eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu dachu (wymiana pokrycia dachowego) i kominów oraz robót naprawczych gzymsu w budynku szkoły przy ul. Bernardyńskiej 7 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu dachu (wymiana pokrycia dachowego) i kominów oraz robót naprawczych gzymsu w budynku szkoły przy ul. Bernardyńskiej 7 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367364338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bernardyńska 7

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-069

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 601430990

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: libra.lexpublica@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lo44.krakow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a923645-050a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu dachu (wymiana pokrycia dachowego) i kominów oraz robót naprawczych gzymsu w budynku szkoły przy ul. Bernardyńskiej 7 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a923645-050a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00325503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252754

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 288112,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu dachu (wymiana pokrycia dachowego) i kominów oraz robót naprawczych gzymsu w budynku szkoły przy ul. Bernardyńskiej 7 w Krakowie.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakres objęty prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu.
1.3 Zamówienie w zakresie podstawowym (Etap I) obejmuje w szczególności:
1.3.1 Demontaż istniejącego pokrycia – przed przystąpieniem do wymiany pokrycia należy wykonać demontaż istniejących arkuszy blachy, obróbek blacharskich, rynien, oraz deskowania wraz z wywozem odpadów budowlanych, przez koncesjonowane przedsiębiorstwo utylizacji tego typu odpadów.
1.3.2 Wykonanie deskowania pełnego – wykonanie deskowania należy poprzedzić szczegółowymi oględzinami więźby dachowej. W przypadku stwierdzenia miejscowych ubytków w drewnianych elementach konstrukcji więźby dachowej, których nie można było zobaczyć od strony strychu należy wykonać ich miejscowe wzmocnienie deskowaniem lub uzupełnić masą stolarską. Krokwie należy oczyścić i zaimpregnować preparatem przeciwgrzybicznym typu fobos. Projektuje się wykonanie deskowania pełnego z drewna iglastego, o wilgotności poniżej 20%, o grubości 24-25 mm i szerokość desek 10-12 cm, zaimpregnowanych preparatem grzybobójczym. Montaż deskowania do istniejących krokwi wkrętami do drewna lub gwoździami ciesielskimi.
1.3.3 Wykonanie izolacji – projektuje się wykonanie izolacji z folii dachowej tzw. membrany paroprzepuszczalnej i wiatroszczelnej na w/w deskowaniu pełnym, przytwierdzonej kontr łatami, za pomocą wkrętów.
1.3.4 Montaż blachy – projektuje się montaż blachy w kolorze jasno szarym, w arkuszach o szerokości około 60 cm, łączonych na rąbek stojący wraz obróbkami dekarskimi, zgodnie z zalecaną przez producenta blachy technologią systemową mocowania blachy.
1.3.5 Wymiana rynien i obróbek blacharskich – projektuje się wymianę rynien oraz wykonanie stosownych obróbek blacharskich na krawędziach dachu, murze działowym, przy rynnach, wokół kominów i innych elementach integralnie związanych z dachem. Projektuje się zastosowanie blachy w arkuszach płaskich w kolorze jasnoszarym jak pozostała na dachu.
1.3.6 Remont kominów – obecnie, kominy są tynkowane zaprawami wapienno-cementowymi i malowane farbami elewacyjnymi. Należy wykonać konserwację i remont bieżący tynków - oczyścić, zagruntować, naprawić ubytki, zastosować masy tradycyjne zaprawy wapienno cementowe na białym cemencie portlandzkim, opracować scalająco szlichtami mineralnymi średnioziarnistymi. Po zagruntowaniu pomalować farbami krzemianowymi w jasnej tonacji starej bieli, jak obecnie.
1.3.7 Roboty naprawcze w zakresie punktowym gzymsu na elewacji zachodniej – projektuje się lokalne działania naprawcze w stwierdzonych miejscach uszkodzonych gzymsu pod dachem. Należy usunąć odspojone fragmenty tynku, miejsca widocznego wątku ceglanego odgrzybić uzupełnić ubytki tynku warstwami zapraw wapienno-cementowych na białym cemencie portlandzkim: szpryc, zaprawa podkładowa, zaprawa wyrównawcza zaprawa wierzchnia spalająca odtworzyć formę uszkodzonego profilowania gzymsu w nawiązaniu do istniejącego powierzchnie opracować naśladowcą do otoczenia dobrać ziarnistość zaprawy z scalającej do występujących na gzymsach na elewacjach. Dobrze spojone z murem tynki lokalnie w okolicy uszkodzonej partii oczyścić i zagruntować. Po uzupełnieniach ubytków tynków lokalnie wykonać końcowe działania związane ze scaleniem z pozostałą częścią tynków elewacji. Tynki zagruntować i pomalować farbami krzemianowymi w kolorystyce przyjętej podczas aranżacji - konserwacji elewacji np. na podstawie notatek i uzgodnień - protokoły komisji konserwatorskich, dokumentacja konserwatorska powykonawcza i/lub dodatkowo porównać kolornik z wyprawami elewacji i dobrać kolory.
1.4 Zamówienie w zakresie opcji (Etap II) obejmuje w szczególności:
1.4.1 wykonanie podkonstrukcji pod podłogę strychu nad legarami drewnianej więźby dachu – dodatkowe legary drewniane 10,0x5,0 cm, 413 mb,
1.4.2 wykonanie poszycia podłogi z płyt OSB 18mm grubości, 275,00m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 351354,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 471 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 351354,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Remontowo Budowlana PA-KA Paweł Kasztelewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 676100656

7.3.3) Ulica: ul. Krakowska 6/1

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-062

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 351354,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.