eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004611315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672122131

1.5.8.) Numer faksu: 672122131

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@mops.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fd9d06c-0519-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017801/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa bonów żywnościowych oraz bonów towarowych dla klientów. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fd9d06c-0519-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Ofertę, a także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ) należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo, o których mowa w pkt VIII SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone pkt 4), przekazywane w postępowaniu, sporządza się:
a) w postaci elektronicznej,
b) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 64-920 Piła, ul. Kwiatowa 5, tel. 67 212 21 31,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 67 352 84 58, e-mail: iod@mops.pila.pl,
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile”,
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
f) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
g) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych - w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych wykonawcy narusza przepisy RODO,
i) wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.3210.2.2023/AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 480000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile o wartości nominalnej 480.000,00 zł - jest to maksymalny zakres przedmiotu zamówienia, który uwzględnia opcję. Gwarantowany zakres przedmiotu zamówienia dla dostawy bonów towarowych wynosi 336.000,00 zł.
1) Bony towarowe, jako środek płatniczy, uprawniać będą klientów MOPS w Pile do bezgotówkowego zakupu następujących towarów: artykułów spożywczych z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, artykułów chemicznych (kosmetyków, chemii gospodarczej), artykułów przemysłowych, takich jak odzież, obuwie, artykułów gospodarstwa domowego, przyborów szkolnych, leków, wyrobów medycznych.
2) Pod pojęciem bonów towarowych, należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3) Przez realizację bonów rozumie się możliwość otrzymania w zamian za bon artykułów o wartości nominalnej odpowiadającej jego wartości (nominale).
4) Bony towarowe realizowane będą we wskazanych przez wykonawcę placówkach handlowych.
5) Zamawiający wymaga, aby realizacja bonów odbywała się w minimum 10 placówkach handlowych położonych w granicach administracyjnych miasta Piły.
6) Placówki wskazane przez wykonawcę czynne będą:
● od poniedziałku do piątku minimum 8 godzin w przedziale czasowym 6.00 - 20.00,
● w soboty minimum 5 godzin w przedziale czasowym 6.00 - 20.00.
7) Zamawiający wymaga dostarczenia bonów w formie papierowej. Nie dopuszcza się składania ofert na bony w formie elektronicznej, np. kart elektronicznych.
8) Bony towarowe dostarczane będą w następujących nominałach: 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł.
9) Wymagany minimalny termin ważności bonów: 10 miesięcy od dnia ich wydania zamawiającemu.
10) Bony zawierać będą następujące informacje:
● nazwę bonu,
● wartość nominalną bonu,
● datę ważności bonu,
● brak możliwości zakupu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
● numer identyfikacyjny bonu.
11) Nazwę bonu towarowego określa wykonawca. Zamawiający wymaga, aby nazwa bonów była niezmienna przez okres realizacji zamówienia.
12) Bony nie mogą podlegać wymianie na gotówkę i nie może być wydawana z nich reszta.
13) Koszt wykonania i dostarczenia bonów do zamawiającego ponosi wykonawca.
14) Zamawiający ani okaziciel bonów nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów, opłat i prowizji z tytułu realizacji zamówienia.
15) Dostarczone bony nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez zamawiającego.
16) Dostawa bonów towarowych do zamawiającego odbywać się będzie sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy, stosownie do potrzeb zamawiającego na podstawie zamówień przesłanych do wykonawcy drogą elektroniczną.
17) Zamówienia będą sporządzane na wzorze druku, który opracuje i udostępni wykonawca.
18) Zamawiający przewiduje, że dostawy bonów będą odbywały się w cyklach miesięcznych. W przypadku zwiększonego/zmniejszonego zapotrzebowania na bony, zamawiający zastrzega możliwość dodatkowego zamówienia lub jego braku w danym miesiącu.
19) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bonów na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
20) Dowodem dostawy i odbioru bonów będzie protokół sporządzony przez wykonawcę i dołączony do każdej dostawy.
21) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wad dostarczonych bonów, wykonawca dokona bezpłatnej wymiany bonów w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego.
22) W przypadku stwierdzenia niezgodności ilości dostarczonych bonów ze złożonym zamówieniem zamawiający sporządza protokół z komisyjnego przeliczenia bonów, który dołącza do protokołu dostawy i odbioru:
a) w przypadku niedoboru wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia brakujących bonów w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego,
b) w przypadku nadwyżki bonów zamawiający zwróci je wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego lub wykonawca obciąży zamawiającego notą księgową/rachunkiem/fakturą na wartość nadwyżki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199750-2 - Talony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile o wartości nominalnej 480.000,00 zł - jest to maksymalny zakres przedmiotu zamówienia, który uwzględnia opcję.
Gwarantowany zakres przedmiotu zamówienia dla dostawy bonów towarowych wynosi 336.000,00 zł.
Zamawiający przewiduje prawo opcji. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli zamawiającego, a wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach umowy. Realizowanie opcjonalnej części będzie odbywało się w oparciu o ceny zaproponowane przez wykonawcę w ofercie. W przypadku prawa opcji wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany, jeżeli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w całości lub w części w toku realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena - spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
b) ilość placówek handlowych położonych w granicach administracyjnych miasta Piły realizujących bony towarowe.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość placówek handlowych położonych w granicach administracyjnych miasta Piły realizujących bony towarowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanie lub wykonywanie co najmniej dwóch dostaw bonów o wartości co najmniej 110.000,00 zł każda w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku dostaw wykonywanych warunek zostanie spełniony, jeśli wartość zrealizowanych dostaw do terminu składania ofert wyniesie co najmniej 110.000,00 zł każda.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej dwóch dostaw.
b) wykazanie przez wykonawcę, że realizacja bonów towarowych odbywać się będzie w minimum 10 placówkach handlowych położonych w granicach administracyjnych miasta Piły.
Warunek zostanie spełniony, jeśli w 10 placówkach handlowych będzie można zakupić za bony cały asortyment wymieniony w pkt II.3.1) SWZ, co nie oznacza, że każda placówka handlowa z osobna musi posiadać wszystkie towary przewidziane przez zamawiającego do zrealizowania za bon.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw (załącznik nr 4 do SWZ)
2. Wykaz placówek handlowych (załącznik nr 5 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wykonawcy składają zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt VIII SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” poprzez Platformę e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.