eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Modernizacja budynków (dotyczy A. Krajowej 90,92,94,96)Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja budynków (dotyczy A. Krajowej 90,92,94,96)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271204971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 55

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324787001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@mznjastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzn.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynków (dotyczy A. Krajowej 90,92,94,96)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e675ae16-04f3-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027579/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dokumentacja projektowa na zadanie p.n. Modernizacja budynków przy ul. Armii Krajowej 90,92,94,96 - remont budynków z uwględnieniem częściowej termomodernizacji, przebudowa lokali mieszkalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń i
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/um jastrzebiezdroj,
zwanej dalej Platformą.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał
na platformie w sekcji „KOMUNIKATY”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest
darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
Informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w
Regulaminie Platformy znajdującej się pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcji, o której mowa w pkt 2 rozdziału 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ulicy 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, telefon kontaktowy: (+48) 32 47 87 000, adres e-mail: info@mznjastrzebie.pl
2) Administrator informuje, iż powołał Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Kinga Oklińska, natomiast Zastępcą IOD jest Pan David Kowalski. Kontakt z IOD i jego Zastępcą jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: iod@mznjastrzebie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 130 000 złotych.
4) Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona przez akt uczestnictwa w postępowaniu1, przepisy prawa2, a także realizacja umowy3 w związku z wyborem danej oferty biorącej udział w postępowaniu przetargowym oraz zawarciem umowy.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) dalej „ustawa PZP”. Ponadto w zakresie określonym w ustawie PZP, dane będą publikowane na stronie internetowej.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 164).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO*,
c) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publiczne,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**.
8) Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym bezpośrednio z przepisów ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i stanowi warunek uczestnictwa
w przetargu i zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem zakwalifikowania do uczestnictwa
w przetargu. 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DL.4221.6.2023.AWP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 250406,51 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę budynków mieszkalnych wraz z remontem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego – dotyczy budynków przy ul. Armii Krajowej 90,92,94,96 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
1.1. Przedmiot zadania obejmuje:
1) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej oraz instalacyjnej,
2) wykonanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu zewnętrznego,
3) wykonanie projektu budowlanego,
4) wykonanie projektów wykonawczych,
5) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
6) wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich: szczegółowych i uproszczonych,
7) wykonanie zestawienia materiałów wraz z opisem ich parametrów, które będą podlegały ocenie podczas wyboru/akceptacji materiału przez inspektora nadzoru,
8) wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej,
9) pozyskanie map do celów projektowych,
10) dokonanie wszelkich wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń, w tym m.in. z gestorami sieci, rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds sanitarnych oraz konserwatorem zabytków,
11) pozostałe opracowania opisane w Założeniach do projektowania (Załącznik nr 10 do SWZ),
12) uzyskanie pozwoleń na budowę dla robót tego wymagających,
13) pełna dokumentacja w wersji cyfrowej na nośniku CD (w formie edytowalnej oraz pdf.),
14) niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wszelkich niezbędnych konsultacji z tym związanych, w terminie do 24 godzin
w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od chwili przekazania zapytania Wykonawcy,
15) pełnienie nadzoru autorskiego.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z podziałem na zadania umożliwiające odrębne zlecenie robót w procedurze zamówienia publicznego (tj. powinna zawierać wszystkie prace i roboty towarzyszące), w zakresie:
Zadanie 1: przebudowa lokali mieszkalnych wraz z remontem części wspólnych:
a) wyodrębnienie dwóch lokali (obecnie trzy lub cztery) mieszkalnych na każdej kondygnacji wraz z węzłami sanitarnymi i aneksami kuchennymi,
b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
c) remont instalacji w tym: elektrycznej, wod-kan, c.o., antenowej,
d) dostosowanie wentylacji do nowych lokali mieszkalnych,
e) remont piwnic, klatek schodowych i poddasza z uwzględnieniem docieplenia stropów i poddasza,
f) wykonanie instalacji domofonowej i internetowej,
g) pozostałe prace remontowe niezbędne do zrealizowania zadania jako całości.
Zadanie 2: renowacja i naprawa zewnętrznych elementów architektonicznych:
a) renowacja i naprawa elewacji budynków z zachowaniem walorów architektonicznych,
b) hydroizolacja ścian piwnic wraz z drenażem i opaską budynku,
c) pozostałe prace towarzyszące niezbędne do zrealizowania zadania jako całości,
Zadanie 3: wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej:
a) zaprojektowanie odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych do istniejącej kanalizacji sanitarnej
Zadanie 4: zagospodarowanie terenów zewnętrznych:
a) wykonanie miejsc postojowych z wykorzystaniem materiałów przepuszczalnych,
b) wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej wraz z odpływem wód opadowych,
c) rozbiórka zabudowań gospodarczych i toalet zewnętrznych,
d) budowa placyków do gromadzenia nieczystości stałych,
e) zagospodarowanie strefy biologicznie czynnej (w tym plac zabaw).
1.2.1. Budynki usytuowane są na działce nr 189/18 przy ul. A. Krajowej 90-92-94-96 stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój. Budynki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr B-51, w związku z powyższym, wszelkie rozwiązania projektowe na każdym etapie inwestycji należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
1.3. Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie miał obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót objętych zakresem ww. projektu. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem
odbywać się będzie w czasie prowadzonych robót budowlanych zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 17 do SWZ). Przewiduje się 36 miesięczny okres pełnienia nadzoru autorskiego. Warunkiem pełnienia nadzoru autorskiego będzie udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte zakresem projektu oraz uzasadniona potrzeba nadzoru autorskiego, np. w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych do dokumentacji, na wniosek Zamawiającego, nie wynikłych z błędów projektowych, które Wykonawca jest zobowiązany usunąć w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi oraz w przypadku spornych kwestii w rozumieniu rozwiązań projektowych, tj. sprawdzaniu zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową.
Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmować będzie w szczególności:
1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych;
2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań;
3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub równoważnych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagającej zmiany pozwolenia na budowę;
5) uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i na jego wezwanie;
6) ocenę wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;
7) ocenę materiałów zamiennych proponowanych przez Wykonawcę, pod względem ich zgodności z parametrami materiałów projektowanych;
8) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę;
9) sporządzanie rysunków zamiennych lub szkiców opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element zastępują, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;
10) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy;
11) żądanie wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową;
12) ocenę dokumentacji powykonawczej co do zmian wprowadzonych w trakcie robót budowlanych oraz kwalifikację ich istotności;
12) współudział w przygotowaniu dokumentów dla instytucji dofinansowujących (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) oraz do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie;
13) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności realizowanej inwestycji.
1.4. Możliwe jest dokonanie wizji przed złożeniem oferty, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tryb realizacji zadania oraz zasady rozliczania przedmiotu zamówienia określają: Założenia do projektowania (Załącznik nr 10 do SWZ), Zdjęcia budynku i terenu zewnętrznego (Załącznik nr 11 do SWZ), Mapy (Załącznik 12-13 do SWZ) oraz Rzuty (Załącznik 14-16 do SWZ), które stanowią integralną część SWZ.
3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w ww. dokumentach – należy je uwzględnić
w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi
w art. 6 pkt 1) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 875). Zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Zamawiający zleci wykonywanie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem Wykonawcy, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zamówienia publicznego wynosić będzie co najmniej 10%, z uwzględnieniem ewentualnych zmian powyższej ustawy, polegających na zmianie wielkości udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach, tj. „Cena ryczałtowa brutto” (A), „Okres rękojmi za wady w dokumentacji projektowej” (B) oraz „Okres gwarancji na dokumentację projektową” (C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady w dokumentacji projektowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dokumentację projektową

