eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa materiałów zużywalnych w procesie sterylizacji na okres 24 miesięcy - powtórzenieOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów zużywalnych w procesie sterylizacji na okres 24 miesięcy - powtórzenie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010669853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bursztynowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-749

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mssw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów zużywalnych w procesie sterylizacji na okres 24 miesięcy - powtórzenie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d6f22ec-0527-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy znajdującej się pod adresem: https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „korespondencja z wykonawcami”
2. Za datę wpływu zawiadomień oraz informacji przekazywanych na Platformę przyjmuje się datę wczytania do Systemu.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
3.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
4.1 dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES lub PAdES,
4.2 dopuszcza się podpisywanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj:
5.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;
5.2 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
5.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsłgująca TLS 1.2., najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
5.4 włączona obsługa JavaScript;
5.5 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
6.1 plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu– zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie odpowiednich zgód lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.
2. W odniesieniu do danych osobowych pracowników/współpracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, Zamawiający informuję iż zgodnie z RODO:
a) Administratorem danych osobowych pracowników/współpracowników Wykonawcy jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mssw.pl;
c) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, danych kontaktowych (numeru telefonu). Państwa dane zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (tj. od Wykonawcy) oraz są przetwarzane w wyniku współpracy między Administratorem, a Wykonawcą;
d) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) c) w zw. z wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny oraz f) RODO, tj. w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Wykonawcą, w celach kontaktowych, ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
e) Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
f) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
g) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.
h) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między Administratorem a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.
i) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
j) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania.
3. W odniesieniu do danych osobowych zapisanych na dyskach serwisowanego sprzętu, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie niniejszych danych osobowych w imieniu Zamawiającego, na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz we właściwych przepisach regulujących przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D-16/P/23'

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - Włóknina i papier do sterylizacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczno - użytkowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 - Rękawy do sterylizacji płaskie

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczno - użytkowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 - Testy kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4A - Testy kontroli sterylizacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6 - Artykuły do plazmy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.

Ad. 2.4
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków posiadania zdolności technicznej
i zawodowej Wykonawca wykaże minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedmiotowi zamówienia.
Dostawy należy przedstawić dla każdego zadania osobno. Jeśli Wykonawca przystępuje do więcej niż jednego zadania możliwe jest przedstawienie dostaw łącznie dla oferowanych Zadań, pod warunkiem, że dostawy zostały zrealizowane zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz łączna wartość tych dostaw odpowiada łącznej wartości dla oferowanych Zadań.

Spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie oceniał:
- minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedmiotowi zamówienia – spełnia
- mniej niż 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedmiotowi zamówienia – nie spełnia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda dokumentów:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy p.z.p. nie jest obowiązany do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli:
- Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, (adres internetowy należy wskazać w Oświadczeniu, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 1.2).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.4 W celu dokonania oceny kryterium „Parametry techniczno użytkowe” – dotyczy Zadań 1 i 3 oraz potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych :
a) materiałów informacyjnych (prospektów, folderów, ulotek) wystawionych przez producenta lub dystrybutora potwierdzających wymagane parametry oferowanego asortymentu – dotyczy wszystkich Zadań (materiały należy opisać którego Zadania i której pozycji dotyczą).
b) Próbek dla każdej pozycji Formularza Cenowego:
dla Zadań nr: 1; 2; 5-(oprócz poz. 2) – po 1 sztuce
dla Zadania nr 3 - po 2 m.
Należy złożyć próbki we wszystkich wymaganych rozmiarach.
Wymagany do oceny asortyment należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu handlowym lub należy przedstawić etykietę lub kopię etykiety opakowania handlowego produktu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
Każdą próbkę należy opisać nieścieralnym pisakiem – którego Zadania i pozycji dotyczy
oraz nazwą Wykonawcy.
Szczelne opakowanie z próbkami należy opisać danymi identyfikującymi Wykonawcę oraz
znakiem sprawy: Próbki do przetargu D-16/P/23’
Próbki należy złożyć do Kancelarii Szpitala do dnia 15.06.2023 r. do godz. 10.00
c) oświadczenia Wykonawcy, że posiada i na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży świadectwa i atesty: deklaracji zgodności lub świadectw rejestracji, świadectw dopuszczenia do obrotu, świadectw jakości, świadectw dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla oferowanego asortymentu.
d) dokument wystawiony przez producenta potwierdzający zgodność testu z normą ISO 11140-1:1 (typ 1) - dotyczy Zadania 2


