eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Dostawa wozu asenizacyjnegoOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wozu asenizacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubaczow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalubaczow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wozu asenizacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dee0b03-f576-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017627/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa wozu asenizacyjnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223233

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12.1. Dostawa wozu asenizacyjnego.
12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik 3 do SWZ.

12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 260 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie pn: „Dostawa wozu asenizacyjnego”

Uzasadnienie prawne.
Zgodnie z art. 255 pkt 3 P.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 P.z.p, przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia t. j.: 615 000,00 zł brutto.
W ww. postępowaniu za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow w terminie składania ofert
wyznaczonym na dzień 31-05-2023 r. do godz. 09:00, złożono jedną ofertę następującego Wykonawcy:

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy cena brutto [zł] okres gwarancji/rękojmi
[miesiące]
1 Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
ul. Ks. J.Londzina 47
43-382 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-12-62 710 940,00 zł 48 miesięcy


Oferta z najniższą ceną niepodlegającą odrzuceniu została złożona przez Wykonawcę Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Ks. J.Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 547-216-12-62 opiewająca na kwotę 710 940,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której obecnie po analizie finansowej nie może zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.