eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Opróżnianie i czyszczenie urządzeń sozotechnicznych- sprawa 37/2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opróżnianie i czyszczenie urządzeń sozotechnicznych- sprawa 37/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/13wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opróżnianie i czyszczenie urządzeń sozotechnicznych- sprawa 37/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b453ee8-fae0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056708/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232998

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 37/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 147274,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi opróżniania i czyszczenia urządzeń sozotechnicznych (separatory, łapacze tłuszczu, skrobi, błota i oleju piaskowniki, przepompownie) na rzecz jednostek wojskowych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe opróżnianie i czyszczenie urządzeń wraz z kompleksową obsługą urządzeń:
• całkowite opróżnienie zbiorników z nieczystości płynnych oraz stałych.
• sprawdzanie drożności wlot-wylot;
• czyszczenie poszczególnych elementów składowych urządzeń (w tym mechaniczne oczyszczenie ścian zbiorników z powstałych osadów oraz kratek ściekowych z nieczystości tj. przy myjniach samochodowych)
• napełnienie zbiorników wodą (wodę do zalania zbiorników po wykonaniu usługi oraz do realizacji usługi Wykonawca zapewni we własnym zakresie i w cenie oferty);
• uporządkowanie terenu wokół oczyszczonego urządzenia.
Opróżnianie i czyszczenie urządzeń sozotechnicznych następować będzie po uzgodnieniu z Zamawiający terminu wykonania usługi zgodnie z harmonogramem. Realizacja opróżniania i czyszczenia urządzeń sozotechnicznych III i IV kwartału musi odbywać się w odstępie czasowym ze względu na konieczność zapełnienia się zbiorników.
2) Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz.699 z późn.zm.).

Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne powstających w trakcie wykonywania usługi odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556
t.j.)
 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z t.j.)

• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dalszy sposób (po wykonaniu usługi) postępowania
z odpadami powstającymi w trakcie świadczenia usługi.
• Wykonywane czynności nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia oraz ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz pełne koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w ramach świadczonych usług.
• Pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać prace na terenach kompleksów wojskowych winni przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz być ubrani w odpowiednią odzież ochronną (oznakowaną np. logiem, nazwą firmy) oraz stosować się do obowiązujących standardów i zasad organizacyjno–porządkowych dla danego kompleksu uregulowanych przez właściwych dowódców jednostek wojskowych oraz stosować się do przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie przetwarzania odpadów powstałych w wyniku czyszczenia urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia w zależności od charakteru prowadzonej działalności zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 j.t.) ważne co najmniej do
31.12.2023 r.
lub
w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada powyższego zezwolenia jest zobowiązany posiadać, przez okres trwania umowy zawartej z Zamawiającym, aktualną umowę z firmą / podwykonawcą posiadającym przedmiotowe zezwolenie w zakresie przetwarzania odpadów powstałych w wyniku czyszczenia urządzeń objętych przedmiotem wykonania umowy, wydane przez właściwe organy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 j.t.).
Wykonawca na etapie realizacji umowy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przedłożenia powyższych dokumentów.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien wykazać podwykonawcę wraz z ofertą.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powierzenia wywozu i utylizacji podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiotowy zakres samodzielnie i posiada w tym zakresie wszelkie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zostaje unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę Zakład Usług Komunalnych UNIKOM Piotr Orłowicz ul. Jasiniecka 5, 85-796 Bydgoszcz, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (kryterium ceny: 100,00 pkt.) i jest jedyną ofertą ważną spośród trzech złożonych ofert, przewyższa o 37.563,26 zł kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 159 056,95 zł)
a jednocześnie Zamawiający nie może tej kwoty zwiększyć do ceny tej oferty stanowiącej kwotę 196 620,21 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163926,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 311070,78 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.