eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach
w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KIELECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrzosowa 44

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-211

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.kielce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach
w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94b64048-039b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250960

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052660/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94b64048-039b-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu bezpłatnej Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz adresu poczty elektronicznej Zamawiającego – e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z rozdz. XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SR-II.272.1.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę zamówienia pn.: Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowane przedsięwzięcie jest realizowane dla potrzeb wybudowania instalacji do wytwarzania energii elektrycznej w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.
2. Zakres zamówienia będzie realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, postanowieniami SWZ i postanowieniami wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ wraz z uzyskaniem dokumentu, uprawniającego Zamawiającego do rozpoczęcia prac budowlanych na jego podstawie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
3. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w obrębie działki nr ewidencyjny 1492/16 obręb 0024 na parkingu zlokalizowanym w południowej części działki przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
4. Przedmiot i zakres zamówienia:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie konstrukcji wsporczych nad miejscami parkingowymi wraz z montażem kompletnej instalacji fotowoltaicznej, w tym co najmniej:
- opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej projekty budowlane oraz techniczne i wykonawcze w podziale na branże,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiary i kosztorysy wszystkich branż (wartość kosztorysów musi być zgodna ze złożoną ofertą),
- harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację zamówienia (musi być zgodny ze złożoną ofertą oraz wartości poszczególnych pozycji harmonogramu muszą być zgodne z kosztorysami),
- uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), certyfikatów na materiały i urządzenia, wynikających z dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót.
2) Wykonanie konstrukcji wsporczych nad miejscami parkingowymi wraz z montażem kompletnej instalacji fotowoltaicznej, obejmujące swoim zakresem co najmniej:
- wykonanie konstrukcji wsporczych nad częścią istniejącego parkingu w formie „carportów” o konstrukcji aluminiowej, zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu,
- montaż nad miejscami parkingowymi na przygotowanych konstrukcjach wsporczych kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 351 kWp zbudowanej z maks. 780 paneli fotowoltaicznych o mocy min. 450 Wp,
- doprowadzenie kompletnej infrastruktury technicznej pod montaż min. 2 stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla min. 2 samochodów każda – proponowaną lokalizację stacji ładowania przedstawiono w części graficznej opracowania,
- wykonanie instalacji odgromowej, zabezpieczającej instalację fotowoltaiczną oraz konstrukcje wsporcze przed skutkami wyładowań atmosferycznych,
- uruchomienie i konfiguracja nowopowstałej instalacji do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- pozostałe roboty związane z naprawą uszkodzonych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac nawierzchni brukowych wraz z odtworzeniem istniejących trawników i nasadzeń,
- nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych.
3) Sprawowanie nieodpłatnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji.
UWAGI!
- Przedmiotowe zamówienie obejmuje cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Zamówienie obejmuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S. A. Wykonane instalacje fotowoltaiczne powinny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy. Objęte projektem instalacje fotowoltaiczne będą zlokalizowane na stanowiących przedmiot zamówienia konstrukcjach wsporczych nad miejscami parkingowymi należącymi do Zamawiającego.
- W trakcie realizacji zadania Zamawiający będzie miał prawo żądania przebadania wybiórczo nie więcej niż 3% ilości dostarczanych przez Wykonawcę paneli fotowoltaicznych w celu potwierdzenia zgodności ich parametrów technicznych z kartą katalogową. Badania będą wykonane w niezależnym i akredytowanym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Jeżeli chociażby jeden z modułów poddanych badaniom i testom nie uzyska wyników pozytywnych określonych przez niezależne laboratorium, Zamawiający uzna, że produkty nie spełniają wymagań jakościowych stawianych przez Zamawiającego w PFU i będzie wymagał dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich nowych produktów, spełniających wymagania. W partii produktów stanowiących zamianę wadliwych, Wykonawca musi przewidzieć 5 dodatkowych modułów fotowoltaicznych do dokonania badań na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wykonania na koszt Wykonawcy badania zainstalowanych modułów fotowoltaicznych w niezależnym akredytowanym laboratorium. Partia testowa będzie wybrana losowo, w ilości nie większej niż 5 sztuk, a wyniki przeprowadzonych badań muszą potwierdzić jakość oraz deklarowane parametry techniczne dostarczonych modułów. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą uzyskiwania wymaganych parametrów, Wykonawca zostanie obciążony kosztami badania pozostałych modułów oraz zostanie jednocześnie zobowiązany do przedstawienia działań naprawczych (np. wymiany na nowe określonej ilości modułów).
Minimalne parametry paneli fotowoltaicznych zostały wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie inwertera bez wbudowanego wyświetlacza. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować rozwiązanie, umożliwiające użytkownikowi obiektu monitorowanie ilości wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczną energii oraz jej parametrów z poziomu aplikacji w smartphonie bądź w przeglądarce internetowej.
5. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę wszystkich osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),
b) wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu zakresu zamówienia, określonego w § 1 ust. 2 wzoru Umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę robotników budowlanych, wykonujących czynności związane z robotami elektrycznymi oraz ogólnobudowlanymi, z wyjątkiem osoby Kierownika budowy oraz osoby Projektanta. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.),
6. Zamawiający, stosownie do art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnień oraz zapobieganiu barier i ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Wykonawca po wyborze, a przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie, w którym zobowiąże się do realizacji powyższego wymogu, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ.
7. Zamawiający zaleca, ale nie warunkuje złożenia ważnej oferty od przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić z osobami wyznaczonymi w rozdz. XII lit. a) SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w rozdz. XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji producenta paneli

