eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa odzieży roboczej i ochronnej - 47/2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej - 47/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej - 47/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79625afc-052d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056708/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa odzieży ochronnej, specjalnej odzieży roboczej, dodatków, obuwia i akcesoriów ochronnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ►Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
►Dokumenty, oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
►Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).
►Szczegółowa instrukcja użytkowania platformy Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/13wog/elearning.
►Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
►Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy, następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
►w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje; b)przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
►w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP): a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre); b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web; c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
►Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
►Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego następująco: w zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
►Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy zak. kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ►Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
►Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy;
► w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz;
►dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego; ►odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe; ►dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
►obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
►Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ►Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO. ►Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 47/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

►Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami , ilościach, rodzaju przedmiotu zamówienia oraz parametrach określonych przez Zamawiającego.
►Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę odzieży kucharskiej: bluza kucharza męska z krótkim rękawem szt. 130, bluza kucharza damska z krótkim rękawem szt. 110, bluza kucharza męska z długim rękawem szt. 130, bluza kucharza damska z długim rękawem szt. 110, spodnie kucharza męskie szt. 265, spodnie kucharza damskie szt. 225, fartuch frontowy szt. 344, czepek personelu kuchennego męski szt. 117, czepek personelu kuchennego damski szt. 162.
►Miejsce realizacji/dostawy przedmiotu zamówienia: magazyn Zamawiającego przy ul. Legionów 54 w Grudziądzu, budynek nr 26.
►Wymagania ogólne dla oferowanego przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. Wszystkie dostarczane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać oryginalne i fabrycznie zamknięte zewnętrzne opakowanie.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być opakowany w sposób zapewniający właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowania jednostkowe przedmiotu zamówienia powinny posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, winny być oznakowane w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do zapakowania przedmiotu zamówienia w zbiorcze opakowania opisane zgodnie z treścią projektowanych postanowień umowy.
3) Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, modelu, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia.
4) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.
5) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych w umowie.
Magazyn mieści się w budynku parterowym.
6) Użyte do opisu przedmiotu zamówienia pochodzenie towaru od określonego producenta czy dane techniczne mogące wskazywać na konkretny produkt występujący na rynku, służą jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia.
7) Wyroby będące przedmiotem zamówienia winny być pierwszej jakości gatunku, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Wszystkie wyroby winny posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami, w pełnej gamie rozmiarowej.
8) Każdy przedmiot zamówienia powinien posiadać wszytą lub przyłączoną w inny równie trwały sposób tzw. metkę z oznaczeniami rozmiarów oraz zawierających inne podstawowe informacje dotyczące sposobu i parametrów prania, prasowania, suszenia, sposobu konserwacji, składu procentowego użytych materiałów itp.
9) Na przedmiotach powinna być wszywka lub przywieszka z informacją - kto jest producentem, kiedy przedmiot był wykonany - a ponadto przedmioty powinny posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, opakowaniu. Wyroby powinny posiadać kod kreskowy ITF-14 (czternaście cyfr) dla wyrobów umieszczanych w opakowaniach zbiorczych zawierających stałą ilość przedmiotów tego samego rodzaju, wzoru i rozmiaru.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

►Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji).
Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia o ilości wynikające z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego.
►Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie opcji określony został szczegółowo w Załączniku
nr 1 do umowy
►Maksymalna wartość opcji wynosi odpowiednio w zakresie zadania nr 1: 66.806,71 zł brutto
►W przypadku skorzystania przez Zamawiającego ze zdefiniowanego prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w ramach maksymalnej kwoty określonej dla opcji w zakresie danego zadania.
►Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Dostawy będą świadczone sukcesywnie w asortymencie i w wysokości rzeczywistych potrzeb zgodnie z warunkami umowy.
►Podstawą realizowanych dostaw w zakresie prawa opcji będą zamówienia składane przez Zamawiającego bezpośrednio do Wykonawcy pisemnie (dopuszcza się zamówienie przekazane za pomocą faksu, poczty elektronicznej) z co najmniej 21-dniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem od daty wymagalności dostawy przez Zamawiającego. (Realizacja uprawnienia jak wyżej nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga sporządzenia każdorazowego aneksu). Realizacja przez Zamawiającego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
►Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania każdego asortymentu składającego się na przedmiot umowy. Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
►Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówień w ramach „opcji” jest uprawnieniem Zamawiającego
a nie bezwzględnym zobowiązaniem. Brak realizacji zamówień w ramach „opcji” nie będzie rodzić po stronie Zamawiającego żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

►Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami , ilościach, rodzaju przedmiotu zamówienia oraz parametrach określonych przez Zamawiającego.
►Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę odzieży roboczej i ochronnej: rękawice gumowe grube, buty filcowo-gumowe, buty gumowe do bioder, buty gumowe męskie, czapka robocza letnia, kask ochronny, koszula flanelowa robocza, mokasyny damskie, mokasyny męskie, okulary ochronne przeciwodpryskowe, okulary przeciw cieczom szkodliwym (przeciwchemiczne), przyłbice spawalnicze, tarcza spawacza, sandały typu crocs męskie, sandały typu crocs damskie, ubranie robocze dla pracowników wojska, ubranie robocze olejoochronne, fartuch spawalniczy, kamizelka ocieplana, ochronniki słuchu, nauszniki przeciwhałasowe, zatyczki przeciwhałasowe, odzież ochronna dla spawacza, botki ocieplane damskie, botki ocieplane męskie, kalosze dielektryczne do 1 kW, półbuty robocze męskie antypoślizgowe czarne, półbuty robocze damskie antypoślizgowe czarne, trzewiki robocze, kombinezon do prac malarskich płócienny, nakolanniki skórzane, płaszcz drelichowy (fartuch), rękawice robocze (pięciopalcowe), rękawice spawacza, trzewiki dla dekarza, skarpetki szpitalne białe, kominiarka bawełniana kol. czarnego, czapka robocza ocieplana (polarowa), okulary spawacza, rękawice dielektryczne 1KW, rękawice do spirali mechanicznej, bielizna zimowa (koszulka dł. ręk.+kalesony), maska przeciwpyłowa, półmaska przeciwpyłowa, szelki bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne z linką, kurtka przeciwdeszowa z odpinaną podpinką polarową kolor czarny, koszulka z krótkim rękawem męska, koszulka z krótkim rękawem damska, koszulka typu polo damska, koszulka typu polo męska, ręcznik frotte prac. wojska.
►Miejsce realizacji/dostawy przedmiotu zamówienia: magazyn Zamawiającego przy ul. Legionów 54 w Grudziądzu, budynek nr 26.
►Wymagania ogólne dla oferowanego przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność
i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. Wszystkie dostarczane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać oryginalne i fabrycznie zamknięte zewnętrzne opakowanie.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być opakowany w sposób zapewniający właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowania jednostkowe przedmiotu zamówienia powinny posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, winny być oznakowane w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do zapakowania przedmiotu zamówienia w zbiorcze opakowania opisane zgodnie z treścią projektowanych postanowień umowy.
3) Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, modelu, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia.
4) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.
5) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych w umowie. Magazyn mieści się w budynku parterowym.
6) Użyte do opisu przedmiotu zamówienia pochodzenie towaru od określonego producenta czy dane techniczne mogące wskazywać na konkretny produkt występujący na rynku, służą jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia.
7) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wskazany w zadaniu 2 w pozycji nr 6 Załącznika nr 1 do SWZ z minimum 5-cio letnim okresem przydatności do użytku oraz wskazany w zadaniu 2
w pozycji nr 26 Załącznika nr 1 do SWZ z minimum 2-letnim okresem przydatności do użytku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18141000-9 - Rękawice robocze

18143000-3 - Akcesoria ochronne

18142000-6 - Okulary ochronne

18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

►Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji).
Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia o ilości wynikające z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego.
►Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie opcji określony został szczegółowo w Załączniku
nr 1 do umowy
►Maksymalna wartość opcji wynosi odpowiednio w zakresie zadania nr 2: 211.582,77 zł brutto
►W przypadku skorzystania przez Zamawiającego ze zdefiniowanego prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w ramach maksymalnej kwoty określonej dla opcji w zakresie danego zadania.
►Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Dostawy będą świadczone sukcesywnie w asortymencie i w wysokości rzeczywistych potrzeb zgodnie z warunkami umowy.
►Podstawą realizowanych dostaw w zakresie prawa opcji będą zamówienia składane przez Zamawiającego bezpośrednio do Wykonawcy pisemnie (dopuszcza się zamówienie przekazane za pomocą faksu, poczty elektronicznej) z co najmniej 21-dniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem od daty wymagalności dostawy przez Zamawiającego. (Realizacja uprawnienia jak wyżej nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga sporządzenia każdorazowego aneksu). Realizacja przez Zamawiającego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
►Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania każdego asortymentu składającego się na przedmiot umowy. Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
►Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówień w ramach „opcji” jest uprawnieniem Zamawiającego
a nie bezwzględnym zobowiązaniem. Brak realizacji zamówień w ramach „opcji” nie będzie rodzić po stronie Zamawiającego żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

►Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami , ilościach, rodzaju przedmiotu zamówienia oraz parametrach określonych przez Zamawiającego.
►Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę odzieży ratownika medycznego: koszulka ratownika medycznego z krótkim rękawem męska, koszulka ratownika medycznego z krótkim rękawem damska, ubranie całoroczne ratownika medycznego, buty ratownika medycznego, rękawiczki ratownika medycznego ocieplane.
►Miejsce realizacji/dostawy przedmiotu zamówienia: magazyn Zamawiającego przy ul. Legionów 54 w Grudziądzu, budynek nr 26.
►Wymagania ogólne dla oferowanego przedmiotu zamówienia:
1) Dostarczony przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. Wszystkie dostarczane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać oryginalne i fabrycznie zamknięte zewnętrzne opakowanie.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być opakowany w sposób zapewniający właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowania jednostkowe przedmiotu zamówienia powinny posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, winny być oznakowane w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do zapakowania przedmiotu zamówienia w zbiorcze opakowania opisane zgodnie z treścią projektowanych postanowień umowy.
3) Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, modelu, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia.
4) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.
5) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych w umowie.
Magazyn mieści się w budynku parterowym.
6) Użyte do opisu przedmiotu zamówienia pochodzenie towaru od określonego producenta czy dane techniczne mogące wskazywać na konkretny produkt występujący na rynku, służą jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia.
7) Wyroby będące przedmiotem zamówienia winny być pierwszej jakości gatunku, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Wszystkie wyroby winny posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami, w pełnej gamie rozmiarowej.
8) Każdy przedmiot zamówienia powinien posiadać wszytą lub przyłączoną w inny równie trwały sposób tzw. metkę z oznaczeniami rozmiarów oraz zawierających inne podstawowe informacje dotyczące sposobu i parametrów prania, prasowania, suszenia, sposobu konserwacji, składu procentowego użytych materiałów itp.
9) Na przedmiotach powinna być wszywka lub przywieszka z informacją - kto jest producentem, kiedy przedmiot był wykonany - a ponadto przedmioty powinny posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzynaście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, opakowaniu. Wyroby powinny posiadać kod kreskowy ITF-14 (czternaście cyfr) dla wyrobów umieszczanych w opakowaniach zbiorczych zawierających stałą ilość przedmiotów tego samego rodzaju, wzoru i rozmiaru.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18331000-8 - Koszulki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

18141000-9 - Rękawice robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

►Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji).
Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia o ilości wynikające z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego.
►Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie opcji określony został szczegółowo w Załączniku
nr 1 do umowy
►Maksymalna wartość opcji wynosi odpowiednio w zakresie zadania nr 3: 22.881,99 zł brutto
►W przypadku skorzystania przez Zamawiającego ze zdefiniowanego prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w ramach maksymalnej kwoty określonej dla opcji w zakresie danego zadania.
►Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Dostawy będą świadczone sukcesywnie w asortymencie i w wysokości rzeczywistych potrzeb zgodnie z warunkami umowy.
►Podstawą realizowanych dostaw w zakresie prawa opcji będą zamówienia składane przez Zamawiającego bezpośrednio do Wykonawcy pisemnie (dopuszcza się zamówienie przekazane za pomocą faksu, poczty elektronicznej) z co najmniej 21-dniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem od daty wymagalności dostawy przez Zamawiającego. (Realizacja uprawnienia jak wyżej nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga sporządzenia każdorazowego aneksu). Realizacja przez Zamawiającego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
►Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania każdego asortymentu składającego się na przedmiot umowy. Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
►Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówień w ramach „opcji” jest uprawnieniem Zamawiającego
a nie bezwzględnym zobowiązaniem. Brak realizacji zamówień w ramach „opcji” nie będzie rodzić po stronie Zamawiającego żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ►Spełnianie wymagań Zamawiającego w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ustawy p.z.p.) - aktualne na dzień składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy p.z.p., brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129) -
aktualne na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ►Spełnianie wymagań Zamawiającego w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

►Przedmiotowe środki dowodowe (dotyczy przypadku w którym Wykonawca wskaże w ofercie, że oferuje rozwiązania równoważne): wykaz asortymentu o rozwiązaniach równoważnych wraz z opisem równoważności (właściwości techniczno-użytkowych danego asortymentu).
►Zamawiający akceptuje równoważne środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane produkty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania użytkowe, jakościowe i w zakresie właściwości fizyko-chemicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

►Jeżeli Wykonawca oznaczy w treści Informacji o Wykonawcy , że oferuje produkty o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

►Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz ofertowy (oferowane ceny) – w zakresie danego zadania;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ustawy Pzp) - aktualne na dzień składania ofert Załącznik ;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy
z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129) - aktualne na dzień składania ofert;
4) Informacje o Wykonawcy – oświadczenie.
►Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

►Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.
4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa uprawniającego do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy, podwykonawca musi spełnić wymagania dla fachowego wykonania powierzanych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z umową (oświadczenie w tej mierze winien złożyć Wykonawca lub podwykonawca);
2) zmiany zakresu podwykonawstwa;
3) zmiany przedmiotu zamówienia danego producenta na wyrób innego producenta w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie może być dostarczony z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. z powodu zakończenia produkcji, niedostępności na rynku, z zastrzeżeniem, iż nowy przedmiot zamówienia będzie charakteryzował się nie gorszymi parametrami niż wymagane przez Zamawiającego przy zachowaniu ceny wskazanej w umowie.
Zmiany jak powyżej (nie dotyczy pkt 3) wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
Zmiana, o której mowa w pkt. 3 nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego zgłoszenia przez stronę Zamawiającego na co najmniej dwa dni przed wymaganym terminem realizacji dostaw.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/13wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. w tym: jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów.

Zastrzeżenie „tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

ykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.