eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Termomodernizacja wraz z wykonaniem instalacji c.o., c.w.u. i wymianą instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Tumska 20A w Płocku na działce o nr ew. 556/2Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja wraz z wykonaniem instalacji c.o., c.w.u. i wymianą instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Tumska 20A w Płocku na działce o nr ew. 556/2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610260915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 13A

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jgapinska@mzgm-plock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgm-plock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. zo.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7742473542

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 13 A

1.11.4.) Miejscowość: Płock

1.11.5.) Kod pocztowy: 09-402

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: jgapinska@mzgm-plock.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.mzgm-plock.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja wraz z wykonaniem instalacji c.o., c.w.u. i wymianą instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Tumska 20A w Płocku na działce o nr ew. 556/2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69b37a71-0462-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69b37a71-0462-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani Justyna Gapińska e-mail: jgapinska@mzgmplock.
pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl. www.mzgm-plock.pl
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział XVIII "Informacje o sposobie komunikowania
się Zamawiającego z Wykonawcami"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa inwestor zastępczy:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6779 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronnych danych) (Dz.U. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A.
2. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A.
3. Inspektor ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, nr tel: (+48) 539-738-531, e-mail: iod@mzgm-plock.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wymianą instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Tumskiej 20A w Płocku, na działce o nr ewidencyjnym 556/2” - Znak NO 5/TI/G/2023.
5. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa – min. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z pózn. zm) Prawo Zamówień publicznych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15.
7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NO 5/TI/G/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wymianą instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Tumskiej 20A w Płocku, na działce o nr ewidencyjnym 556/2 oraz oddanie Zamawiającemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego w stania nadającym się do bezpośredniej eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.
Budynek jest obiektem czynnym, znajduje się w nim 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 471,05 m2. Na czas wykonania remontu nie przewiduje się konieczności wysiedlenia lokali mieszkalnych.
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej o zwartej bryle, z drewnianymi stropami, kryty dachem dwuspadowym, z więźbą o konstrukcji drewnianej i pokryciem z blachy na rąbek stojący na pełnym deskowaniu. Posiada trzy kondygnacje naziemne, nieużytkowe poddasze i piwnicę. Budynek wyposażony jest w instalację wod - kan, elektryczną oraz indywidualną grzewczą na paliwo stałe (piece i kotły węglowe).
Zakres prac obejmuje:
a) Branża budowlana
1) Wykonanie izolacji fundamentów;
2) Wykonanie izolacji termicznej ścian nadziemia;
3) Wymiana okien na klatce schodowej oraz w piwnicach;
4) Wymiana drzwi wejściowych do obiektu oraz do korytarzy piwnicznych;
5) Wymiana pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby oraz wykonaniem izolacji termicznej;
6) Wymiana orynnowania;
7) Naprawa kominów;
8) Remont klatki schodowej wraz z podwyższeniem balustrady do wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami;
9) Remont zadaszenia nad drzwiami wejściowymi oraz wykonanie nowego podestu przed wejściem;
10) Wykonanie nowej nawierzchni przed budynkiem;
11) Wykonanie wygrodzenia miejsca składowania odpadów;
12) Wykonanie adaptacji pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła cieplnego.
b) Branża elektryczna
1) Wykonanie instalacji odgromowej;
2) Uporządkowanie okablowania na klatce schodowej
c) Branża sanitarna
1) Demontaż istniejących instalacji;
2) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem grzejników
Uwaga: ciepłomierze należy wyposażyć w nakładkę do współpracy z modułem sterująco -wykonawczym współpracującym z systemem przedpłatowym firmy AMPS.
3) Wykonanie nowej instalacji wodociągowej (zimnej i ciepłej wody) wraz z montażem wodomierzy.
Uwaga: wodomierze należy wyposażyć w nakładkę do współpracy z modułem sterująco -wykonawczym współpracującym z systemem przedpłatowym firmy AMPS z zaworem zdanie zamykanym.
4) Wykonanie wentylacji pomieszczeń mieszkalnych – kuchnie i łazienki.
5) Węzeł cieplny i przyłącze cieplne nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Szczegółowy zakres robót określają załączniki do SWZ stanowiące integralną część opisu przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 5 - Projekt architektoniczno - budowlany „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego wraz z remontem dachu i klatki schodowej oraz robotami towarzyszącymi”
Załącznik nr 6 - Projekt techniczny „Budowa wewnętrznej instalacji c.o. i cwu z przebudową instalacji z.w. oraz poprawą wentylacji pomieszczeń”
