eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472297856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 355 70 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: loku@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kutno.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

promocja zatrudnienia, instytucja rynku pracy

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kancelaria Doradcza Krzysztof Szymański

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751098411

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Staszica

1.11.4.) Miejscowość: Kutno

1.11.5.) Kod pocztowy: 99-300

1.11.6.) Województwo: łódzkie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.11.9.) Numer telefonu: 606487029

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@kdks.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://kdks.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e4d27a0-0565-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026742/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e4d27a0-0565-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.ploraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu +48 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.plw zakładce „Zgłoś problem”.
8) W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (przypadkach) uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres E-mail:loku@praca.gov.pl z zastrzeżeniem, iż powyższa sytuacja nie dotyczy składania ofert w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno (dalej „my”, „PUP”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 przez e-mail: loku@praca.gov.pl
 telefonicznie: 24 355 70 50
 za pośrednictwem ePUAP: /pupkutno/SkrytkaESP/
2) Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno „Dane osobowe”
 przez e-mail: iod@kutno.praca.gov.pl
 telefonicznie: 24 355 70 50
 za pośrednictwem ePUAP: /pupkutno/SkrytkaESP/

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  Dane są niezbędne do zawarcie i realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6ust. 1 lit. c RODO;
 uzasadniony interes administratora – którym jest ochron i zabezpieczenie roszczeń, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie - usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe)oraz zwrotów niedoręczonych przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia i zwrotne potwierdzenie odbioru do przesyłek rejestrowanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64121200-2 - Usługi dostarczania paczek

64121100-1 - Usługi dostarczania poczty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według poniższego wzoru:
LP = LC + LS
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
LC – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena
LS – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium możliwość elektronicznego śledzenia rejestrowanych przesyłek pocztowych przez Internet

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: możliwość elektronicznego śledzenia rejestrowanych przesyłek pocztowych przez Internet

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na poziomie poniżej opisanym warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
9.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
9.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada prawo do wykonywania działalności pocztowejna całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tj. wpisany jest do rejestru operatorów pocztowych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa pocztowego.
9.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
9.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, wymienionym w pkt 10.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3, 4 (w zakresie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), 5 (w zakresie zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i 6Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 Pzp,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 Prawa pocztowego, wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do świadczenia usług pocztowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, składa każdy z tych Wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7-10 Pzp i na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j Dz. U. z 2023 roku poz. 129 ze zm.)oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą także oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1 SWZ, złożone przez podmiot udostępniający zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
11.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
11.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.3. SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt 10.2.1 SWZ składa każdy z tych Wykonawców.
11.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. (Zamawiający udostępnia przykładowy wzór pełnomocnictwa w Załączniku Nr 5 do SWZ). W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.4. Stosownie do treści art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy Pzp, ze względu, iż umowa zawarta będzie na okres dłuższy niż 12 miesięcy –umowa musi zawierać możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług na usługi objęte umową - zmiana zacznie obowiązywać od daty wejścia w życie nowej stawki tego podatku,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2207) - jeżeli Wykonawca zatrudnia przy realizacji zamówienia osoby pobierające minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalną stawkę godzinową zmiana nastąpi proporcjonalnie do zwiększenia kosztów związanych z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej przy uwzględnieniu nakładu pracy na realizację zamówienia przez osoby pobierające to wynagrodzenie, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania Zamawiającemu wysokości tych kosztów,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli Wykonawca zatrudnia przy realizacji zamówienia osoby, których powyższe zmiany dotyczą, zmiana nastąpi proporcjonalnie do zmiany kosztów wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy uwzględnieniu nakładu pracy na realizację zamówienia przez osoby, których ta zmiana dotyczy, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania Zamawiającemu wysokości tych kosztów,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 46) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zmiany umowy cd.:
21.5. Ze względu, iż umowa zawarta będziena okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp umowa będzie zawierać zapisy dotyczące możliwość zmiany wynagrodzenia umownego wg następujących zasad:
1) Zmiana wynagrodzenia będzie odbywać się w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy.
2) Pierwsza możliwa zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS. Kolejne waloryzacje wynagrodzenia mogą nastąpić odpowiednio po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w roku 2025. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
3) Strony umowy uprawnione są do żądania zmiany wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik określony w danym roku bazowym osiągnie wartość powyżej lub poniżej 8,5 procenta w stosunku do roku poprzedniego (wzrost lub spadek cen o 8,50%). Jedynie nadwyżka ponad wskaźnik lub obniżka poniżej wskaźnika upoważnia Wykonawcę lub Zamawiającego do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia jak i cen jednostkowych brutto zawartych w Formularzu ofertowym. Zmiana zostanie dokonana o wartość nadwyżki powyżej lub wartość obniżki poniżej 8,5 procent w stosunku do roku poprzedniego (wzrost lub spadek cen o 8,50%), nie więcej jednak niż 0,5% w stosunku do cen sprzed okresu waloryzacji, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia wynikająca ze zmiany nie przekroczy 2% łącznego wynagrodzenia umownego.
4) Zmianie podlega kwota, która nie została wydatkowana i dotyczy niezrealizowanej części umowy.
5) Strony mogą wprowadzić zmianę wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowych kalkulacji obrazujących, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika, wpłynęła na koszty realizacji umowy.
6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są usługi a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.