eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wsparcie techniczne dla platformy 35mm.onlineOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wsparcie techniczne dla platformy 35mm.online

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

1.3.) Oddział zamawiającego: WFDiF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384561270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chełmska 21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-724

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wfdif.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wsparcie techniczne dla platformy 35mm.online

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d4d26b5-0375-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00099568/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wsparcie techniczne dla platformy 35mm.online (12 m-cy)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wfdif.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wfdif.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy pomocy Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://wfdif.ezamawiajacy.pl
1. Korzystanie z Platformy w zakresie postępowania jest bezpłatne.
2. Wykonawca przystępując do postępowania, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie dostępnym:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień,
3. Instrukcja dla Wykonawcy Platformy dostępna pod adresem:
https://wfdif.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet? MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=wfdif&MP_module=main
4. Wykonawca w celu złożenia oferty musi posiadać konto na Platformie. Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
1) Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łączeinternetowe),
2) Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego popisu elektronicznego:
1) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu,
2) Certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być
widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie
"Osobisty").
8. Formaty przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf.
Wielkość plików do 100 MB.
9. Zaleca się następujące formaty kwalifikowalnego podpisu elektronicznego:
1) Dokumenty w formacie .pdf należy podpisywać formatem PadES,
2) Dokumenty w formacie innym niż .pdf należy podpisywać formatem XadES o typie zewnętrznym. W przypadku wykorzystania
formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi
oraz plików XAdES.
10. Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę. Podpis ma spełniać wymagania ustawy z
dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173,2320).
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez
„Zadaj pytanie” lub po przystąpieniu do postępowania poprzez „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
12. W przypadku problemów technicznych dotyczących Platformy zakupowej można się kontaktować z serwisem w PON-PT (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: pod nr tel: 22 257 22 23 i pod e-mail:
oneplace@marketplanet.pl
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych („WFDiF”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-724), przy ul. Chełmskiej 21.
2.Inspektor Ochrony Danych. WFDiF wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: iod@wfdif.com.pl lub pisemnie na adres siedziby WFDiF.
3.Źródło pochodzenia danych. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od ww. Wykonawcy, z siedzibą w……przy ul. ……, na podstawie ww. umowy łączącej WFDiF z tym Wykonawcą (dalej zwanej „Umową”).
4. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:
1)umożliwienia wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, jakim jest
wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WFDiF wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów
podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, a także szczególnych unormowań prawnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3)ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WFDiF – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, którym jest ochrona przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową lub dochodzenie tych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4)archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu WFDiF dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.Kategorie odnośnych danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych może obejmować dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, stanowisko).
6.Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom danych:
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WFDiF, w tym podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz WFDiF w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w celu realizacji umowy łączącej ich z WFDiF;
2)organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7.Przekazywanie danych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8.Okres przechowywania danych. W zależności od celu będziemy przechowywać Pani/Pana dane:
1) przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz okres przedawnienia roszczeń;
2) do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
9.Prawa osoby, której dane dotyczą. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od WFDiF dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10.Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11.Prawa do wniesienia skargi. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w procesie nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/2/2023/DZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla Platformy Dystrybucyjnej 35mm.online z uwzględnieniem UAT (User Acceptance Tests) oraz UAT CMS.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SWZ. Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72421000-7 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi IT o wartości min.
150 000,00 zł brutto każda obejmujące swoim zakresem prace związane z rozwojem i wsparciem technicznym systemów informatycznych;
b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postaci zespołu
składającego się z co najmniej czterech osób, w tym:
• programista backendowy z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu obiektowym, procesach bazodanowych, programowaniu interfejsów oraz systemów zarządzania treściami;
• programista frontendowy z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu obiektowym, procesach bazodanowych, programowaniu interfejsów oraz systemów zarządzania treściami, z ekspercką znajomością frameworków MVC, w szczególności w technologii ASP.NET i .NET Core;
• specjalista UX / tester posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy projektowej opartej na badaniach użytkowników i projektowaniu interfejsów, testowaniu i projektowaniu aplikacji mobilnych i telewizyjnych, natywnych oraz opartych o WebView;
• inżynier ds. rozwiązań DRM i CDN z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym w przedmiotowym zakresie.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji przez jedną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę wraz z załącznikami stanowią:
1) formularz ofertowy, według wzoru zawartym w załączniku nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego– według wzoru zawartym w załączniku nr 2 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, według wzoru zawartym w załączniku nr 3 do SWZ (o ile dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego, według wzoru zawartym w załączniku nr 4 do SWZ (o ile dotyczy);
5) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
6) pełnomocnictwo do złożenia oferty jeśli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych wykonawcy (o ile dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie wskazanym w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wfdif.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.