Załącznik nr 7 - Przedmiary robót;
Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wymagania i uwagi.
3.1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 3 letniej gwarancji dla wykonanego przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3.2. Wykonawcę zobowiązuje się do organizowania cyklicznych (co najmniej jeden raz w tygodniu) spotkań upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3.3. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić teren budowy oraz współpracować i wspólnie koordynować prace z dostawcą ciepła, tj. firmą „Fortum Power and Heat Polska” Sp. z o. o., 50-304 Wrocław, ul. Słonimskiego 1a - oddział w Płocku (kod pocztowy: 09-400) przy ul. Gradowskiego 3A, która w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w ramach umowy przyłączeniowej wykonywać będzie budowę przyłącza i węzła c.o. w budynku, będącego przedmiotem zamówienia.
3.4. Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych.
Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować, jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą:
− być tej samej wytrzymałości,
− być tej samej trwałości,
− być na tym samym poziomie estetyki urządzenia,
− być o tych samych lub lepszych parametrach technicznych jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,
− być kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
− spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,
− posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i Zamawiającego w przypadku zmiany materiałów występujących w projektach na inne, jednakże muszą one spełniać wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii, itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest wykonywane przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania całości robót budowlanych objętych podpisaną umową.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych, w tym wykonania tymczasowych osłon i zabezpieczeń dojścia do budynku oraz wejść do poszczególnych lokali, zapewniając bezpieczeństwa osób w nich przebywających. W celu zapewnienia dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jak też wywozu gruzu pochodzącego z rozbiórki Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia uzyskał, w zależności od potrzeb, stosowne zezwolenia na ruch pojazdów ciężarowych oraz innych obsługujących budowę w ulicach dojazdowych do nieruchomości będącej przedmiotem zamówienia. Zakazuje się składowania materiałów na działce innej niż działka o nr ew. 556/2
3.6. Wykonawca jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób postronnych.
3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość monitorowania terenu budowy, rejestracji wizualnej, dźwiękowej i fotograficznej oraz umieszczania zarejestrowanych obrazów w Internecie.
3.8. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
a) dwie roboty w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku usługowego lub użyteczności publicznej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda,
b) jedną robotę w zakresie wymiany lub wykonania instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku usługowym lub użyteczności publicznej o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto.
c) jedną robotę w zakresie wymiany lub wykonania instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku usługowym lub użyteczności publicznej o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego, następujące osoby:
d) jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót;
e) jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz minimum 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł.
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 4 - (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.
2. Wadium można wnieść w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy MZGM - TBS sp. z o.o. w Banku PKO Bank Polski S.A. 2 Oddział w Płocku Nr konta: 30 1020 3974 0000 5402 0098 2272 określając znak postępowania NO 5/TI /G/2023.
Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina / składania ofert.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, nie utrzymuje wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 Pzp - nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. b),c),d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 1) składa:
− każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub
− pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 2) składa:
 każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu)
lub
 pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń woli) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres został określony w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: oferta powinna być złożona na formularzu oferty wraz z załącznikami zamawiającego znajdującymi się w SWZ i udostępnionymi przez Zamawiającego na platformie. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki oferty/wnioski. Po wybraniu przycisku „złóż ofertę” system wygeneruje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych. Szczegółowe informacje zawiera rozdz. X SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7
ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
4. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 3, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji w wysokości do
20 000 000 zł.
Wyjaśnienie do sekcji I - Zamawiający:
Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock, województwo mazowieckie, Regon: 611016086
Wyjaśnienie do sekcji II 2.8. - zamówienie ujęte jest w planie postępowań na rok 2023 Gminy-Miasto Płock.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.