UWAGA!
W przypadku niezłożenia wraz z ofertą materiałów wymaganych w punkcie 1.4 ppkt a) i b) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (dotyczy Zadań nr: 1 i 3)

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złoży przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 1.4 ppkt a) ; b) ; c) ; d) lub jeśli złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (dotyczy pozostałych Zadań).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) materiałów informacyjnych (prospektów, folderów, ulotek) wystawionych przez producenta lub dystrybutora potwierdzających wymagane parametry oferowanego asortymentu – dotyczy wszystkich Zadań (materiały należy opisać którego Zadania i której pozycji dotyczą).
b) Próbek dla każdej pozycji Formularza Cenowego:
dla Zadań nr: 1; 2; 5-(oprócz poz. 2) – po 1 sztuce
dla Zadania nr 3 - po 2 m.
Należy złożyć próbki we wszystkich wymaganych rozmiarach.
Wymagany do oceny asortyment należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu handlowym lub należy przedstawić etykietę lub kopię etykiety opakowania handlowego produktu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
Każdą próbkę należy opisać nieścieralnym pisakiem – którego Zadania i pozycji dotyczy
oraz nazwą Wykonawcy.
Szczelne opakowanie z próbkami należy opisać danymi identyfikującymi Wykonawcę oraz
znakiem sprawy: Próbki do przetargu D-16/P/23’
Próbki należy złożyć do Kancelarii Szpitala do dnia 15.06.2023 r. do godz. 10.00
c) oświadczenia Wykonawcy, że posiada i na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży świadectwa i atesty: deklaracji zgodności lub świadectw rejestracji, świadectw dopuszczenia do obrotu, świadectw jakości, świadectw dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla oferowanego asortymentu.
d) dokument wystawiony przez producenta potwierdzający zgodność testu z normą ISO 11140-1:1 (typ 1) - dotyczy Zadania 2

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:
1.1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ wraz wypełnionymi
załącznikami – Formularzami cenowymi.
1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu –
stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.2.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne spełnienie tego warunku dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą zmieniać ani uzupełniać postanowień umowy postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:
a. prawo zamówień publicznych,
b. kodeks cywilny,
oraz innych ustaw i obowiązujących aktów wykonawczych.
4. Zakazuje się dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz Organu Założycielskiego:
a. przelewu wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,
b. poręczenia zobowiązań Zamawiającego przez osoby trzecie lub udzielania gwarancji przez osoby trzecie,
c. zawarcia umowy factoringowej.
5. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Organu Założycielskiego pod rygorem nieważności.
6. Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie na warunkach określonych w art. 455 uPzp oraz w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcie stosowanie przepisów ustawy Wprowadzenie powyższych zmian wymaga podpisania aneksu za zgodą obydwu Stron.
7. Ponadto Strony dopuszczają zmiany w umowie w następujących przypadkach:
a. Zmiany i uzupełnienia niżej wymienione do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności:
1. zmiana stron umowy na zasadach określonych w kodeksie Cywilnym;
2. zmiana cen jednostkowych brutto na niższe niż zaoferowane.
3. dopuszcza się przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie;
4. zamiana oferowanego przedmiotu umowy na przedmiot umowy o właściwościach nie gorszych niż oferowane w przypadku wycofania z rynku oraz wstrzymania produkcji (w cenie nie wyższej niż oferowane),
5. zamiana oferowanego przedmiotu umowy na przedmiot umowy o właściwościach nie gorszych niż oferowane w przypadku braku aktualnego dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
6. zamiana oferowanego przedmiotu umowy na przedmiot umowy o właściwościach nie gorszych niż oferowane w przypadku jego czasowego braku na rynku;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 5. Oferta ma być złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.