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji producenta falownika

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje nw. osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia wraz z informacjami, dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym:
- co najmniej jedną osobą, posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- doświadczenie w projektowaniu, w tym wykonała w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 dokumentacje projektowe (tj. projekt budowlany i wykonawczy) budowy instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy co najmniej 100 kWp każda,
- aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;
- co najmniej jedną osobą, posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- doświadczenie w kierowaniu, w tym pełniła funkcje kierownika budowy lub kierownika robót na 2 realizacjach, dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy co najmniej 100 kWp każda,
- aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;
- co najmniej jedną osobą, posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
- co najmniej jedną osobą, posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowalne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
- co najmniej jedną osobą, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji (wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).
Zamawiający dopuszcza łączenie wszystkich wymienionych powyżej uprawnień oraz wymaganego doświadczenia i uzna spełnianie warunku, jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum jedną osobą, o ile posiadane przez nią uprawnienia będą obejmowały wszystkie wymagane specjalności oraz udokumentuje zdobyte doświadczenie (którakolwiek z tych osób).
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Polski zawodu inżyniera budownictwa wydane na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz sporządzanie projektów budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty, potwierdzające aktualne uprawnienia i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
b) dysponuje odpowiednim doświadczeniem, w tym w okresie ostatnich 5 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 100 kWp każda i wartości zamówienia nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każde.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie Wykazu robót budowlanych, będącego Załącznikiem nr 6 do SWZ wraz z dowodami, określającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, dla którego dana robota była wykonywana.
Zamawiający wymaga, aby ww. warunek, był spełniony w całości przez jeden podmiot, tzn. projekt z wykonawstwem.
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdz. V ust. 2 pkt 3) lit. b) musi być spełniony:
- przez Wykonawcę samodzielnie lub
- przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 2.000.000,00zł.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
W przypadku, gdy dokument ubezpieczenia nie będzie obejmował całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności ubezpieczenia lub zawarcia nowego ubezpieczenia na kolejny okres obowiązywania umowy i dostarczenia tego dokumentu Zamawiającemu, nie później niż do upływu terminu ważności dotychczasowego ubezpieczenia, pod rygorem prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób wskazanych w rozdz. V ust. 2 pkt 3) lit. a) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wykaz robót określonych w rozdz. V ust. 2 pkt 3) lit. b) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i/lub zawodowych, finansowych lub ekonomicznych sytuacji tego podmiotu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Wzory oświadczeń stanowią Załączniki nr 3a i 4a do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców – wzory Oświadczeń stanowią Załączniki nr 3 i 4 do SWZ.
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. IX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00 zł brutto.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 62 1560 0013 2037 3600 2000 0015 w Getin Noble Bank S. A. z dopiskiem: Wadium – SR-II.272.1.12.2023.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone jako oryginał gwarancji lub poręczeniu w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
4. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały przewidziane w Załączniku nr 7 do SWZ - wzór Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa swoją ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy, dostępnej na portalu: https://ezamowienia.gov.pl/pl, zgodnie z zapisami rozdz. XVI ust. 4 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia, wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
9. W postępowaniu, toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.