eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa innowacyjnej bazy sekcyjno-anatomicznej preparatów ludzkich w rzeczywistości wirtualnej na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa innowacyjnej bazy sekcyjno-anatomicznej preparatów ludzkich
w rzeczywistości wirtualnej na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleje Racławickie 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@kul.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach szkół publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa innowacyjnej bazy sekcyjno-anatomicznej preparatów ludzkich
w rzeczywistości wirtualnej na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae8fab64-014b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252693

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kul

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kul

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/kul.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski,
zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie
Zamawiającego, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kul poprzez Formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę wpływu wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415). 4. Osobą
uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Aneta Łukasik-Dolak, email: dzp@kul.pl.
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/kul oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:1) dokumenty w formacie „pdf” należy
podpisywać formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć
formatu XAdES.
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 1) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, 4) włączona obsługa
JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl
odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. maksymalny rozmiar
jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500
MB.
9. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż
istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu składania ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss).
10. Szczegółowe informacje dot. korespondencji elektronicznej zawarto w roz. VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w szczególności: 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 3) pełnomocnika Wykonawcy
będącego osobą fizyczną;
4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną;
5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str.1), dalej „RODO”, informuje że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950
Lublin; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra Pyka,
nr tel.:
81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; 3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), dalej
„ustawa Pzp”; 5) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do
danych osobowych jego dotyczących. 4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych
osobowych jego dotyczących. Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników. 5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada
prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 8. Wykonawcy
nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.274.11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa innowacyjnej bazy sekcyjno-anatomicznej preparatów ludzkich w rzeczywistości wirtualnej na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz oprogramowaniem, montażem, instalacją, konfiguracją, sprawdzeniem poprawności działania i przeszkoleniem wskazanych pracowników Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 9 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Centrum Symulacji Medycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ulicy Konstantynów 1F, 20-708 Lublin.
4. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu dokumenty w postaci dokumentacji powykonawczej i dokumentacji użytkowej o której mowa w Opisie przedmiotu zamówienia. Wymienione dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub Wykonawca musi je przetłumaczyć na język polski.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy oraz inne koszty związane z montażem i uruchomieniem dostarczonego przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty prac i czynności, o ile są one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami:
1) Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia „C” -60 %
2) Dodatkowy okres obowiązywania licencji „L” - 40%;
2. Zamawiający dokona oceny oferty wg następującego sposobu:
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
(C)-Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i zaoferowanej w nim ceny ofertowej
C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie:
C – ocena punktowa za kryterium „cena”;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 pkt.
Dodatkowy okres obowiązywania licencji (L)-
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Formularz ofertowy” i złożonego w nim oświadczenia w zakresie zaoferowanego dodatkowego okresu obowiązywania licencji wg następującego schematu:
 Licencja na okres 12 miesięcy na przedmiot zamówienia – 0 pkt.
 Licencja na okres 14 miesięcy na przedmiot zamówienia – 15 pkt.
 Licencja na okres 16 miesięcy na przedmiot zamówienia – 30 pkt.
 Licencja na okres 18 miesięcy na przedmiot zamówienia – 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40.
Minimalny, określony przez Zamawiającego okres obowiązywania licencji wynosi 12 miesięcy. Oferty z krótszym, niż przyjęty przez Zamawiającego, minimalnym okresem licencji, zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SWZ. W ofertach, w których Wykonawcy nie wpiszą dodatkowego okresu udzielenia licencji Zamawiający przyjmie minimalny dopuszczalny termin czyli 12 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres obowiązywania licencji (L)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące posiadania doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną dostawę i wdrożenie systemu informatycznego odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 140 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowejwraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp (wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz.2415);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacjizawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 1 pkt. 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3)-6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt.5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp,oraz podstaw wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835),zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w
pkt 1 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których
mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lit.b), zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków w dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu: Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz dołączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są:
• referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
• oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym.
Wykonawca powyższe dokumenty na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 SWZ, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XIV ust. 2 SWZ;
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1składają odrębnie:
− Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
− podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia wa-runków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wyklu-czenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
4) Dowody dot. „samooczyszczenia”– w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 9; (jeżeli dotyczy)
5) Pełnomocnictwo:(jeżeli dotyczy)
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa rozdziale XIII ust. 6, potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa– w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2020 poz.1913 ze zm.).Wykonawca w celu utrzymania w poufności zastrzeżonych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
Wykonawców należy załączyć do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;
Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców, w której m.in.
zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z
płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projektowanych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kul

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że uruchomienie licencji odbędzie się w dniu 01.01.2024r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.