eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi M豉wa › 名IADCZENIE USΣGI 玆WIENIA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W ZESPOLE PLAC紟EK O名IATOWYCH NR 1 W MxWIEOg這szenie z dnia 2023-06-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zmianie og這szenia
名IADCZENIE USΣGI 玆WIENIA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W ZESPOLE PLAC紟EK O名IATOWYCH NR 1 W MxWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zesp馧 Plac闚ek O鈍iatowych Nr 1

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140203157

1.4.) Adres zamawiaj帷ego:

1.4.1.) Ulica: Warszawska, 52

1.4.2.) Miejscowo嗆: M豉wa

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.4.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.7.) Numer telefonu: 23 6543723

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpo1.mlawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zpo1.mlawa

1.5.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.6.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00252677

2.2.) Data og這szenia: 2023-06-07

SEKCJA III ZMIANA OGΜSZENIA

3.2.) Numer zmienianego og這szenia w BZP: 2023/BZP 00243172

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego og這szenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego og這szenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

5.4. Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

Przed zmian:
O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e:
1. posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania – Wykonawca posiada decyzj Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzaj帷 wpis do rejestru zak豉d闚 podlegaj帷ych urz璠owej kontroli organ闚 Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej.
2. zdolno軼i technicznej lub zawodowej - Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie), wykona nale篡cie co najmniej 2 us逝gi odpowiadaj帷e rodzajem us逝dze stanowi帷ej przedmiot zam闚ienia oraz za陰czy dowody, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie.
Ofert sk豉da si w formie elektronicznej (posta elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym sk豉dana przez Wykonawc. Oferta musi zawiera:
a. wype軟iony Formularz ofertowy – wg za陰cznika nr 2 do SWZ,
b. wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 us逝g odpowiadaj帷ych rodzajem us逝dze stanowi帷ej przedmiot zam闚ienia (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie) oraz za陰czeniem dowod闚, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nadal - wg za陰cznika nr 5,
c. o鈍iadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wg za陰cznika nr 3 do SWZ,
d. je瞠li dotyczy - pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, okre郵aj帷e zakres umocowania, sk豉da si w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osob/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Je瞠li pe軟omocnictwo zosta這 sporz康zone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po鈍iadczenia dokonuje mocodawca. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej mo瞠 dokona r闚nie notariusz.
e. decyzj Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzaj帷 wpis do rejestru zak豉d闚 podlegaj帷ych urz璠owej kontroli organ闚 Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej.

Po zmianie:
O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e:
1. posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania – Wykonawca posiada decyzj Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzaj帷 wpis do rejestru zak豉d闚 podlegaj帷ych urz璠owej kontroli organ闚 Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej.
2. zdolno軼i technicznej lub zawodowej - Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie), wykona nale篡cie co najmniej 2 us逝gi odpowiadaj帷e rodzajem us逝dze stanowi帷ej przedmiot zam闚ienia.
Ofert sk豉da si w formie elektronicznej (posta elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym sk豉dana przez Wykonawc. Oferta musi zawiera:
a. wype軟iony Formularz ofertowy – wg za陰cznika nr 2 do SWZ,
c. o鈍iadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wg za陰cznika nr 3 do SWZ,
d. je瞠li dotyczy - pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, okre郵aj帷e zakres umocowania, sk豉da si w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osob/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Je瞠li pe軟omocnictwo zosta這 sporz康zone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po鈍iadczenia dokonuje mocodawca. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej mo瞠 dokona r闚nie notariusz.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

5.6. Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmian:

Po zmianie:
3. Wz鏎 – o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu – za陰cznik nr 3.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

5.7. Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

Przed zmian:

Po zmianie:
Podmiotowe 鈔odki dowodowe sk豉dane na wezwanie Zamawiaj帷ego.
Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia,
w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzie
z這瞠nia, nast瘼uj帷ego podmiotowego 鈔odka dowodowego:
1. Decyzji Pa雟twowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, zatwierdzaj帷ej lub
warunkowo zatwierdzaj帷 zak豉d wprowadzaj帷y do obrotu lub produkuj帷y 篡wno嗆, na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (Dz.U 2022 poz. 2132).
2. Wykazu wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 us逝g odpowiadaj帷ych rodzajem us逝dze stanowi帷ej przedmiot zam闚ienia (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie) oraz za陰czeniem dowod闚, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nadal.

Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e Zamawiaj帷y posiada, je瞠li Wykonawca wska瞠 te 鈔odki oraz potwierdzi ich prawid這wo嗆
i aktualno嗆.
4. Podmiotowe 鈔odki dowodowe oraz inne dokumenty lub o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa
w pkt VII A SWZ, sk豉da si w formie elektronicznej (posta elektroniczna opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania
dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze za pomoc poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@zpo1.mlawa.pl
5. W zakresie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, nieuregulowanych w niniejszej SWZ,
zastosowanie maj przepisy ustawy oraz rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych
dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

Wszystkie przedk豉dane dokumenty musz by aktualne, tzn. powinny odzwierciedla rzeczywisty, nadal utrzymuj帷y si stan faktyczny i prawny.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego og這szenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.1. Termin sk豉dania ofert

Przed zmian:
2023-06-12 10:00

Po zmianie:
2023-06-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmian:
2023-06-13 10:00

Po zmianie:
2023-06-15 10:00

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.