eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzymin › Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" dla Gminy RadzyminOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „Szkoła online
- wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” dla Gminy Radzymin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZYMIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Tadeusza Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Radzymin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-250

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@radzymin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzymin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „Szkoła online
- wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” dla Gminy Radzymin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e56a9ab-050a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041985/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” dla Gminy Radzymin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPMA.02.01.02-14-i481/21, Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://radzymin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radzymin.ezamawiajacy.pl Dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zp@radzymin.pl . Zapis ten nie dotyczy złożenia oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://radzymin.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Szczegóły określa pkt XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego, wyposażenia oraz oprogramowania dla szkół z terenu Gminy Radzymin.
Niniejsze Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”, który jest realizowany przez Gminę Radzymin w partnerstwie z Gminami: Miasto Kobyłka, Miasto Marki, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka. Głównym miejscem realizacji Zamówienia będą szkoły podstawowe z terenu Gminy Radzymin wskazane w SWZ i szczegółowym OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

30234000-8 - Nośniki do przechowywania

30232100-5 - Drukarki i plotery

30231300-0 - Monitory ekranowe

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32413100-2 - Rutery sieciowe

39160000-1 - Meble szkolne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują wskazane są w pkt IX ust. 1 SWZ.
2. Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 1 należy złożyć wraz z ofertą.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) W odniesieniu do komputera przenośnego - typ I (dla nauczycieli) (rozdział 2.1 OPZ):
- wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php potwierdzający wynik zaproponowanego procesora w teście Passmark - CPU Mark;
- dokument potwierdzający osiągany wynik przez zaoferowany komputer w teście wydajności SYSmark 25 – Overall Rating np. wydruk ze strony https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_25 lub dokument z wynikami przeprowadzonego testu przez Wykonawcę lub przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce;
- wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzający wynik zaproponowanej karty graficznej w teście Passmark Performance Test w G3D Rating;
- dokument potwierdzający czas pracy min. 6h w wynikach testów BAPCO MobileMark 25;
- oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta;
- dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001;
- oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce lub Wykonawcy), że oferowane oprogramowanie dodatkowe jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem;
- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu;
- Deklaracja zgodności CE i ROHS dla oferowanego komputera;
2) W odniesieniu do komputera przenośnego - typ II (dla uczniów) (rozdział 2.2 OPZ):
- wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php potwierdzający wynik zaproponowanego procesora w teście Passmark - CPU Mark;
- dokument potwierdzający osiągany wynik przez zaoferowany komputer w teście wydajności SYSmark 25 – Overall Rating np. wydruk ze strony https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_25 lub dokument z wynikami przeprowadzonego testu przez Wykonawcę lub przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce;
- wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzający wynik zaproponowanej karty graficznej w teście Passmark Performance Test w G3D Rating;
- dokument potwierdzający czas pracy min. 6h w wynikach testów BAPCO MobileMark 25;
- oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta;
- dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001;
- oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce lub Wykonawcy), że oferowane oprogramowanie dodatkowe jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem;
- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu;
- Deklaracja zgodności CE i ROHS dla oferowanego komputera;
3) W odniesieniu do komputera stacjonarnego z monitorem (rozdział 2.7 OPZ):
- dokument potwierdzający osiągany wynik przez zaoferowany komputer w teście wydajności SYSmark 25 – Overall Rating np. wydruk ze strony https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_25 lub dokument z wynikami przprowadzonego testu przez Wykonawcę lub przez przedstawiciela producenta komputera w Polsce;
- wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający wynik zaproponowanego procesora w teście Passmark - CPU Mark w kategorii Average CPU Mark;
- Deklaracja zgodności CE;
- Dokument potwierdzający wyprodukowanie komputera zgodnie z normą ISO 9001;
-Dokument potwierdzający spełnianie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;
- Dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Oferta składa przez Spółki cywilne jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców (konsorcjantów), którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa § 13 projektu umowy, który stanowi załączniki do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://radzymin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których poza okolicznościami wskazanymi w art. 108 ust. 1 oraz art. art. 109 ust. 1 pkt 4, a także w przypadku gdy zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.