eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. Stanisława Konarskiego 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-066

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 36 69 390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatUSBDG@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.stat.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-345b2c86-044c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060318/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-345b2c86-044c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w rozdziale XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w rozdziale XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WAD.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 56948,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dotyczących przesyłek listowych i paczek
w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów
w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu), polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu i zwrocie niedoręczonych przesyłek pocztowych, zwanych dalej „przesyłkami”.
2. Lokalizacje siedziby i Oddziałów Urzędu objętych przedmiotem zamówienia:
1) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
2) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław
3) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Toruniu, ul. Adama Mickiewicza 10-16, 87-100 Toruń
4) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział we Włocławku, ul. Piekarska 16a, 87-800 Włocławek.
Część przesyłek listowych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy będzie nadawana przez Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie Zakład Poligraficzny Nr 2 w Radomiu ul. Planty 39/45 26 – 600 Radom.
3. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku, czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający. Przesyłki muszą być doręczane w oryginalnych kopertach Zamawiającego i nadawane wyłącznie na podstawie dokumentów i druków potwierdzenia nadania, doręczenia i odbioru wypełnionych przez Zamawiającego. Zarówno na kopertach jak i na ww. dokumentach i drukach muszą znajdować się dane adresowe Zamawiającego (musi figurować na nich, jako nadawca).
4. Poprzez przesyłki będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
1) przesyłki listowe o wadze do 2 000 g (Format S, M, L):
a) zwykłe - przesyłki nierejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, zwane dalej „zwykłymi ekonomicznymi”,
b) priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii, zwane dalej „zwykłymi priorytetowymi”,
c) polecone - przesyłki rejestrowane niebędąca przesyłkami najszybszej kategorii, przemieszczane
i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, zwane dalej „poleconymi ekonomicznymi”,
d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii, przemieszczane i doręczane
w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, zwane dalej „poleconymi priorytetowymi”,
e) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane (polecone) zwykłe lub priorytetowe, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za potwierdzeniem odbioru, zwane dalej odpowiednio „poleconymi ekonomicznymi ZPO” oraz „poleconymi priorytetowymi ZPO”;
2) wymiary przesyłek wynoszą:
a) przesyłek listowych:
Format S – maksymalny wymiar koperty C5 (160x230x20mm) – do 500g
Format M – maksymalny wymiar koperty C4 (229x324x20mm) – do 1000g
Format L – ponad wymiar koperty C4 (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie może być większa niż 600mm) – do 2000g;
b) przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą: Maksimum: suma długości plus podwójna średnica - 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm Minimum: suma długości plus podwójna średnica - 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm;
Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm;
3) paczki pocztowe o wadze do 10 000 g (Gabaryt A i B):
a) zwykłe - paczki nierejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii, zwane dalej „zwykłymi ekonomicznymi”,
b) priorytetowe - paczki nierejestrowane najszybszej kategorii, zwane dalej „zwykłymi priorytetowymi”,
c) polecone - paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii, zwane dalej „poleconymi ekonomicznymi”,
d) polecone priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii, zwane dalej „poleconymi priorytetowymi”,
e) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - paczki rejestrowane (polecone) zwykłe
i priorytetowe, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za potwierdzeniem odbioru, zwane dalej odpowiednio „poleconymi ekonomicznymi ZPO” oraz „poleconymi priorytetowymi ZPO”;
4) wymiary paczek pocztowych:
a) GABARYT A – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm,
b) GABARYT B – Minimum:, jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm; maksimum: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm
Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.
6. Zamawiający będzie uiszczał opłaty za usługi pocztowe:
1) w 2 lokalizacjach (Bydgoszcz, Toruń) przy użyciu maszyn do frankowania lub w wyjątkowych sytuacjach w formie opłaty „z dołu”
2) w 3 lokalizacjach (Włocławek, Inowrocław, Radomiu) w formie opłaty „z dołu”.
Przez formę „z dołu” rozumie się opłatę wniesioną przez Zamawiającego w całości w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek.
7. Opłaty pocztowe uiszczane będą następującymi maszynami do frankowania:
1) T1000/1-Optimail w siedzibie Urzędu
2) T1000/1-Optimail w Oddziale w Toruniu.
8. Zamawiający informuje, że maszyny do frankowania są własnością Zamawiającego. Szczegółowe warunki użytkowania maszyny do frankowania oraz sposobu dokonywania rozliczenia dla Wykonawcy zostaną określone w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do podpisanej umowy.
9. Zamawiający będzie dostarczał przesyłki we własnym zakresie, do placówek wyznaczonych przez Wykonawcę, którego wykaz stanowi Załącznik nr 3 do podpisanej umowy.
10. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek przez upoważnionych pracowników na podstawie pisemnego upoważnienia według wzoru uzgodnionego między Wykonawcą a Zamawiającym.
11. Zamawiający zobowiązuje się do sporządzania zestawień przesyłek dla celów ewidencyjnych i rozliczeniowych według wzoru uzgodnionego między Wykonawcą a Zamawiającym.
12. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzania, przez upoważnionego pracownika, nadania przesyłek do ekspedycji czytelnym podpisem i datą na zestawieniu przesyłek.
13. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowywania i nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym tj. stroną adresową w tym samym kierunku:
1) dla przesyłek poleconych – według kolejności wpisów w jednostkowym zestawieniu przesyłek
2) dla przesyłek zwykłych – według wpisów w ilościowym zestawieniu według kategorii gabarytowych oraz rodzajowych, tj. przesyłek krajowych, zagranicznych, ekonomicznych i priorytetowych.
14. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z własnych, odpowiednio zabezpieczonych (zaklejonych i/lub zawiązanych), kopert do przesyłek listowych i opakowań do paczek, uniemożliwiających ich uszkodzenie w czasie przemieszczania.
15. Zamawiający będzie nadawał również przesyłki listowe posiadające w nazwie adresata oznaczenie „Szanowni Państwo”. Korespondencja taka kierowana jest do osób prywatnych, które zostały wylosowane do badań ankietowych z baz danych adresowych Urzędu, w których nie ma imion i nazwisk.
16. Zamawiający zobowiązuje się umieszczać na stronie adresowej koperty każdej nadanej przesyłki: nazwę odbiorcy (o ile jest to możliwe), adres odbiorcy, rodzaju przesyłki, pełną nazwę i adres Zamawiającego oraz znaku opłaty pocztowej (wg wzoru uzgodnionego z Wykonawcą).
17. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu i zwrocie niedoręczonych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym nadanych przez Zamawiającego.
18. Obiór przesyłek przyjętych od Zamawiającego do ekspedycji będzie każdorazowo potwierdzany przez upoważnionego pracownika Wykonawcy czytelnym podpisem i datą na zestawieniach przesyłek. Za moment odbioru przesyłek uważa się chwilę przyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego przesyłek do przemieszczania i doręczania oraz potwierdzenia tego faktu w zestawieniach ilości i rodzaju przekazywanych przesyłek (osobne: ilościowe zestawienie przesyłek zwykłych i jednostkowe zestawienie przesyłek poleconych), zwanym dalej „zestawieniami przesyłek”, sporządzanymi przez Zamawiającego. Wzory zestawień przesyłek (zwykłych i poleconych) zostaną uzgodnione między Wykonawcą, a Zamawiającym.
19. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśni je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń.
20. Wykonawca będzie doręczać Zamawiającemu bezpłatnie oznaczenia przesyłek, które będzie umieszczał na kopercie (POLECONY, PRIORYTET) oraz druki do wypełnienia w przypadku przesyłek rejestrowanych (poleconych i poleconych ZPO).

