eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA 40 UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W RAMACH OPERACJI "SZKOLENIE NA TEMAT AKTYWIZACJI GRUPY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI NA PRZYKŁADZIE ZAGRÓD EDUKACYJNYCH"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ
DLA 40 UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W RAMACH OPERACJI
„SZKOLENIE NA TEMAT AKTYWIZACJI GRUPY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI NA PRZYKŁADZIE ZAGRÓD EDUKACYJNYCH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002765534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 70/126

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 34 377-01-17

1.5.8.) Numer faksu: +48 34 362-04-89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odr.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.czwa.odr.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ
DLA 40 UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W RAMACH OPERACJI
„SZKOLENIE NA TEMAT AKTYWIZACJI GRUPY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI NA PRZYKŁADZIE ZAGRÓD EDUKACYJNYCH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b00818cf-0496-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122999/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Realizacja operacji pt. "Szkolenie na temat aktywizacji grupy ze specjalnymi potrzebami na przykładzie zagród edukacyjnych"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b00818cf-0496-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub PUAPu
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie
https://ezamowienia.gov.pl/
Instrukcje dotyczące przygotowania oraz składania ofert znajdują na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się̨ datę ich przekazania za pomocą narzędzia elektronicznego.
Zamawiający dopuszcza komunikację na adres sekretariat@odr.net.pl jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SWZ.
Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu terminu otwarcia ofert w postępowaniu
należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem platformy e-zamówienia w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.
Zamawiający udzieli wyjaśnień poprzez publikację na stronie postępowania.
Wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później do końca 4
dnia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Wniosek spóźniony Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na stronie https://ezamowienia.gov.pl/
Maksymalny rozmiar plików lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Dopuszczalny format plików to: .doc, docx, odt, pdf, xls.
Dopuszczalny format kompresji to: zip7, rar.
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne:
a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s.
b. Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10 lub iOS; w
przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub
nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy,
siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer
11 z obsługą Active X lub FireFox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.
c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, FireFox, Safari.
d. Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a. Dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES.
b. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
c. W przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis + dokument) w jedno
archiwum (zamawiający dopuszcza formaty .zip, .7z, RAR) i spakowany plik umieści na Platformie e- Zamawiający.
Inne dopuszczalne formaty podpisów: Wykonawcy nieposiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ofertę lub
oświadczenia lub dokumenty podpisują podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z siedzibą przy ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 70/126, 42-202 Częstochowa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e-mail: iod@odr.net.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikacyjne postępowania np. nazwa, numer).
4. Odbiorcami Pana /Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 ust. 1 i 6 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r.,
poz. 1129), dalej ustawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Pana /Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. Obowiązek podania przez Pana /Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
8. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
9. Posiada Pan /Pani:
a. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
b. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
c. Na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Panu/Pani:
a. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d. lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c. Na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzani danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŚODR_CZ/10/06/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ
DLA 40 UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W RAMACH OPERACJI
„SZKOLENIE NA TEMAT AKTYWIZACJI GRUPY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI NA PRZYKŁADZIE ZAGRÓD EDUKACYJNYCH

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-06 do 2023-07-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu Oceniane będą tylko te oferty,
które spełniają warunki zawarte w SWZ. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium, o których mowa w sekcji XVI SWZ.
W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty.
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla kryterium oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty.
Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane Postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455
ust. 1 pkt 1 uPzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
zawartymi
3. Zmiana Umowy w zakresie istotnych jej postanowień jest dopuszczalna, w następujących przypadkach:
1) wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od stron umowy;
2) wystąpienia siły wyższej;
3) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca ani Zamawiający nie są odpowiedzialni;
4) konieczności dopasowania treści umów do zmian legislacyjnych (prawo, podatki, składki);
5) konieczności dopasowania treści umów do zmian wytycznych realizacji projektów;
6) zaprzestania realizacji projektu;
7) zaprzestania finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020;
8) zmiany terminu realizacji poszczególnych szkoleń.
4. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zgodnie z SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.