eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białe Błota › Termomodernizacja budynku Leśniczówki LipnikiOgłoszenie z dnia 2023-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Leśniczówki Lipniki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090550638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sosnowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Białe Błota

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-005

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 38 14 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/41895/summary

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Leśniczówki Lipniki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf125610-0464-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00323820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012932/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 termomodernizacja budynku leśniczówka Lipniki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250142

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.64.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 298841,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z objęciem obowiązków kierownika
budowy, polegających na Termomodernizacji budynku Leśniczówki Lipniki
Ogólny zakres planowanych robót obejmuje:
Etap 1 - Instalacja wewnętrzna gazu, z montażem kotła i robotami towarzyszącymi- budynek mieszkalny
Leśniczówka
Etap 2 - Instalacja centralnego ogrzewania–
Etap 3 - Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej
2. Szczegółowy zakres i technologia robót określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SWZ.
Wykonawca winien uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego oszacowania swojej
oferty, w tym koszt obsługi geodezyjnej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiar
robót jest wyłącznie elementem pomocniczym i nie może stanowić podstawy odszkodowawczej w
stosunku do Zamawiającego. Wykonawca powinien sam uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do
właściwej realizacji zadania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 430919,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 430919,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 430919,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOR-POL INVEST Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 953-26-40-443

7.3.3) Ulica: ul. Dąbrowa 35;

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-147

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 430919,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.