eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Wykonanie modernizacji wyposażenia kręgielni znajdującej się w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego "Słowianka" Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie modernizacji wyposażenia kręgielni znajdującej się w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNE "SŁOWIANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 211190023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowiańska 14

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957338512

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@slowianka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slowianka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o. ze 100% udziałem samorządu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie modernizacji wyposażenia kręgielni znajdującej się w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e6b3b44-038f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/slowianka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja wyłącznie za pośrdenictwem Platformy Zakupowej
www.platformazakupowa.pl/pn/slowianka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: dokumenty składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpsiem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SKP-2/D/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wyposażenia kręgielni znajdującej się w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o.
2. Zakres prac obejmuje

 przegląd i dostosowanie zainstalowanych maszyn do ustawiania kręgli typu „Bowling Rundlaufer” do nowoczesnego systemu sterowania,
 demontaż obecnej instalacji scoringu wraz z konsolami,
 montaż nowego systemu scoringu wraz z jednostkami sterującymi i konsolami,
 demontaż obecnych monitorów torowych i wymiana na nowe,
 montaż nowego systemu zarządzania torami w recepcji,

4.2.6.) Główny kod CPV: 37472000-7 - Sprzęt do bowlingu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 2 PZP.
2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana ustawową zmianą wysokości podatku od towarów i usług VAT jest nieistotna w rozumieniu art. 454 Ustawy PZP.
3. Zmiana Umowy jest dopuszczalna także w następujących wypadkach:
a) zmiana części Przedmiotu Umowy dokonana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności dotycząca stanu technicznego istniejącej infrastruktury, konieczności dostaw, instalacji lub zakupu dodatkowych urządzeń, wykonania dodatkowych prac lub dokonania przebudowy istniejącej infrastruktury w celu uzyskania zakładanego efektu przez Zamawiającego dotyczącego funkcjonalności zmodernizowanej kręgielni,
b) zmiana części Przedmiotu Umowy dokonana na wniosek Zamawiającego, innej niż w pkt a, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli spowoduje zwiększenie wynagrodzenia maksymalnego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy o nie więcej niż o 10 %.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, takich jak np. epidemia choroby zakaźnej Covid-19 spowodowana koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2), w szczególności wobec wprowadzenia przez władze publiczne wymagań lub ograniczeń w związku z epidemią, Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług, a nawet rezygnacji z ich wykonania. Dotyczy to w szczególności przypadku konieczności czasowego zamknięcia Kompleksu CSR Słowianka dla klientów lub ograniczenia liczby klientów przebywających w Kompleksie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/slowianka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.