eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa ubezpieczenia floty pojazdów Województwo Dolnośląskie Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ubezpieczenia floty pojazdów Województwo Dolnośląskie
Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Attis Broker Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Attis Broker

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017260707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klimczaka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-797

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.zoltaniecka@attis.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.attisbroker.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Pełnomocnik prowadzi postępowanie na rzecz Województwo Dolnośląskie Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8992803047

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 50-411

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@duw.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: ww.duw.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia floty pojazdów Województwo Dolnośląskie
Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b4fc68f-0513-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251298

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/attis_broker

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

1. Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:
Załącznik nr E do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ)
2. Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 133 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP. Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/attis_broker w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.
3. Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1933 ze zm.).

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/attis_broker

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
1.4. włączona obsługa JavaScript,
1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.
2.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy PZP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/attis_broker

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 RODO Zamawiający informuje w jaki sposób przetwarzane będą
dane osobowe Wykonawcy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest Dyrektor Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (BOU), ul. Wybrzeże
J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
II. Inspektor ochrony danych
W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
bou.iod@dolnyslask.pl;
III. Cele i podstawy przetwarzania:
2. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w umowie w następujących celach:
a. realizacji Umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres współpracy;
b. dokonywania rozliczeń realizacji Umowy pomiędzy Stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania
Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b. RODO), przez okres współpracy;
c. realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń, w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności
wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
d. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
e. realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO), przez 5 lat od końca
roku podatkowego;
IV. Odbiorcy danych.
Administrator udostępnia dane osobowe:
a. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym
i innym organom państwowym;
b. operatorom pocztowym, firmom kurierskim; Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom
przetwarzającym na zlecenie i imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:
c. usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
d. usług prawnych i doradczych.
e. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
V. Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Przysługują Państwu:
• Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• Prawo do przenoszenia danych;
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/2023/WOJDOL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: usługa ubezpieczenia floty pojazdów Województwo Dolnośląskie Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
w zakresie:
- ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającego na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12- m-cy.
- Trzeci okres realizacji umowy (wynikający z prawa opcji) odnosi się do okresu od dnia 01.07.2025 do 30.06.2026
Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.
W ramach realizacji prawa opcji zastosowanie będą miały składki i stawki jednostkowe, za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe przedstawione przez Ubezpieczyciela w złożonej przez niego ofercie, nie ma zastosowania składka minimalna do wystawienia polisy.
Jeśli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 4 miesięcy przed upływem terminu realizacji zamówienia podstawowego tj. 24 miesiące od dnia 01.07.2023 do dnia 30.06.2025, do dnia 28.02.2025 oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
1. Oceny ofert dokonuje się na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Formularza ofertowego
2. Dla zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Znaczenie (waga) poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie ofert
Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku Wykonawców mających siedzibę
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.;
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w oparciu o ustawę o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1933 ze zm.) w zakresie co najmniej tożsamym z
przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę tj.:
– co najmniej w grupie 8, 9,13 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U.
2022 poz. 1933 ze zm.)
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku;
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP (OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI).
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy PZP, jeżeli
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli
podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza
Wykonawcę.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
6. Mocą art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej, ustawodawca przewidział krajową obligatoryjną podstawę do badania
Wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania, jeżeli:
6.1. Wykonawca jest wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L Nr 134/1), dalej: „rozporządzenie 765/2006”, Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014
r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. L 078 z 17.3.2014, s. 6), dalej: „rozporządzenie 269/2014”albo wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
specustawy sankcyjnej;
6.2. Wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;
6.3. Wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.
7. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz.U. 2022 poz. 835), zwaną dalej
specustawą sankcyjną zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki z art. 5k
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) wprowadzonego na mocy
art. 1 pkt 23) rozporządzenia nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie którego zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania zamówień publicznych
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem:
8.1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych bądź prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
8.2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą
do podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1. lub
8.3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym
mowa w pkt. 8.1. lub 8.2. ,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów tzw. trzecich, na których zdolności można polegać, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ
1.1. FORMULARZ OFERTY wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr H i H1, który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.2. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ LUB INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.3. PEŁNOMOCNICTWO (lub ciąg pełnomocnictw)do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
1.3.1. ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
1.3.2. ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać
pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z
pełnomocnikiem.
Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
1.4. aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – zgodnie z Załącznikiem nr I do SWZ składane w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
1.4.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał oświadczenie dotyczące
podwykonawców.
1.4.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.4.1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO, w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów.
1.6.
2. Dokumenty wymagane w przypadku podwykonawcy określa Rozdział IX SWZ.
3. Dokumenty wymagane od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego określa Rozdział X
SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych oraz oświadczeń:
4.1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp –
zgodnie z Załącznikiem nr K do SWZ składane w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
4.1.1. .
4.2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
4.3. Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 Ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP - aktualne na dzień jego złożenia – oświadczenie może złożyć
Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia na druku dołączonym do SWZ jako Załącznik nr L; oraz La wobec podmiotów udostępniających zdolność

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty w postaci wskazanej zgodnie z Rozdziałem XI SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII pkt. 4.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej jak i Załącznik L, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr G do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr G do SWZ.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamówienia, w zakresie i sposobie wskazanym we wzorze umowy.
5. Inne zmiany umowy są możliwe tylko w okolicznościach określonych w art. 454 i 455 ustawy PZP. Dla zmian wartości mienia przyjmuje się stawki / składki zawarte w ofercie, bez stosowania składki minimalnej.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/attis_broker

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.