eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › "Termomodernizacja budynku niskiego wolnostojącego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie" - II proceduraOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Termomodernizacja budynku niskiego wolnostojącego
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie” – II procedura

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WIERZBOWA 16

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/wsse-rzeszow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizacja budynku niskiego wolnostojącego
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie” – II procedura

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48061241-051a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252012

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00128872/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja budynków WSSE w Rzeszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie finansowane jest z EFRR w ramach POiŚ na lata 2014-2020, działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU, projekt pn.Unowocześnienie infrastruktury organu państwowej inspekcji sanitarnej w celu zwiększenia efektywności w obszarze prowadzonej działalności przeciwepidemicznej” nr. POIS.11.03.00-00-0185/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48061241-051a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48061241-051a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-48061241-051a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąćudział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jestdostępna dla każdego zalogowania użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta.
2. Użytkownik zalogowany jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
- Wniosek – służący do zadawania pytań do SWZ,
- Inne.
3. Jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji” ).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (w zakresie ich uzupełniania) za pomocą poczty elektronicznej, na adres e -mailowy: przetargi.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl
7. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczając jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl (poza możliwością składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i
ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”,
informuję, że:
I. Administrator danych
− Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie reprezentowana przez Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, kontakt: e-mail: sekretariat.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl, tel. 17 852 21 11 wew.318, fax 17 859 07 25 dalej:
Administrator.
II. Dane kontaktowe
Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych
- kontakt: nadzor.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl, tel. 17 852 21 11 wew.334.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i obsługą zawartej umowy/zlecenia.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
2.1. jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy/zlecenia:
− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z realizacją postępowania o udzieleniu zamówień publicznych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa; ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych);
− art. 6 ust. 1 lit e), art. 101 RODO tj. działanie przez administratora w interie publicznym związany z realizacją postępowania o udzieleniu zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2. jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy: 1 -Wskazano art. 10 RODO, ponieważ od niektórych osób jest
wymagane oświadczenie o niekaralności, interes publiczny odnosi się do ewentualnego dochodzenia roszczeń.
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.
− art. 6 ust. 1 lit e), art. 101 RODO tj. działanie przez administratora w interie publicznym związany z realizacją postępowania o udzieleniu zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ- Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZ.272.2.10.2023.MZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
• montaż stolarki drzwiowej,
• docieplenie stropodachu nad częścią biurowa (granulat styropianowy),
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pokrycia na stropodachu wentylowanym i stropodachu niewentylowanym.
• montaż paneli fotowoltaicznych na stropodachu wentylowanym.
• montaż Suchodołu gąsienicowego

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie nw. Dokumentów, które stanowią jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. Projekt techniczny i Architektoniczno – budowalny ( załącznik nr 10)
b. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót ( załącznik nr 11)
c. Przedmiar robót ( załącznik nr 12)
d. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowalnym wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami BHP

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09330000-1 - Energia słoneczna

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji o którym mowa w art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp.
1) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo częściowego zlecenia realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w części lub całości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2) Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.
3) W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający złoży pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji oraz specyfikuje zakres zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji usługi .
4) Zamawiający nie określa wymiaru mocy instalacji objętej prawem opcji a tylko wartość procentową dla udzielonej wartości zamówienia. Prawo opcji wyniesie maksymalnie 50 % mocy instalacji fotowoltaicznej od wartości zamówienia gwarantowanego objętego przedmiotem zamówienia.
5) Jeśli Umowa nakłada na Wykonawcę obowiązki związane z realizacją zamówienia objętego prawem opcji, wiążą one Wykonawcę z chwilą złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 powyżej.
6) Okoliczności skorzystania z prawa opcji wskazano w § 2 ust. 2 – 18 Wzoru umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji.:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
– Cena – 60 %
– Okres gwarancji: 40 %

Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B gdzie:

A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
C0= Cmin/CB* 60 pkt
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium „Cena 60%”
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – zaproponowana cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi 60 pkt.

B Kryterium Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:
B0=BB/Bmax * 40 pkt
B0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w okres gwarancji „okres gwarancji 40%” po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku.
B Max – najwyższy zaproponowany okres gwarancji w miesiącach wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
BB – zaproponowany okres gwarancji w miesiącach oferty badanej
Dla tego kryterium Zamawiający przewidział okres min. 36 miesięcy, okres maksymalny 84 miesiące
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 40 punktów,

UWAGA I:
Oferta Wykonawcy, który nie określił w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 36 - miesięczną. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 36 miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu. Oferta Wykonawcy, który określił w złożonej ofercie okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 84 -miesięczną.

Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A – Cena, Kryterium B - Okres gwarancji zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B ). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
3. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P = A+B

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
- zdolności technicznej lub zawodowej art.116 Pzp,
- Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowalne polegającą na termomodernizacji budynku o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda.
2) Dysponuje co najmniej jedną osobą 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowalnej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
I
Dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy
Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu-załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców osobno.
2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy -pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740 z późn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia ich zasoby –warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego–załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym–załącznik nr 7 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. VIII ust. 1 pkt d SWZ.
4) wykaz osób, które będą brały udział w realizacji niniejszego zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, załącznik nr 8 do SWZ.
5) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstawa wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 5, 7, 8 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r - wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.
4. Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
1) a)oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
2) b)wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) c)wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
Warunki, o których mowa w SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
9. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie opisanym w § 18 załącznika nr 2 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48061241-051a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.