eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Przewóz uczniów z rejonu Strzemieszyc Małych do i z budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Strzemieszyckiej 390Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz uczniów z rejonu Strzemieszyc Małych do i z budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Strzemieszyckiej 390

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364530339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzemieszycka 390

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-530

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 322645045

1.5.8.) Numer faksu: 322645045

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp5.dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp5dg.witrynaszkolna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz uczniów z rejonu Strzemieszyc Małych do i z budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Strzemieszyckiej 390

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f25a2738-0460-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00228105/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przewóz uczniów z rejonu Strzemieszyc Małych do i z budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Strzemieszyckiej 390

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f25a2738-0460-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z wyłączeniem ofert) odbywa się drogą elektroniczną:
• przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl - za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Strzemieszyckiej 390, 42-530 Dąbrowa Górnicza reprezentowany przez Dyrektora Szkoły dr Macieja Szaniawskiego;
2) inspektorem ochrony danych jest Łukasz Więckowski, adres e-mail: odo@cuw.dg.pl, Tel. 534 971 975.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP5.251.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 150000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz uczniów z rejonu Strzemieszyc Małych do i z budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Strzemieszyckiej 390.
1. Trasy przywozu uczniów do szkoły:
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024:
• I trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.00) – Łany – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – długość trasy wynosi 5,1 km.
• II trasa: Strzemieszycka-Bar (odjazd o godz. 7.25) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 - długość trasy wynosi 6,9 km.
• III trasa - w zależności od liczby dzieci możliwy przywóz jednym kursem na trasie (odjazd
o godz. 7.00):
Kazdębie Dolne i Górne – Łany – Główna - Dom Gromadzki – Szkoła – Kościół – Kawa – Anna Kościół – Krzyżówka – Zakawie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – długość trasy wynosi 10,6 km.

w drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024:
• I trasa: Kazdębie Dolne i Górne (odjazd o godz. 7.25) – Łany – Główna – Dom Gromadzki – Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – długość trasy wynosi 5,1 km.
• II trasa: Strzemieszycka - Bar (odjazd o godz. 7.00) – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 - długość trasy wynosi 6,9 km.
• III trasa - w zależności od liczby dzieci możliwy przywóz jednym kursem na trasie (odjazd
o godz. 7.00):
Kazdębie Dolne i Górne – Łany – Główna - Dom Gromadzki – Szkoła – Kościół – Kawa – Anna Kościół – Krzyżówka – Zakawie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – długość trasy wynosi 10,6 km.
2. Trasa odwozu uczniów ze szkoły (odwóz uczniów odbywał się będzie dwa razy po zakończonych zajęciach):
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Strzemieszycka 390 – Zakawie – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Szkoła – Dom Gromadzki – Główna – Łany – Kazdębie Dolne i Górne – długość trasy wynosi 10,6 km.
• alternatywna trasa odwozu – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ul. Strzemieszycka 390 – Krzyżówka – Kościół – Anna – Kawa – Kościół – Krzyżówka – Zakawie - Krzyżówka – Szkoła – Dom Gromadzki – Główna – Łany – Kazdębie Dolne i Górne - długość trasy wynosi 10,6 km.
3. Czas przewozu: uzależniony od rozkładu zajęć w szkole, uzgadniany z Dyrekcją Zespołu.
W przypadku zmian w rozkładzie zajęć uczniów Wykonawca będzie powiadamiany przez Dyrekcję Zespołu z jednodniowym wyprzedzeniem.
4. Długość trasy:
• łączna długość przywozu i odwozu dzieci I trasą – 15,7 km (bez kilometrów dojazdowych);
• łączna długość przywozu i odwozu dzieci II trasą – 17,5 km (bez kilometrów dojazdowych)
• łączna długość przywozu i odwozu dzieci III trasą – 10,6 km (bez kilometrów dojazdowych)
• łączna długość tras przewozu dzieci – 33,20 km lub w przypadku przywozu III trasą 31,8 km (bez kilometrów dojazdowych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Złożone oferty, które nie podlegają odrzuceniu, zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:
Cena: 100 %
4. Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie wybrany do realizacji zamówienia. Ocena dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że legitymuje się dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).
Uwaga: w przypadku, gdy ofertę złoży konsorcjum, każdy z konsorcjantów musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę
w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. zdolności technicznej lub zawodowej –
4.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum dwie usługi polegające na przewozie dzieci o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł każda.
Uwaga: - Jeżeli zakres usługi przedstawionej w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa została wykonana / jest wykonywana w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usługi odpowiadającej zakresowi przedmiotu zamówienia.
4.2. skieruje do wykonania zamówienia:
a. minimum jedną osobę spełniającą wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) oraz stosowane uprawnienia do kierowania określonymi pojazdami silnikowymi tj. prawo jazdy kat. D, nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, telefon komórkowy.
b. minimum jedną osobą do sprawowania opieki nad uczniami, która spełnia co najmniej jedno
z wymienionych niżej kryteriów:
-posiada przygotowanie pedagogiczne,
-posiada wykształcenie medyczne,
-posiada przygotowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
-posiada wykształcenie w zakresie opiekuna społecznego lub pracownika socjalnego,
Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej wskazanych funkcji.
4.3. dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego tj.:
-minimum 1 ogrzewany autobus zapewniający przewóz dwoma lub w zależności od liczby dzieci jednym kursem uczniów
i opiekuna, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, sprawny do należytego wykonania zamówienia, posiadający aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW,
-telefon komórkowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust. 2.1 SWZ. oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:.
1) odpowiednie zezwolenia, licencje, koncesje lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj: dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201);
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 i 4.3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zleceniodawca przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w następujących przypadkach:
a. zmiany trasy i jej długości w sytuacji niezależnej od Zleceniodawcy i Wykonawcy spowodowanej np. objazdami, większą ilością przystanków, zmianą ilości osób korzystających
z przewozu,
b. wystąpienia „siły wyższej”, gdzie „siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
c. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych:
-w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż ceny zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy. Maksymalna nominalna wartość umowy nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy,
-w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec zmniejszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.