eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa serwerów oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa serwerów oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050001472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kombatantów 4

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-110

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lech.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lech.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa serwerów oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6fa51a2-f3b8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6fa51a2-f3b8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e – Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożyć ofertę, musi posiadać
konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e – Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz
zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami znajduje się w Rozdziale 21 IDW (Tom I SWZ)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99
lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś
problem”. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących Ofertę lub składanych wraz z Ofertą to 250 MB. Wykonawca
przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie
eZamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wykonawca składa Ofertę za
pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po
wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych,
w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Wykonawca dodaje wybrany z
dysku i uprzednio podpisany „Formularz ofertowy” w pierwszym polu („Wypełniony Formularz ofertowy”). W kolejnym polu
(„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub
składane wraz z ofertą – wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą został określony przez
Zamawiającego w pkt 20.2. Rozdziału IDW (Tom I SWZ). Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”) na Platformie e-Zamówienia. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego
formularza).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@lech.net.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH”
Spółka z o.o. ,ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 zwana dalej Administratorem;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane do kontaktu z inspektorem: iodo@lech.net.pl, adres korespondencyjny:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa serwerów oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” NDZ.231.19.2023.KP
4) Dane mogą być przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust.1 lit. b RODO, art. 6 ust.1 lit. f RODO. Pełna
klauzula informacyjna została zamieszczona w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NDZ.231.19.2023.KP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz uruchomienie i konfiguracja komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (o ile dostarczenie oprogramowania jest wymagane) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i pomieszczeniu na ul. Kamiennej 17 w Białymstoku.
2. Dostawa i instalacja systemu operacyjnego na dostarczonych komputerach wraz z aktualnymi sterownikami urządzeń peryferyjnych (o ile dostawa systemu operacyjnego jest wymagana).
3. Przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji, licencji stanowiskowych na oprogramowanie i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami wskazanymi w załączniku nr 1 do OPZ.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono we Wzorze Umowy (Tom II SWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym (Tom III SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48991000-1 - Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych

50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

48820000-2 - Serwery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415)
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Na podstawie art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do IDW) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wymaga zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z Ofertą przedmiotowego środka dowodowego:
certyfikat TCO lub certyfikat równoważny dla:
- oferowanego modelu komputerów przenośnych (laptop) – poz. 1 w załączniku nr 1 do OPZ,
- oferowanego modelu komputerów stacjonarnych – poz. 4 w załączniku nr 1 do OPZ,

Zamawiający dopuszcza dołączenie wydruku ze strony https://tcocertified.com/product-finder/, z którego będzie wynikało, że oferowane komputery przenośne, komputery stacjonarne posiadają certyfikat TCO.

2. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek będzie niekompletny, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że Oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

certyfikat TCO lub certyfikat równoważny dla:
- oferowanego modelu komputerów przenośnych (laptop) – poz. 1 w załączniku nr 1 do OPZ,
- oferowanego modelu komputerów stacjonarnych – poz. 4 w załączniku nr 1 do OPZ,

Zamawiający dopuszcza dołączenie wydruku ze strony https://tcocertified.com/product-finder/, z którego będzie wynikało, że oferowane komputery przenośne, komputery stacjonarne posiadają certyfikat TCO.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykonawca składa Ofertę (interaktywny „Formularz ofertowy”) załącznik nr 1 do IDW, na którym Wykonawca składa Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane zgodnie z wymogami pkt 20.1. niniejszego Rozdziału IDW:
a) Formularz Cenowy - Wykaz sprzętu z wykazem cen, załącznik nr 2 do IDW. Wykonawca poda w nim nazwę i model oraz producenta oferowanych sprzętów oraz ceny jednostkowe netto i brutto a także łączną cenę za oferowaną liczbę sprzętów. W Formularzu cenowym Wykonawca wskaże okres gwarancji oferowanych serwerów, nie krótszy niż 5 lat maksymalnie 7 lat,
b) Certyfikat TCO lub inny równoważny dla oferowanych komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych, ewentualnie wydruk ze strony https://tcocertified.com/product-finder/, z którego będzie wynikało, że oferowane komputery przenośne, komputery stacjonarne posiadają certyfikat TCO (zgodnie z postanowieniami rozdz. 11 IDW,
c) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW (W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),
d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale 15 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 15 pkt 15.2.1. ppkt 1 IDW, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Postanowienia dotyczące zmian umowy zawiera wzór umowy stanowiący Tom II SWZ, dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Strona internetowa prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.