eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny GrossównyOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

1.3.) Oddział zamawiającego: KPCD w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389096441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czerwona Droga 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@inwestycjeregionalne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpcd.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382041307

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Plac Teatralny 2

1.11.4.) Miejscowość: Toruń

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@inwestycjeregionalne.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: inwestycjeregionalne.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e973ab2e-0523-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120380/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e973ab2e-0523-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e973ab2e-0523-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dok elekt, o kt. mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wymagań dla dok. elektr., sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzgl. rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załącznik. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Inf., oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektr.: a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiad. przek. przy użyciu środków komunikacji elektr. (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w post., odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj zał.”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa RM w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (awaria systemu), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: a.bialkowska@inwestycjeregionalne.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny ”.
3) Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4) Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.
6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
7.1. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
7.2. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
8) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w formularzu ofertowym.
Ciąg dalszy w SWZ - Rozdział I, § 15 ustęp 9.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest: „Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu
Heleny Grossówny”
2) Podstawowe dane metryczne dla budynku:
- Powierzchnia zabudowy 166,10 m2
- Powierzchnia użytkowa 500,30 m2
- Kubatura 1214,00 m3
- Maksymalna Wysokość budynku 8,35 m
- Liczba kondygnacji 3 (w tym jedna podziemna)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1.1. Kryterium ceny oferty (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 pkt, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (C min / C bad) x 60%

gdzie:
C – liczba punktów w kryterium C,
C min – najniższa cena spośród badanych ofert (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia),
C bad – cena badanej oferty (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia).

1.2. Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia (G).

Waga kryterium G = 20 %

gdzie:
G - Okres gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne; okres minimalny wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20.

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać:
G - Okres gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym kryterium G będzie posługiwał się następującą punktacją:
a) Oferta z minimalnym 60 - miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi za wady otrzyma: 0 pkt.
b) Oferta z 72 - miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi za wady otrzyma: 10 pkt
c) Oferta z maksymalnym 84 - miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi za wady otrzyma: 20 pkt.


1.12. Kryterium skrócenia terminu realizacji
Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” zostanie określona według wzoru:
X
St= ------------------- x 20
Y
St – obliczone punkty za kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia
X – skrócenie terminu realizacji zamówienia zdeklarowane przez Wykonawcę w badanej ofercie ( należy podać ilość dni w formularzu ofertowym od 1 do 20)
Y – maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia wynosi 20 dni
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez oferenta: 20 pkt.
Wykonawca, który nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia, otrzyma 0 pkt.

Warunki brzegowe:
- maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia wynosi 20 dni.
- termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 150 dni.


2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
P = C + G+ St
gdzie:
P – łączna liczba punktów;
C – liczba punktów w kryterium C;
G- liczba punktów w kryterium G;
St- liczba punktów za skrócenie terminu
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Bardziej szczegółowy opis sposobu oceny ofert w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium skrócenia terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż należycie wykonał w okresie ostatnich 10 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na odbudowie, rozbudowie, przebudowie obiektu zabytkowego* o konstrukcji szkieletowej drewnianej lub konstrukcji mieszanej (tj. drewnianej i murowanej), z których każdy stanowi funkcjonalną całość, o kubaturze brutto nie mniejszej niż 500 m3** w ramach każdej z robót, w tym co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto/ za jedną realizację.
* Za obiekt zabytkowy rozumie się: obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków indywidualnie LUB obiekt budowlany zlokalizowany na terenie wpisanym do rejestru zabytków LUB obiekt budowlany wpisany do GEZ indywidualnie LUB obiekt budowlany znajdujący się w wykazie inwentarza Muzeum.
** Kubatura budynku brutto – obliczona zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO 9836:2015-12, dotyczy objętości obiektu budowlanego liczonej po jego zewnętrznym obrysie, stanowi zatem sumę kubatur wszystkich kondygnacji danego budynku, liczonych poprzez pomnożenie ich powierzchni całkowitej (mierzonej po ścianach zewnętrznych) i wysokości;
Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest niezakłócone - co najmniej dwukrotne – wykonanie robót budowlanych, rozumiane jako odbudowa, rozbudowa, przebudowa obiektu zabytkowego zgodnie z powyższą definicją. Zamawiający dopuszcza doświadczenie związane z uprzednim wykonaniem dwóch ww. wymaganych robót dot. ww. budynków nabyte albo w ramach jednej roboty budowlanej (umowy), albo odrębnie na każdy obiekt osobno, tj. w ramach robót budowlanych (dwóch umów).
a. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, należy wykazać pełne spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykonania robót (to jest wykonanie obu robót) przez co najmniej jednego z uczestników konsorcjum (nie stosuje się sumowania potencjałów), albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie wykonał wymaganych robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot udostępniający zasoby musi wykazać zrealizowanie obu wymaganych robót samodzielnie (nie stosuje się sumowania potencjałów);
b. W przypadku gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, należy w Wykazie robót wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji;
c. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku;
d. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
4.2. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane, tj.:
a) Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia funkcję kierownika budowy, posiadającą:
 uprawnienia budowlane (aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydane obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznane bądź dopuszczone do wykonywania w Polsce),
 doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika budowy w ww. specjalności, w zakresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie (rozumianej jako odbudowa, rozbudowa, przebudowa) obiektu zabytkowego* o kubaturze brutto nie mniejszej niż 300 m3 o konstrukcji szachulcowej lub w technice muru pruskiego,
 oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach, zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 84 ze zm.)
 Doświadczenie zawodowe obejmować powinno cały okres procesu budowy, tj. od daty przekazania placu budowy do dnia zakończenia czynności końcowego odbioru robót;
* Za obiekt zabytkowy rozumie się: obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków indywidualnie LUB obiekt budowlany zlokalizowany na terenie wpisanym do rejestru zabytków LUB obiekt budowlany wpisany do GEZ indywidualnie LUB obiekt budowlany znajdujący się w wykazie inwentarza Muzeum.
b) Jedną osobą (kierownik robót w branży sanitarnej) posiadającą:
 uprawnienia budowlane (aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydane obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznane bądź dopuszczone do wykonywania w Polsce);
c) Jedną osobą (kierownik robót w branży elektrycznej) posiadającą:
 uprawnienia budowlane (aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydane obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznane bądź dopuszczone do wykonywania w Polsce);
d) Jedną osobą (geodeta) posiadającą stosowne uprawnienia do:
 wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
 rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych
 geodezyjnych pomiarów podstawowych
 geodezyjnej obsługi inwestycji