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64114000-8 - Usługi okienka pocztowego

64121100-1 - Usługi dostarczania poczty

64121200-2 - Usługi dostarczania paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty brutto 60%
Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym 40%
W odniesieniu do każdego Wykonawcy, który spełnił warunki udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru:

Cena oferty brutto (PC):

Cena (PC) = Cena najniższa / Cena badanej oferty x 60

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

PŚ - Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.

Wykonawca, który zaoferuje Zamawiającemu możliwość śledzenia przez Internet statusu przesyłek poleconych krajowych na podstawie nadanego przez Wykonawcę numeru przesyłki otrzyma odpowiednio:
Śledzenie przesyłek poleconych krajowych – 40 pkt,
Wykonawca, który nie zaoferuje możliwości śledzenia przesyłek poleconych otrzyma – 0 pkt.

W przypadku niezaznaczenia żadnej odpowiedzi Zamawiający uzna, że Wykonawca nie ma możliwości zaoferowania śledzenia przesyłek poleconych i otrzyma za to kryterium 0 pkt.

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza Oferty – Załącznik nr 1 i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów PR. Liczba punktów zostanie ustalona według wzoru:

PR = PC + PŚ

Gdzie:
PR– to suma wartości punktowych za dwa kryteria.
PC – to wartość punktowa za kryterium Cena oferty brutto
PŚ – to wartość punktowa za kryterium Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VI niniejszego SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2020.1041 t.j. ze zm.) w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, o rocznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznikiem nr 10 do SWZ,
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załączniku nr 7 do SWZ,
c) odpis lub informacje z Krajowego rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), oraz w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 109 ust.1.pkt 4 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci:
W celu potwierdzenia okoliczności w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych
w Rozdziale V SWZ Wykonawca przedłoży:
a) sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ wykaz podobnych zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, o rocznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego usługa ta została wykonana,
b) dowody poświadczające, że usługa wskazana przez Wykonawcę w wykazie została wykonana należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy została wykonana zgodnie z umową. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
a) Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2022 poz. 2042 ze późn. zm.), które uprawnia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy
z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) musi złożyć dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 1).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym w formie konsorcjum:
1) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do:
a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia,
b) albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego;
2) muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika Wykonawców, o którym mowa
w pkt 1), w oryginale albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Umowa konsorcjum powinna określać, co najmniej:
1) podmioty składające ofertę,
2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw,
4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia).
3. Umowa konsorcjum nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w terminie przez siebie wyznaczonym.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SWZ.
5. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020 poz.2415).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku:
a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację i zakres umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;
b) zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług pocztowych – w tym przypadku Zamawiający będzie płacił ceny jednostkowe netto wynikające z oferty powiększone o należny podatek VAT;
c) zmiany opłat pocztowych w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób przewidziany przez Prawo pocztowe, z mocą obowiązującą od dnia wejścia nowego cennika. Przez zmianę opłat pocztowych rozumie się wzrost odpowiednio cen i kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ,
b) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.