eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białe Błota › Termomodernizacja budynku Leśniczówki LipnikiOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Leśniczówki Lipniki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090550638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sosnowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Białe Błota

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-005

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 38 14 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Leśniczówki Lipniki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf125610-0464-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012932/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 termomodernizacja budynku leśniczówka Lipniki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/41895/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com oraz poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że złożenie oferty oraz wszelka korespondencja po terminie składania ofert następuje wyłącznie przy użyciu
platformy JOSEPHINE. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym
w SWZ.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE,
stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, w przypadku komunikacji niezaszyfrowanej wynosi 500 MB, dla komunikacji
szyfrowanej 300 MB.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie JOSEPHINE. Za datę przekazania wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt.1 lub złożenia na
platformie JOSEPHINE.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) informuje, iż niezbędne
wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie JOSEPHINE określone są w załączniku nr 11 do SWZ.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 z późn.zm.).
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie JOSEPHINE. W formularzu Oferty (załącznik nr
1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
9. Przesyłane na platformę JOSEPHINE pliki stanowiące ofertę są automatycznie szyfrowane. W przypadku konieczności dokonania
kompresji dokumentów stanowiących ofertę, kompresja powinna zostać dokonana do jednego pliku archiwum ZIP. Sposób złożenia
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE (załącznik nr 10 do SWZ).
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną
zmianę udostępnia się na stronie internetowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb
Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz. Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych Osobowych p. Patryka Makowskiego, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl
2) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o
przepisy PZP.
7) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8) Niezależnie od postanowień pkt 7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe
będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać
przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
10) Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
c) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
12) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
13) Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
14) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.64.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z objęciem obowiązków kierownika
budowy, polegających na Termomodernizacji budynku Leśniczówki Lipniki
Ogólny zakres planowanych robót obejmuje:
Etap 1 - Instalacja wewnętrzna gazu, z montażem kotła i robotami towarzyszącymi- budynek mieszkalny
Leśniczówka
Etap 2 - Instalacja centralnego ogrzewania–
Etap 3 - Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej
2. Szczegółowy zakres i technologia robót określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SWZ.
Wykonawca winien uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego oszacowania swojej
oferty, w tym koszt obsługi geodezyjnej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiar
robót jest wyłącznie elementem pomocniczym i nie może stanowić podstawy odszkodowawczej w
stosunku do Zamawiającego. Wykonawca powinien sam uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do
właściwej realizacji zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

11. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym złożonym Zamawiającemu przed zawarciem Umowy). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym złożonym Zamawiającemu przed zawarciem Umowy). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 30 % wartości przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 8 pkt 1. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym przedłożonym przed zawarciem umowy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości nie większej niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na wykonaniu podobnych robót budowlanych do opisanych w dokumentacji projektowej, które mogą być realizowane na terenie całego Nadleśnictwa Bydgoszcz. Dopuszcza się również możliwość wykonania tych robót przy użyciu innych materiałów niż w przypadku robót podstawowych, a także z zastosowaniem innych technologii.
Zamówienia będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia, w szczególności na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
Zamówienia będą udzielane po przeprowadzeniu postępowania z wolnej ręki i będą realizowane na zasadach analogicznych do umowy podstawowej. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie w szczególności w oparciu o normatywne nakłady czasu pracy, zużycia materiałów i pracy sprzętu wg odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR), przy zastosowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak w przypadku robót podstawowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena - 60%,
okres rękojmi – 40%,
2) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie podanych kryteriów.
3) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
4) Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętych kryteriach przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
5) Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Wg kryterium cena - największą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
najniższa cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
Liczba punktów oferty badanej = ----------------------------------------------------- x 60 pkt.
cena oferty badanej
Wg kryterium okres rękojmi – największą liczbę punktów – zgodnie z poniższym opisem::
Termin udzielonej rękojmi wymagany przez Zamawiającego: (60 miesięcy) – 0 pkt
Termin rękojmi od 61 do 66 miesięcy: – 10 pkt
Termin rękojmi od 67 do 72 miesięcy: – 20 pkt
Termin rękojmi od 73 do 78 miesięcy: – 30 pkt
Termin rękojmi od 79 do 84 miesięcy: – 40 pkt.
6) Przyznane punkty w kryterium cena oraz w kryterium okres rękojmi zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
8) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie opisuje tego warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie opisuje tego warunku udziału w postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Sposób oceny spełnienia warunku: warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 200 000,00 zł,
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Sposób oceny spełnienia warunku w zakresie doświadczenia zawodowego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na montażu instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem kotła gazowego – o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na termomodernizacji budynku (między innymi wymiana okien, docieplenie) – o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto
Sposób oceny spełnienia warunku w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy
Niniejsza osoba powinna posiadać uprawnienia* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej w ograniczonym zakresie lub inne instalacyjne umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy jak w przedmiocie zamówienia.
*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 10 niniejszej SWZ.
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 9 SWZ.
7) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za udostepnienie zasobów nie ponosi winy.
8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w ust. 4 nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w ust. 1).
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1) winien spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

b) nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
a nadto odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę nie wynika z danych ujawnionych we właściwym rejestrze oraz zobowiązania podmiotów trzecich, na których zasobach Wykonawca polega na zasadzie art. 118 PZP przy wykazywaniu spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.:

a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

a nadto odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę nie wynika z danych ujawnionych we właściwym rejestrze oraz zobowiązania podmiotów trzecich, na których zasobach Wykonawca polega na zasadzie art. 118 PZP przy wykazywaniu spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.:

e) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
f) dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
g) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
h) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych wskazanych w lit. h) powyżej, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
UWAGA! W przypadku przedstawienia w złożonych dokumentach wartości wyrażonych w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający dokona stosownego przeliczenia na złote podczas badania złożonych ofert – według tabeli średnich kursów walut obcych NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP. -
zgodnie z SWZ
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z SWZ
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

a) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 10.2 lit b) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 10.2 lit c)
SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w pkt 10.2. lit d) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie naruszył obowiązków
dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (b) nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
.
b) Dokumenty, o których mowa w pkt 3 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 3 lit. a, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4
PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie:
3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska S.A. 22 2030 0045 1110 0000 0047 4330
4) Na poleceniu przelewu (blankiecie wpłaty) należy podać tytuł przelewu: „Wadium – Budowa budynku gospodarczo-garażowego z wiatą”.
5) Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, podpisane przez osoby upoważnione do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
7) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
e) w przypadku gwarancji wnoszonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w treści gwarancji winni zostać wskazani wszyscy ci Wykonawcy, lub też z treści gwarancji winno wynikać, że gwarancja została wystawiona na rzecz podmiotu, który działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania,
c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie zobowiązany do:
złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz
braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt. 10 ust.2 SWZ, w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia z postępowania. Dokumenty te Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy
przed udzieleniem zamówienia
d) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 10 ust. 2 SWZ należy złożyć na wezwanie Zamawiającego we wskazanym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa:
- w pkt 10 ust. 2 lit. a-d składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- w pkt 10 ust. 2 lit. e i g Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie;
- w pkt 10 ust. 2 lit. f i h składa odpowiednio ten z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który
wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy;
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
h) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek
dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego
oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to
oświadczenie właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi
się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ,
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w
zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.
2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:
1) zmianę przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach umowy,
2) zmiana przedmiotu umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji
robót ,
3) zmianę technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku
niedostępności lub utrudnionej dostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania
produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj.
w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł
temu zapobiec,
4) zmianę terminu wykonania umowy,

5) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
Zakres ww. zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki ich wprowadzenia określono w par. 18 ust. 3
projektu umowy (załącznik nr 9 do SWZ.).

Informacje w tym zakresie są zbyt obszerne w stosunku do limitu znaków przyjętego w niniejszym punkcie ogłoszenia o
zamówieniu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w zaokrągleniu do
pełnych tysięcy złotych w dół.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.