eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Kontrole okresowe stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowej w budynkach będących we władaniu ZKZL sp. z o.o. na terenie POK 1.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kontrole okresowe stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowej w budynkach będących we władaniu ZKZL sp. z o.o. na terenie POK 1.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 614158800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kontrole okresowe stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowej w budynkach będących we władaniu ZKZL sp. z o.o. na terenie POK 1.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d6d25ca-04e1-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdf
4. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit
objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
7. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) i b) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań (dalej ZKZL), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000483352, NIP: 2090002942, Regon: 302538131. Administrującym danymi jest Prezes Spółki.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w toku postępowania (do momentu podpisania umowy). Kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Spółki lub e-mail: iod@zkzl.poznan.pl.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: „Pzp”) oraz przepisów wykonawczych tj. Zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.08.2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji
rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego i w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO. W ramach wypełniania obowiązków prawnych Administrator prowadzi zarówno w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZKZL i jest niezbędne, aby ZKZL mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator, jako zamawiający, będzie przechowywał protokół postępowania z załącznikami przez cały okres jej obowiązywania. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przetwarzane przez
okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów, w tym osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Pzp;
2) podmioty świadczące usługi informatyczne działający na zlecenie Administratora jako Podmiot przetwarzający;
3) podmioty świadczące usługi pocztowe, działające na zlecenie Administratora;
4) podmioty świadczące usługi prawne, działające na zlecenie Administratora;
5) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania Pani/Pana danych na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
8. Administrator danych nie przekazuje ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.
Konsekwencją nieujawnienia danych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.42.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług polegających na kontroli okresowej przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. na terenie POK 1.

Usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 1; kontrola przewodów kominowych dotyczy 965 lokali mieszkalnych i 286 lokali użytkowych, kontrola instalacji gazowej dotyczy 686 lokali mieszkalnych, 141 lokali użytkowych i 139 części wspólnych budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP:
a) Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego (wszystkich lub niektórych) określonym w Rozdziale III pkt 1 powyżej;
b) Wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia;
c) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
- dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego,
- zgodnie z warunkami umowy podstawowej oraz warunkami ustalonymi w wyniku negocjacji,
- w wyniku negocjacji zostanie w szczególności uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
- Cena brutto oferty 80%
- Termin zakończenia pierwszego podejścia 20%

Kryterium I - Cena brutto oferty
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto oferty” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Kryterium II - Termin zakończenia pierwszego podejścia
Termin zakończenia pierwszego podejścia = maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyznaje punkty w skali od 0 do 20.

Ocena ofert w zakresie kryterium „Termin zakończenia pierwszego podejścia” zostanie dokonana według następujących zasad, przy czym za warunek otrzymania odpowiedniej ilości punktów za udzielony termin zakończenia czynności kontrolnych pierwszego podejścia do wyznaczonych lokali jest zaproponowanie jednej z poniższych propozycji:
Do 15.09.2023 r. (termin maksymalny) - 0 pkt.
Do 01.09.2023 r. (termin skrócony) - 20 pkt.

W przypadku niezaznaczenia przez Wykonawcę żadnej z powyższych opcji w ramach II kryterium oceny ofert w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin maksymalny tj. do 15.09.2023 r. Wykonawca otrzyma wtedy 0 pkt w ramach tego kryterium.

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zakończenia pierwszego podejścia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył), bądź realizuje jako strona umowy, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia (tj. łącznie kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej), o wartości nie mniejszej niż 66 000,00 zł brutto łącznie, niezależnie od ilości części na które Wykonawca składa ofertę.
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została
w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Zamawiający przeliczy ją na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
b) Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował w czasie trwania umowy osobami posiadającymi kwalifikacje kominiarskie lub uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz osobami z uprawnieniami energetycznymi grupy 3 typu D w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę dysponował co najmniej dwiema osobami, gdzie co najmniej jedna z osób musi posiadać wymagane przepisami kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności oraz co najmniej jedna z osób musi posiadać wymagane przepisami uprawnienia energetyczne grupy 3 typu D dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):
1) warunek określony w pkt. 2 ppkt 4 lit. a) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia (doświadczenie nie podlega sumowaniu)
2) warunek określony w pkt. 2 ppkt. 4 lit. b) może zostać spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 8-10 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi Wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
2) oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu w czasie trwania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b)w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
c)Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
-w ppkt. 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
-w ppkt. 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3.Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w PPU, stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Szczegółowe uregulowania w zakresie zmian umowy opisane są w § 14 PPU.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2023 r.
UWAGA - termin zakończenia pierwszego podejścia do wyznaczonych lokali stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w PPU, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone szczegółowo w dziale IX ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP).
4. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Termin i zasady udziału w wizji lokalnej: Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy. W wizji lokalnej mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, potencjalni Wykonawcy. O terminie wizji lokalnej Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.