eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych oraz worków do wlewów kontrastowych doodbytniczych jednorazowego użytkuOgłoszenie z dnia 2023-06-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych oraz worków do wlewów kontrastowych doodbytniczych jednorazowego użytku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431022232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al.Racławickie 23

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-049

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: amirski@1wszk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych oraz worków do wlewów kontrastowych doodbytniczych jednorazowego użytku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e5af27f-0513-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252384

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107788/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Wyroby medyczne jednorazowego użytku - część I

2.2.9 Zakup odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

1wszk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1wszk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
strony przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego oraz dopuszczalne
formaty przesyłanych danych. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej określa szczegółowo Rozdział XII SWZ. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy
dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej:
https://1wszk.ezamawiajacy.pl/, w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego, załącznik: Instrukcja dla Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/TP/40/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odczynniki i sprzęt zużywalny do diagnostyki mikrobiologicznej metodami manualnymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena techniczna

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Worki do wlewów kontrastowych doodbytniczych jednorazowego użytku

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4
Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenia Wykonawcy, iż zaoferowany przez Wykonawcę asortyment sklasyfikowany jako wyrób medyczny posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem oraz właściwymi dyrektywami europejskimi, okazywalne na każde wezwanie Zamawiającego – wzór oświadczenia – Załącznik nr 5 do SWZ.
Lub/oraz
2) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przez Wykonawcę asortyment, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny spełnia wszystkie wymagania w zakresie wprowadzenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującym prawem.

3) w odniesieniu do odczynników, materiałów zużywalnych określonych w Zadaniu nr 1 metryczki odczynników i/lub metodyki wykonywania badań, karty katalogowe(ulotki,opisy techniczne,etc.). Zamawiający dopuszcza również wyciągi z ww.dokumentów.

4) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczynników, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla odczynników dla których jest wymagana. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.-dotyczy zadania 1
5) pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości (KORLD) dla krążków antybiotykowych i pasków gradientowych – dotyczy zadania 1
6) Fotografie (foldery), materiały informacyjne, katalogi oferowanego przedmiotu zamówienia, dla każdego z elementów oferowanego asortymentu, nie zawierające informacji sprzecznych z informacjami podanymi w załączniku nr 1.2 do SWZ – z opisem przedmiotu zamówienia– dotyczy zadania 2
7) W przypadku gdy ww. dokumenty nie potwierdzają wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów, Wykonawca składa oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające spełnianie przez oferowane produkty parametrów oraz wymogów zawartych w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1.2 do SWZ). Oświadczenie Wykonawcy nie będącego producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta nie będzie uznane za wystarczające– dotyczy zadania 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenia Wykonawcy, iż zaoferowany przez Wykonawcę asortyment sklasyfikowany jako wyrób medyczny posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem oraz właściwymi dyrektywami europejskimi, okazywalne na każde wezwanie Zamawiającego – wzór oświadczenia – Załącznik nr 5 do SWZ.
Lub/oraz
2) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przez Wykonawcę asortyment, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny spełnia wszystkie wymagania w zakresie wprowadzenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującym prawem.

3) w odniesieniu do odczynników, materiałów zużywalnych określonych w Zadaniu nr 1 metryczki odczynników i/lub metodyki wykonywania badań, karty katalogowe(ulotki,opisy techniczne,etc.). Zamawiający dopuszcza również wyciągi z ww.dokumentów.

4) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczynników, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla odczynników dla których jest wymagana. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.-dotyczy zadania 1
5) pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości (KORLD) dla krążków antybiotykowych i pasków gradientowych – dotyczy zadania 1
6) Fotografie (foldery), materiały informacyjne, katalogi oferowanego przedmiotu zamówienia, dla każdego z elementów oferowanego asortymentu, nie zawierające informacji sprzecznych z informacjami podanymi w załączniku nr 1.2 do SWZ – z opisem przedmiotu zamówienia– dotyczy zadania 2
7) W przypadku gdy ww. dokumenty nie potwierdzają wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów, Wykonawca składa oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające spełnianie przez oferowane produkty parametrów oraz wymogów zawartych w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1.2 do SWZ). Oświadczenie Wykonawcy nie będącego producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta nie będzie uznane za wystarczające– dotyczy zadania 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
b) Wypełnione formularze cenowe, według kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, oraz wzoru określonego w załączniku
nr 1.1-1.2 do SWZ
c) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, o ile ofertę składa pełnomocnik, określające zakres umocowania do
reprezentowania Wykonawcy wg zasad określonych w Rozdziale X SWZ;
d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale X SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy na
zasadach określonych w §12 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 4 i 4.1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1wszk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.