eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi M豉wa › 名IADCZENIE USΣGI 玆WIENIA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W ZESPOLE PLAC紟EK O名IATOWYCH NR 1 W MxWIEOg這szenie z dnia 2023-06-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
名IADCZENIE USΣGI 玆WIENIA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W ZESPOLE PLAC紟EK O名IATOWYCH NR 1 W MxWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zesp馧 Plac闚ek O鈍iatowych Nr 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140203157

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Warszawska, 52

1.5.2.) Miejscowo嗆: M豉wa

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6543723

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpo1.mlawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zpo1.mlawa

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

名IADCZENIE USΣGI 玆WIENIA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W ZESPOLE PLAC紟EK O名IATOWYCH NR 1 W MxWIE

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8bb873e6-0057-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00243172

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00138482/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 名IEDCZENIE USΣGI 玆WIENIA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH W ZESPOLE PLAC紟EK O名IATOWY NR 1 W MxWIE

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8bb873e6-0057-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferta musi by z這穎na tylko i wy陰cznie przez Platform e-zam闚ienia.
W niniejszym post瘼owaniu komunikacja zamawiaj帷ego z wykonawcami odbywa si za pomoc 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy e-zam闚ienia oraz poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@zpo1.mlawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza). Maksymalny 陰czny rozmiar plik闚 stanowi帷ych ofert lub sk豉danych wraz z ofert to 250 MB.
Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp馧 Plac闚ek O鈍iatowych
nr 1, ul. Warszawska 52, 06-500 M豉wa;
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu prowadzenia przedmiotowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstaw prawn ich przetwarzania jest obowi您ek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zam闚ie publicznych spoczywaj帷ych na Zespole Plac闚ek O鈍iatowych nr 1 w M豉wie jako jednostce sektora finans闚 publicznych;
c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
d. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
e. obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy;
f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane
w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g. posiada Pani/Pan prawo dost瘼u do danych osobowych, kt鏎e Pani/Pana dotycz, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo 膨dania
od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPO1.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia:
Przedmiotem zam闚ienia jest us逝ga 篡wienia - przygotowanie i wydawanie posi趾闚 w okresie od 1 wrze郾ia 2023 r. do 31 sierpnia 2025 r. dla dzieci w wieku przedszkolnym
3-6 lat ucz瘰zczaj帷ych do Miejskiego Przedszkola Samorz康owego nr 1 w Zespole Plac闚ek O鈍iatowych nr 1 w M豉wie (dalej: ZPO nr 1) i dla dzieci w wieku szkolnym (7-15 lat) ucz瘰zczaj帷ych do Zespo逝 Plac闚ek O鈍iatowych nr 1 w M豉wie im. Hugo Ko陶徠aja.
Pe貫n szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera za陰cznik nr1 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55523100-3 - Us逝gi wzakresie posi趾闚 szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

55320000-9 - Us逝gi podawania posi趾闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2025-08-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Oferty z這穎ne przez Wykonawc闚 b璠 oceniane wg nast瘼uj帷ych kryteri闚:
a) cena „wsad do kot豉” (C1) – waga kryterium 25 %,
b) cena „pozosta貫 koszty” (C2) – waga kryterium 35 %,
c) termin p豉tno軼i faktury (T) – waga kryterium 40 %

