOSTAWA SPRZETU 1X UŻYTKU DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00165848

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SSM.DZP.200.30.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 635149,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestawy do cystostomii

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

4.5.5.) Wartość części: 3484,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

worki do zbiórki moczu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141610-9 - Torby do gromadzenia płynów ustrojowych

4.5.5.) Wartość części: 79174,80 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cewnik do cystometrii, cewnik dorektalny, dren przepływowy, przewód, przetwornik, zestaw ze strzykawką

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141240-4 - Akcesoria cewnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141200-2 - Cewniki

33141640-8 - Dreny

33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 38515,37 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedłużacz urologiczny

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141240-4 - Akcesoria cewnikowe

4.5.5.) Wartość części: 12529,60 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cewnik Foley, cewniki Tiemann, Cewnik Nelaton, cewnik Couvelaire, zatyczka

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141200-2 - Cewniki

4.5.5.) Wartość części: 39956,92 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cewniki, zestawy stentu moczowodowego, nitinolowy: koszyk, ekstraktor, prowadniki, prowadnice drutowe, system irygacji, koszulki,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141323-0 - Igły do biopsji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33141230-1 - Rozszerzadła

33141200-2 - Cewniki

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33141640-8 - Dreny

33140000-3 - Materiały medyczne

33141620-2 - Zestawy medyczne

33181500-7 - Wyroby do terapii nerkowej

4.5.5.) Wartość części: 323400,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cewniki, zestawy do nefrostomii

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141200-2 - Cewniki

4.5.5.) Wartość części: 107238,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dren do ssaka

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

4.5.5.) Wartość części: 27441,20 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

igła do punkcji nerki

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33141323-0 - Igły do biopsji

4.5.5.) Wartość części: 3410,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4814,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5335,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5335,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IVRA MEDICAL T.KACZMAREK A.TWARDOWSKI SP.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521-386-82-16

7.3.3) Ulica: CZERNIAKOWSKA 28B LOK VIIIB

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 00-714

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5335,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100864,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100864,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100864,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 554-298-08-36

7.3.3) Ulica: CZĘSTOCHOWSKA 38/52

7.3.4) Miejscowość: ŁÓDŹ

7.3.5) Kod pocztowy: 93-121

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 100864,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

WSZYSTKIE OFERTY PODLEGAŁY ODRZUCENIU

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

BRAK OFERT

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

BRAK OFERT

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 450511,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 450511,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 450511,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COOK MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 525-245-22-24

7.3.3) Ulica: PL. PIŁSUDSKIEGO 1

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 00-078

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 450511,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 80853,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80853,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80853,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TELEFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522-30-86-403

7.3.3) Ulica: ŻWIRKI I WIGURY 16A

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 02-092

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 80853,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

WSZYSTKIE OFERTY ODRZUCONE

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1948,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1948,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1948,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BERYL MED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 532-17-86-998

7.3.3) Ulica: ŁOPUSZAŃSKA 36 BUD.14C

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 02-220

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1948,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.