eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 18a/LEKI/DCZP/2023/P Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby "Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o."Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
18a/LEKI/DCZP/2023/P Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021184819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-226

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 519 617 418

1.5.8.) Numer faksu: 071 75 75 970

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dczp.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - inny zamawiający

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

18a/LEKI/DCZP/2023/P Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b78aaa32-037c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250910

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00164851/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa leków do apteki szpitalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty możliwe jest przez
Wykonawców, którzy posiadają konto na platformie zakupowej oraz przez Wykonawców nie posiadających konta na platformie
zakupowej. W celu założenia konta na Platformie
Zakupowej należy wybrać przycisk „Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami
wyświetlającymi się na ekranie monitora. W przypadku Wykonawców niezalogowanych, w celu złożenia oferty, niezbędne jest
podanie adresu e-mail (na który wysłane
będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, nieobowiązkowo nr telefonu.
• Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie
zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem
terminu otwarcia ofert.
12.8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
3) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
12.9. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.
12.10. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej
się na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Złożenie
oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na platformie zakupowej oraz przez
Wykonawców nie posiadających konta na platformie zakupowej. W celu założenia konta na Platformie
Zakupowej należy wybrać przycisk „Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować
zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W przypadku Wykonawców
niezalogowanych, w celu złożenia oferty, niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysłane
będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, nieobowiązkowo nr telefonu.
• Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie
zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem
terminu otwarcia ofert.
12.8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
3) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
12.9. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.
12.10. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej
się na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Złożenie
oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na platformie zakupowej oraz przez
Wykonawców nie posiadających konta na platformie zakupowej. W celu założenia konta na Platformie
Zakupowej należy wybrać przycisk „Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować
zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W przypadku Wykonawców
niezalogowanych, w celu złożenia oferty, niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysłane
będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, nieobowiązkowo nr telefonu.
• Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie
zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem
terminu otwarcia ofert.
12.8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
3) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
12.9. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.
12.10. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej
się na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 18a/LEKI/DCZP/2023/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek,
transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem
nr 7 do SWZ.
Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ–
Formularzu cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach
„prawa opcji” będzie nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego
Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości
bieżącego zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
Przedmiotem zamówienia w ramach “prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów
leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi
zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na zasadach
zamówienia podstawowego.
Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach “prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ –
formularz cenowy w kolumnie „ilość prawo opcji”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na
potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca
zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
4.2. Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem nr 7 do SWZ.
4.3. Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ– Formularzu cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4.24. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.25. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.26. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na zasadach zamówienia podstawowego.
4.27. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w kolumnie „ilość prawo opcji”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na
potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca
zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
4.2. Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem nr 7 do SWZ.
4.3. Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ– Formularzu cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie
większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.25. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego
zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.26. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od
potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na
zasadach zamówienia podstawowego.
4.27. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w
kolumnie „ilość prawo opcji”.
4.28. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli
określony powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez
podpisanie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na
potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca
zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
4.2. Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem nr 7 do SWZ.
4.3. Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ– Formularzu cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie
większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.25. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego
zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.26. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od
potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na
zasadach zamówienia podstawowego.
4.27. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w
kolumnie „ilość prawo opcji”. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli
określony powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez
podpisanie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na
potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca
zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
4.2. Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem nr 7 do SWZ.
4.3. Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ– Formularzu cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4.24. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.25. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.26. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na zasadach zamówienia podstawowego.
4.27. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w kolumnie „ilość prawo opcji”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na
potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca
zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
4.2. Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem nr 7 do SWZ.
4.3. Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ– Formularzu cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4.24. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.25. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.26. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na zasadach zamówienia podstawowego.
4.27. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w kolumnie „ilość prawo opcji”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek,
transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem
nr 7 do SWZ.
Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ–Formularzu cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4.24. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.25. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.26. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na zasadach zamówienia podstawowego.
4.27. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w kolumnie „ilość prawo opcji”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek,
transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem
nr 7 do SWZ.Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka SzpitalnaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ–Formularzu cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4.24. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.25. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.26. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na zasadach zamówienia podstawowego.
4.27. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w kolumnie „ilość prawo opcji”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek,
transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem
nr 7 do SWZ.
Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ–Formularzu cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4.24. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.25. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.26. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na zasadach zamówienia podstawowego.
4.27. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w kolumnie „ilość prawo opcji”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek,
transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem
nr 7 do SWZ.
Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ–Formularzu cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4.24. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.25. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.26. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na zasadach zamówienia podstawowego.
4.27. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w kolumnie „ilość prawo opcji”.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego wykonawcy, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp dotyczącego Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość,
którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego braku zalegania opłacania podatków
i opłat w stosunku do właściwego naczelnika Urzędu skarbowego lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.
Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 30.000,00 zł z uwzględnieniem ryzyk
obejmujących szkody majątkowe.
Posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Wykluczenie Wykonawcy następuje na zasadach określonych w art. 111 ustawy Pzp.
5.5.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 109 ust
1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:
1) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności;
2) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Aktualny na dzień składania ofert dokument poświadczający zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej
Aktualny na dzień składania ofert dokument poświadczający posiadanie przez Wykonawcę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 30 000 zł z uwzględnieniem ryzyk
obejmujących szkody majątkowe zdolności technicznej lub zawodowe
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00096755/01 z dnia 2021-06-28
2021-06-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziały w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 3 oraz 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.
1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 109 ust
1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:
1) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Aktualny na dzień składania ofert dokument poświadczający zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej
Aktualny na dzień składania ofert dokument poświadczający posiadanie przez Wykonawcę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 30 000 zł z uwzględnieniem ryzyk
obejmujących szkody majątkowe zdolności technicznej lub zawodowe
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00096755/01 z dnia 2021-06-28
2021-06-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziały w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 oraz 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej
podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie
dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
9.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów
wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
9.5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
9.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie
musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa
podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
9.7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane w granicach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz odnośnymi przepisami prawa europejskiego, w szczególności 454-455 ustawy Pzp.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej i w granicach w nim określonych, Strony dopuszczają zmiany Umowy, czasowe lub
trwałe, w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, gdy konieczność
wprowadzenia zmiany Umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub
innych ważnych przyczyn, powstałych po zawarciu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.