eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 29

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-068

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 775415101

1.5.8.) Numer faksu: 775415103

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatopolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatopolski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754 30 23 121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Książąt Opolskich 27

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-005

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 442 05 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpropole@pcpropole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcpropole.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754 30 23 121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomologia 11

1.5.2.) Miejscowość: Prószków

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-060

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 464 80 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@pomologia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pomologia.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Tułowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754 30 23 121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Tułowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-130

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 427 70 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tltulowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zstulowice.szkolna.net

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754 30 23 121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Prószków

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-060

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 464 80 92

1.5.8.) Numer faksu: 77 464 80 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.korpacka@dps-proszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dps-proszkow.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Niemodlinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754 30 23 121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 34

1.5.2.) Miejscowość: Niemodlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4606 222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsniemodlin@wodip.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsniemodlin.szkolnastrona.pl/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Ozimku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754 30 23 121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Częstochowska 24

1.5.2.) Miejscowość: Ozimek

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 465-19-18

1.5.8.) Numer faksu: 77 443-64-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs.ozimek@zsozimek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsozimek.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiający - Powiat Opolski prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia,
przygotowuje opis przedmiotu zamówienia na podstawie własnych informacji oraz informacji otrzymanych od jednostek, szacuje wartość zamówienia na sprzęt komputerowy dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego, przygotowuje projekt umowy na dostawę sprzętu komputerowego, zawiera umowę w imieniu swoim i jednostek organizacyjnych, dokonuje odbioru przedmiotu zamówienia.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-369dc86a-0393-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030447/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny "Polska Cyfrowa" na lata 2014-2022 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-369dc86a-0393-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Zalecenia Zamawiającego dotyczące podpisów.
a) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),
- dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature).
b) Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego :
- w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
c) Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego :
- wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).
4. Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę e-Zamówienia zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę e-Zamówienia odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem:
- formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”);
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą zawarta została w rozdz. XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą zawarta została w rozdz. XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.272.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania tj. komputery stacjonarne – 38 szt., komputer przenośny – 1 szt., serwer sieciowy – 1 szt., serwery plików – 5 szt., dyski do serwerów plików – 17 szt., urządzenia sieciowe typu zapora sieciowa klasy UTM – 2 szt., punkty dostępowe sieci bezprzewodowej – 16 szt., router – 1 szt., zasilacze awaryjne UPS do stacji roboczych – 36 szt., zasilacze awaryjne UPS do szaf dystrybucyjnych typu rack - 4 szt., skaner – 1 szt., szafy dystrybucyjne typu rack – 2 szt., serwerowy system operacyjny – 1 szt., pakiety oprogramowania użytkowego – 32 szt. i pakiet oprogramowania antywirusowego – 1 szt. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt i oprogramowanie muszą spełniać.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48821000-9 - Serwery sieciowe

48823000-3 - Serwery plików

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32413100-2 - Rutery sieciowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

30216110-0 - Skanery komputerowe

48620000-0 - Systemy operacyjne

48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę zawierającą najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena - 60%, gwarancja - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia takiego warunku,
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia takiego warunku,
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia takiego warunku,
d) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę tego warunku.

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia, działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego, z podaniem jego wartości, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawa została wykonana należycie i w ustalonym terminie. Wartość zrealizowanej dostawy nie powinna być mniejsza niż 60 000 PLN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia – przedmiotowy środek dowodowy – załącznik nr 1a
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia każdej pozycji i podpisania załącznika opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego sprzętu, który wyspecyfikował Zamawiający. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SWZ, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, tzw, umowę konsorcjum, która w swojej treści powinna zawierać między innymi następujące postanowienia:
1) okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym powiększony o okres gwarancji i rękojmi,
2) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym,
3) wytypowanie przez uczestników konsorcjum podmiotu wiodącego do wystawiania faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz Zamawiającego i prowadzenia korespondencji w zakresie realizowanej inwestycji,
4) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek określony w rozdz. VI, pkt. 2 SWZ musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy może być dokonana w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności gdy:
a) zmianie uległy stawki podatku VAT, Wykonawca wprowadzi nową stawkę z dniem obowiązywania,
b) zmianie uległy nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą,
c) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wniosku
o dofinansowanie oraz wytycznych dotyczących projektu pn. „Cyfrowy Powiat” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2022 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
d) nastąpi wycofanie z rynku, niedostateczna ilość na rynku lub zaprzestanie produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu składania oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności, pod warunkiem otrzymania od wykonawcy oświadczenia producenta/importera przedmiotu zamówienia o przyczynach braku danego sprzętu. Zamiana ta nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia,
e) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dodatkowe podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:
art. 7 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

2. Dotyczy pkt 4.2.10: Uszczegółowienie terminu realizacji umowy.
Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu umowy „Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający i Wykonawca zgodnie rozumieją dzień podpisania protokołu odbioru jakościowego przedmiotu zamówienia bez uwag, o którym mowa w § 4 ust. 11 Umowy.”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.