eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu dachu (wymiana pokrycia dachowego) i kominów oraz robót naprawczych gzymsu w budynku szkoły przy ul. Bernardyńskiej 7 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu dachu (wymiana pokrycia dachowego) i kominów oraz robót naprawczych gzymsu w budynku szkoły przy ul. Bernardyńskiej 7 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367364338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bernardyńska 7

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-069

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 601430990

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: libra.lexpublica@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lo44.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Libra - Lex Publica Wojciech Kochan

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6791568621

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Widokowa 34

1.11.4.) Miejscowość: Świątniki Górne

1.11.5.) Kod pocztowy: 32-040

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.11.9.) Numer telefonu: 601430990

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: libra.lexpublica@wp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.lo44.krakow.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu dachu (wymiana pokrycia dachowego) i kominów oraz robót naprawczych gzymsu w budynku szkoły przy ul. Bernardyńskiej 7 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a923645-050a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a923645-050a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych odbywa się przy użyciu komunikacji
elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:
- składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
http://ezamowienia.gov.pl
- pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie
oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem:
libra.lexpublica@wp.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ - Informacje o
środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 288112,19 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu dachu (wymiana pokrycia dachowego) i kominów oraz robót naprawczych gzymsu w budynku szkoły przy ul. Bernardyńskiej 7 w Krakowie.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakres objęty prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu.
1.3 Zamówienie w zakresie podstawowym (Etap I) obejmuje w szczególności:
1.3.1 Demontaż istniejącego pokrycia – przed przystąpieniem do wymiany pokrycia należy wykonać demontaż istniejących arkuszy blachy, obróbek blacharskich, rynien, oraz deskowania wraz z wywozem odpadów budowlanych, przez koncesjonowane przedsiębiorstwo utylizacji tego typu odpadów.
1.3.2 Wykonanie deskowania pełnego – wykonanie deskowania należy poprzedzić szczegółowymi oględzinami więźby dachowej. W przypadku stwierdzenia miejscowych ubytków w drewnianych elementach konstrukcji więźby dachowej, których nie można było zobaczyć od strony strychu należy wykonać ich miejscowe wzmocnienie deskowaniem lub uzupełnić masą stolarską. Krokwie należy oczyścić i zaimpregnować preparatem przeciwgrzybicznym typu fobos. Projektuje się wykonanie deskowania pełnego z drewna iglastego, o wilgotności poniżej 20%, o grubości 24-25 mm i szerokość desek 10-12 cm, zaimpregnowanych preparatem grzybobójczym. Montaż deskowania do istniejących krokwi wkrętami do drewna lub gwoździami ciesielskimi.
1.3.3 Wykonanie izolacji – projektuje się wykonanie izolacji z folii dachowej tzw. membrany paroprzepuszczalnej i wiatroszczelnej na w/w deskowaniu pełnym, przytwierdzonej kontr łatami, za pomocą wkrętów.
1.3.4 Montaż blachy – projektuje się montaż blachy w kolorze jasno szarym, w arkuszach o szerokości około 60 cm, łączonych na rąbek stojący wraz obróbkami dekarskimi, zgodnie z zalecaną przez producenta blachy technologią systemową mocowania blachy.
1.3.5 Wymiana rynien i obróbek blacharskich – projektuje się wymianę rynien oraz wykonanie stosownych obróbek blacharskich na krawędziach dachu, murze działowym, przy rynnach, wokół kominów i innych elementach integralnie związanych z dachem. Projektuje się zastosowanie blachy w arkuszach płaskich w kolorze jasnoszarym jak pozostała na dachu.
1.3.6 Remont kominów – obecnie, kominy są tynkowane zaprawami wapienno-cementowymi i malowane farbami elewacyjnymi. Należy wykonać konserwację i remont bieżący tynków - oczyścić, zagruntować, naprawić ubytki, zastosować masy tradycyjne zaprawy wapienno cementowe na białym cemencie portlandzkim, opracować scalająco szlichtami mineralnymi średnioziarnistymi. Po zagruntowaniu pomalować farbami krzemianowymi w jasnej tonacji starej bieli, jak obecnie.
1.3.7 Roboty naprawcze w zakresie punktowym gzymsu na elewacji zachodniej – projektuje się lokalne działania naprawcze w stwierdzonych miejscach uszkodzonych gzymsu pod dachem. Należy usunąć odspojone fragmenty tynku, miejsca widocznego wątku ceglanego odgrzybić uzupełnić ubytki tynku warstwami zapraw wapienno-cementowych na białym cemencie portlandzkim: szpryc, zaprawa podkładowa, zaprawa wyrównawcza zaprawa wierzchnia spalająca odtworzyć formę uszkodzonego profilowania gzymsu w nawiązaniu do istniejącego powierzchnie opracować naśladowcą do otoczenia dobrać ziarnistość zaprawy z scalającej do występujących na gzymsach na elewacjach. Dobrze spojone z murem tynki lokalnie w okolicy uszkodzonej partii oczyścić i zagruntować. Po uzupełnieniach ubytków tynków lokalnie wykonać końcowe działania związane ze scaleniem z pozostałą częścią tynków elewacji. Tynki zagruntować i pomalować farbami krzemianowymi w kolorystyce przyjętej podczas aranżacji - konserwacji elewacji np. na podstawie notatek i uzgodnień - protokoły komisji konserwatorskich, dokumentacja konserwatorska powykonawcza i/lub dodatkowo porównać kolornik z wyprawami elewacji i dobrać kolory.
1.4 Zamówienie w zakresie opcji (Etap II) obejmuje w szczególności:
1.4.1 wykonanie podkonstrukcji pod podłogę strychu nad legarami drewnianej więźby dachu – dodatkowe legary drewniane 10,0x5,0 cm, 413 mb,
1.4.2 wykonanie poszycia podłogi z płyt OSB 18mm grubości, 275,00m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamówienie w zakresie opcji (Etap II) obejmuje w szczególności:
1.1 wykonanie podkonstrukcji pod podłogę strychu nad legarami drewnianej więźby dachu – dodatkowe legary drewniane 10,0x5,0 cm, 413 mb,
1.2 wykonanie poszycia podłogi z płyt OSB 18mm grubości, 275,00m2.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia wykonania kolejnych robót budowlanych i robót w zakresie zieleni. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętej prawem opcji w całości lub w części. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w całości lub w części, żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych robót budowlanych i robót w zakresie zieleni w całości lub w części. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 01.09.2023r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy. Zamawiający w przypadku zlecenia prawa opcji, w całości lub w części, po zakładanym dniu 01.09.2023r. dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o stosowną liczbę dni.
3. Wartość opcji nie przekracza 30% wartości szacunkowej zamówienia.
4. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od przyznania dodatkowych środków na realizację zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie obiektów Zamawiającego, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach podstawowego zamówienia publicznego Wykonawca realizuje lub realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, w tym robót dekarskich, blacharskich i remontowych ogólnobudowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na całość zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia na całość zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

21) Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 15) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),
2.3.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 350.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:
2.4.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, spełniającą warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 682), oraz w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 840 z późn. zm.), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz zaświadczenie o odbytej praktyce na terenach zabytkowych obejmujące okres 18 miesięcy, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót lub budowy oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie przebudowy lub remontu obiektów budowlanych wraz z pokryciem dachu blachą w czynnych budynkach w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, w tym co najmniej jedną z wykazanych robót zrealizowaną w budynku objętym ochroną konserwatorską lub położonego w obszarze archeologicznej strefy prawnej ochrony konserwatorskiej,
2.4.1.2 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji dekarza (osobą zajmującą się pokrywaniem i naprawianiem dachów materiałami dekarskimi), posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków dekarza oraz doświadczenie wykonywaniu prac dekarskich przy dwóch zakończonych robotach budowlanych obejmujących przebudowę lub remont pokryć dachu blachą,
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 682 z późn. zm.), mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 334) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 551).
2.4.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy lub remontu w czynnych budynkach, obejmujące każda z nich pokrycie dachu blachą, o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto), w tym co najmniej jedna z wykazanych robót musiała być wykonana w budynku objętym ochroną konserwatorską lub położonym w obszarze archeologicznej strefy prawnej ochrony konserwatorskiej.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
1.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.3 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
1.4 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
1.5 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
4 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),
5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.
2. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości wynoszącej kwotę 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 462).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego Bank Pekao BP SA nr 72 1020 2892 0000 5202 0705 3483 z dopiskiem: ZP.1.2023. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie
dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca (lider konsorcjum) lub upełnomocniona przez konsorcjantów osoba fizyczna
lub osoba prawna. Pełnomocnik, o którym mowa, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym. Wszelkie oświadczenia
pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się
uczestnictwa któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez
któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidulanej oraz
w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani
jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą oni polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim
wypadku Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 4 do SWZ.
6. Oferta musi być złożona na udostępnionej przez Zamawiającego platformie z zachowaniem postaci elektronicznej i
podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt 8) SWZ.
7. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji
reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w pkt 7) SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w pkt 7) SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.