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę budynków mieszkalnych lub/i budynków użytkowych wraz zagospodarowaniem terenu wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część usług oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi:
a) stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub z ograniczeniami pozwalające na realizację zadania – co najmniej 1 osoba,
b) stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub z ograniczeniami pozwalające na realizację zadania – co najmniej 1 osoba,
c) stosowne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub z ograniczeniami pozwalające na realizację zadania – co najmniej 1 osoba,
d) stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kan kanalizacyjnych bez ograniczeń lub z ograniczeniami pozwalające na realizację zadania – co najmniej 1 osoba.
Zamawiający dopuszcza, aby uprawnienia określone pkt a) - d) wyżej posiadała ta sama osoba.

UWAGA: Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

Osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wg Załącznika nr 8 do SWZ; wykaz usług dotyczy warunku, o którym mowa w Rozdziale 21 ust. 1 pkt 1) SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 7 do SWZ. Wykaz osób dotyczy warunku, o którym mowa w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 2) lit. a)-d) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Formularz ofertowy – według załącznika nr 1;
b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – według załącznika nr 2;
c) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o niepodleganiu wykluczeniu - według załącznika nr 2a;
d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według załącznika nr 3;
e) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według załącznika nr 3a;
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – według załącznika nr 5 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego;
g) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - według załącznika nr 6;
h) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz
z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:
– pieniądzu;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu
do składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) oraz ust. 2 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju o numerze 08 8470 0001 2001 0029 6139 0003.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 tiret dwa, trzy, cztery wyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zobowiązanie do zapłaty wadium wniesionego w formie innej aniżeli pieniężnej winno:
1) obejmować warunki zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami zawarte w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy PZP tj.:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana
– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
2) gwarantować wypłatę wadium na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sposób bezwarunkowy.
7.1. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert na zasadach określonych w SWZ lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4A i 4B do SWZ.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
1.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację zamówienia.
2. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 21 oraz Rozdziale 20 dotyczy każdego z Wykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy PZP) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum mogą spełniać łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umownych w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz w następujących sytuacjach:
a) zmiany dotyczącej nazw, siedziby stron umowy lub formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
b) śmierci, choroby, innych zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zmian kadrowo - personalnych, utraty stanowiska, utraty wymaganych uprawnień;
c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;
d) zmian w zakresie Podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia; na Podwykonawcy lub Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek samodzielnego wykazania spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagany na etapie postępowania;
e) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w ofercie takiej części;
f) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
g) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
h) rezygnacji z Podwykonawcy;
i) zmian w zakresie osób uprawnionych do wykonania funkcji kierowniczych oraz innych osób z wymaganymi uprawnieniami określonymi w §5 ust. 3 lit. a)-d) umowy - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie
do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone w SWZ, celem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego;
2. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w nw. przypadkach, gdy:
a) przedłużą się uzgodnienia branżowe, które są podstawą do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej
i wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę,
b) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania, a nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego,
c) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac,
d) uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżą po stronie Zamawiającego; termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z ww. przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac,
e) nastąpi wydłużenie okresu weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego; ostateczny termin realizacji zostanie wydłużony o ilość dni, jakie Zamawiający przeznaczy na sprawdzenie;
f) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych, lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, do którego nie zostaną wniesione uwagi, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu. Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania zaistniałej sytuacji.
3. Warunkiem dokonania zmian w ust. 1 pkt d), e), f), g), h) wyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany, przedłożenie stosownych projektów umów, umów dotyczących podwykonawstwa oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 16.06.2023 r. do godz. 09:00. https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.