eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Opracowanie pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego..."- znak sprawy Adm 13/2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego...”– znak sprawy Adm 13/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293462

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Srebrniki 17

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-282

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@wsp-bilikiewicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsp-bilikiewicz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego...”– znak sprawy Adm 13/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28d8597a-0461-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034330/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowanie pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej budowy budynku przeznaczonego na oddziały pobytu dziennego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: szpital@wsp-bilikiewicz.pl

Szczegółowo opisane w rozdziale XV SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy na adres e-mail wskazany w ofercie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm 13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektami aranżacji wnętrz, projektem zagospodarowania terenu w stadium projektu budowlanego i wykonawczego i dokumentacją geotechniczną, decyzjami oraz wszystkimi uzgodnieniami i opiniami dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci I Młodzieży”, działka 116/11 obręb 39, celem uzyskania pozwolenia na budowę - szczegółowo opisany w zał. nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

• zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wyznacza warunki w tym zakresie:
A. W zakresie doświadczenia:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, obejmującego co najmniej branże: budowlaną, sanitarną, elektryczną, w zakresie budowy lub przebudowy budynku, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 300 000 zł brutto.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie:
a) wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ;
b) załączonych przez Wykonawcę dokumentów/dowodów potwierdzających, że usługi, o których mowa powyżej zostały wykonana w sposób należyty;

3) Dowodami mogą być:
a) poświadczenie właściwego podmiotu na rzecz, którego usługi zostały lub są nadal wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (do dokumentu należy dołączyć uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia, o którym mowa powyżej).

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej, musi być spełniony przynajmniej przez jednego z Wykonawców.

5) Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.

B. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i skieruje do realizacji niniejszego zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia):
a) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga, aby ten projektant:
- posiadał co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, oraz
- opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe składające się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
b) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga, aby ten projektant:
- posiadał co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, oraz
- opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe składające się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie specjalności architektonicznej.
c) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga, aby ten projektant:
- posiadał co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, oraz
- opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe składające się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga, aby ten projektant:
- posiadał co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, oraz
- opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe składające się co najmniej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2) Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną wyżej wymienioną funkcję, o ile spełnia wymagania stawiane osobom przewidzianym do pełnienia funkcji projektantów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. XI ust. 1 pkt A SWZ – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
• referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
• a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit a), dotyczy tylko tych usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykaz osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. XI ust. 1 pkt B SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4 – Wykaz usług
Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania z ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. 2020 poz. 299 z późn. zm.)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank S.A. 37 2490 0005 0000 4600 4768 1565
5. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „Wadium - Adm 13/2023”, kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę: 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z par. 11 projektu umowy - załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.