Ciąg dalszy w SWZ rozdział II ustęp IX.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie wskazanym poniżej:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z postawionym warunkiem w rozdziale II, podrozdziale 7, punkcie 4, pkt.4.1 Zdolność techniczna lub zawodowa;
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
2.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z postawionym warunkiem w rozdziale II, podrozdziale 7, punkcie 4, pkt 4.2 Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej: z podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, złożonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ).
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 1 składa odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz podmioty udostępniające zasoby.
1.3. Do oferty Wykonawca załącza również:
a) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Wymaganie to stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) – o którym mowa w rozdziale I, podrozdziale 2, punkcie 4, ppkt 4.5. SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) – o którym mowa w rozdziale I, podrozdziale 2, punkcie 5, ppkt 5.4. SWZ. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
d) Wadium – wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. W przypadku wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
Zasady wnoszenia wadium określono w rozdziale II, podrozdziale 10.
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)– w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (należy umieścić stosowne pliki na Platformie w części zastrzeżonej dla tajemnicy przedsiębiorstwa).
1.4. Zamawiający odstępuje od żądania złożenia przez (odpowiednio Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty udostępniające zasoby) podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku powierzenia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej przygotowania postępowania i przeprowadzania postępowania w imieniu i na rzecz zamawiającego, wadium wpłaca się na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku, numer rachunku 07 1020 1462 0000 7402 0409 5659 tytuł wadium w postępowaniu: Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego),
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta/instytucję poręczającą.
4) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
4.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający;
4.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
4.3. kwotę gwarancji/poręczenia;
4.4. termin ważności gwarancji/poręczenia;
4.5. zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
4.6. treść gwarancji/poręczenia winna przewidywać, że zastosowanie do niej będzie miało prawo polskie.
5) W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9) Przez zwrot wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna należy rozumieć złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o zwrocie wadium z jednoczesnym złożeniem gwarantowi/instytucji poręczającej oświadczenia o zwolnieniu gwarancji/poręczenia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
4.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
4.2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub odpowiednio przez poświadczoną kopię za zgodność jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie lub notariusza, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinny być załączone do oferty i zawierać
w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować,
w odniesieniu do wymagań Zamawiającego, że łącznie spełniają warunki udziału
w postępowaniu opisane w SWZ (na zasadach określonych w rozdziale II, podrozdziale 7, pkt 4) oraz każdy z wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1; art. 109 ust. 1 pkt 4; 8 i 10 ustawy Pzp oraz przepisów sankcyjnych wobec agresji na Ukrainę.
4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
4.6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na warunkach określonych we wzorze umowy zał. 9 do SWZ - § 13 i 14.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowane i przeprowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Pzp przez pełnomocnika Zamawiającego, tj. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. zo. o. w Toruniu. na podstawie umowy 1/K/2023 z dnia 1.02.2023 r. z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.