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin p豉tno軼i faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e:
1. posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania – Wykonawca posiada decyzj Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzaj帷 wpis do rejestru zak豉d闚 podlegaj帷ych urz璠owej kontroli organ闚 Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej.
2. zdolno軼i technicznej lub zawodowej - Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie), wykona nale篡cie co najmniej 2 us逝gi odpowiadaj帷e rodzajem us逝dze stanowi帷ej przedmiot zam闚ienia oraz za陰czy dowody, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie.
Ofert sk豉da si w formie elektronicznej (posta elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym sk豉dana przez Wykonawc. Oferta musi zawiera:
a. wype軟iony Formularz ofertowy – wg za陰cznika nr 2 do SWZ,
b. wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 us逝g odpowiadaj帷ych rodzajem us逝dze stanowi帷ej przedmiot zam闚ienia (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie) oraz za陰czeniem dowod闚, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nadal - wg za陰cznika nr 5,
c. o鈍iadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wg za陰cznika nr 3 do SWZ,
d. je瞠li dotyczy - pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, okre郵aj帷e zakres umocowania, sk豉da si w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osob/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Je瞠li pe軟omocnictwo zosta這 sporz康zone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po鈍iadczenia dokonuje mocodawca. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej mo瞠 dokona r闚nie notariusz.
e. decyzj Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzaj帷 wpis do rejestru zak豉d闚 podlegaj帷ych urz璠owej kontroli organ闚 Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia niniejszej umowy wymagaj zachowania formy pisemnej.
2. Strony dopuszczaj wprowadzenie uzasadnionych zmian postanowie niniejszej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy nast徙i zmiana powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj zam闚ienia, np.:
a) na skutek okoliczno軼i zwi您anych z wyst徙ieniem zagro瞠nia epidemiologicznego lub wyst徙ieniem innego nieprzewidywalnego zdarzenia zewn皻rznego, tzw. si豉 wy窺za okre郵ona w 7,
b) konieczne zmiany b璠 nast瘼stwem zmiany stawki podatku VAT lub nast瘼stwem zmiany kalendarza roku szkolnego,
c) w przypadku konieczno軼i wprowadzenia dodatkowego re磨mu sanitarnego zgodnie z wytycznymi G堯wnego Inspektora Sanitarnego,
3. Wymienione w ust. 2 okoliczno軼i mog mie wp造w na zmian terminu umownego albo na zmian sposobu wykonania lub zakresu 鈍iadczenia i winny zosta poprzedzone wnioskiem Wykonawcy wraz z wyczerpuj帷ym uzasadnieniem konieczno軼i ich wprowadzenia.
4. Stosownie do tre軼i art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany wysoko軼i wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia, z tym zastrze瞠niem, 瞠:
1) waloryzacji podlega jedynie cz窷 wynagrodzenia pozosta貫go do zap豉ty na dzie z這瞠nia wniosku, o kt鏎ym mowa w pkt 7 (tj. wynagrodzenie za niezrealizowan cz窷 zam闚ienia);
2) wynagrodzenie b璠zie podlega waloryzacji maksymalnie raz podczas trwania niniejszej umowy, pocz患szy najwcze郾iej od 13-go miesi帷a liczonego od zawarcia niniejszej umowy;
3) waloryzacja b璠zie odbywa si w oparciu o miesi璚zny wska幡ik cen towar闚 i us逝g konsumpcyjnych (Wc) wyliczony jako r騜nica mi璠zy warto軼i wska幡ika z miesi帷a poprzedzaj帷ego miesi帷 z這瞠nia wniosku, o kt鏎ym mowa w pkt 7, oraz warto軼i wska幡ika sprzed 5 miesi璚y poprzedzaj帷ych miesi帷 z這瞠nia wniosku, o kt鏎ym mowa w pkt 7, og豉szany przez Prezesa G堯wnego Urz璠u Statystycznego (GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS;
4) wynagrodzenie b璠zie podlega waloryzacji tylko w przypadku, gdy r騜nica mi璠zy warto軼i wska幡ik闚, o kt鏎ych mowa w pkt 3 b璠zie wi瘯sza od 2%;
5) 陰czna warto嗆 waloryzacji wynagrodzenia nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o kt鏎ym mowa w 6 ust. 1 umowy. Przez 陰czn warto嗆 waloryzacji nale篡 rozumie warto嗆 wzrostu lub spadku wynagrodzenia wynikaj帷a z waloryzacji;
6) postanowie umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si od chwili osi庵ni璚ia limitu, o kt鏎ym mowa w pkt 5;
7) Wykonawca wyst徙i z wnioskiem o zmian kwoty wynagrodzenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowi您ywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera wyczerpuj帷e uzasadnienie faktyczne i prawne. Z wnioskiem o zmian wynagrodzenia mo瞠 wyst徙i r闚nie Zamawiaj帷y;
8) Zamawiaj帷y w porozumieniu z organem prowadz帷ym i po zaakceptowaniu wniosku, o kt鏎ym mowa w pkt 7, wyznaczy dat podpisania aneksu.
5. Zmiana umowy skutkuje zmian wynagrodzenia jedynie w zakresie p豉tno軼i realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: www.e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.