eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 21/BIEL/DCZP/2023/P Sukcesywna dostawa bielizny szpitalnej i pościeli dla jednostek organizacyjnych "DCZP" sp. z o.o. wraz z transportem WykonawcyOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
21/BIEL/DCZP/2023/P Sukcesywna dostawa bielizny szpitalnej i pościeli dla jednostek organizacyjnych
„DCZP” sp. z o.o. wraz z transportem Wykonawcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021184819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-226

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 519 617 418

1.5.8.) Numer faksu: 071 75 75 970

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dczp.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

21/BIEL/DCZP/2023/P Sukcesywna dostawa bielizny szpitalnej i pościeli dla jednostek organizacyjnych
„DCZP” sp. z o.o. wraz z transportem Wykonawcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62b66df9-0458-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250769

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej, zamieszczonym na stronie
internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej się na dole strony).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000348483, NIP 8951965126, REGON 021184819, dalej jako: „DCZP”,
o Inspektorem ochrony danych osobowych w DCZP jest adwokat Marcin Lipiński; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych przez e-mail: inspektor@dczp.wroclaw.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia dla ,,DCZP” sp. z o.o .
o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PzP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy; a następnie okres archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących u administratora,
o Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym,
niezbędnym dla podpisania umowy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, realizacji umowy;
o W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
o Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000348483, NIP 8951965126, REGON 021184819, dalej jako: „DCZP”,
o Inspektorem ochrony danych osobowych w DCZP jest adwokat Marcin Lipiński; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych przez e-mail: inspektor@dczp.wroclaw.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia dla ,,DCZP” sp. z o.o .
o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PzP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy; a następnie okres archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących u administratora,
o Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym,
niezbędnym dla podpisania umowy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, realizacji umowy;
o W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
o Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/BIEL/DCZP/2023/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa bielizny szpitalnej i pościeli dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o. wraz z transportem Wykonawcy.
W zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego asortymentu.
Adres dostawy: Wrocław, ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Magazyn.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ– formularzu cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39512000-4 - Bielizna pościelowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa bielizny szpitalnej i pościeli dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o. wraz z transportem Wykonawcy.
4.1. W zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego asortymentu.
4.2. Adres dostawy: Wrocław, ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Magazyn.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ– formularzu cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39512000-4 - Bielizna pościelowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39511000-7 - Koce i pledy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa bielizny szpitalnej i pościeli dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o. wraz z transportem Wykonawcy.
W zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego asortymentu.
Adres dostawy: Wrocław, ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Magazyn.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ– formularzu cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39512000-4 - Bielizna pościelowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa bielizny szpitalnej i pościeli dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o. wraz z transportem Wykonawcy.
W zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego asortymentu.
Adres dostawy: Wrocław, ul. Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Magazyn.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ– formularzu cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39143112-4 - Materace

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego wykonawcy, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp dotyczącego wykonawcy w stosunku do którego
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego braku zalegania opłacania
podatków i opłat w stosunku do właściwego naczelnika Urzędu skarbowego lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
Wykluczenie Wykonawcy następuje na zasadach określonych w art. 111 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W postępowaniu mogą
wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego wykonawcy, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp dotyczącego wykonawcy w stosunku do którego
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego braku zalegania opłacania
podatków i opłat w stosunku do właściwego naczelnika Urzędu skarbowego lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
Wykluczenie Wykonawcy następuje na zasadach określonych w art. 111 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą
wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego wykonawcy, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp dotyczącego wykonawcy w stosunku do którego
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego braku zalegania opłacania
podatków i opłat w stosunku do właściwego naczelnika Urzędu skarbowego lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
Wykluczenie Wykonawcy następuje na zasadach określonych w art. 111 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełniania parametrów i standardów jakościowych oferowanego asortymentu. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty - do każdego artykułu – kartę charakterystyki (kartę produktu), zawierającej jego opis w formie: elektronicznej lub kserokopii (podpisanej zgodnie ze statusem Wykonawcy) z katalogu produktów (w języku polskim) lub kserokopię innego dokumentu zawierającą nazwę produktu, producenta wyrobu, dokładny opis cech jakościowych i parametrów technicznych produktu, ew. numer katalogowy oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karta produktu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub
więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie
dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów
wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie
musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa
podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.
2. Z zastrzeżeniem ust.1 powyżej i w granicach w nim określonych Strony dopuszczają zmiany Umowy, czasowe lub trwałe,
w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, gdy konieczność
wprowadzenia zmiany Umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Strony dopuszczają zmianę Umowy w zakresie długości jej obowiązywania przy zachowaniu wartości brutto zamówienia
określonego w § 4 ust.1 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.