eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Kompleksowa usługa filmowaOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa filmowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-055

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa filmowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d35fd6cb-0442-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129811/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Produkcja filmów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sum.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sum.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa jej Regulamin (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://tt.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie
rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod numerem tel. 32 2083600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp;
5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w orzedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/TP/51/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa usługa filmowa 7 filmów edukacyjnych skierowanych dla trzech grup odbiorców. Tematami filmów będą:
1) Grupa dzieci i młodzieży:
Film 1 „Jak zdrowo siedzieć? – zalecenia fizjoprofilaktyczne”
Film 2 „Ruszaj się jak najwięcej? – łatwo powiedzieć
Film 3 „Rusz się”
2) Grupa rodzice:
Film 1 „Jak zadbać o kręgosłup i sprawność fizyczną mojego dziecka?”
3) Grupa nauczyciele
Film 1 „Jak zadbać o kręgosłup i sprawność fizyczną uczniów przed monitorem?”
Film 2 „Jak zadbać o swój kręgosłup w trakcie nauki?”
Film 3 „WF on-line – zalecenia fizjoprofilaktyczne”
2. Filmy będą realizowane ściśle w oparciu o koncepcje scenariuszy filmowych przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Scenariusze będą uwzględniać ogólny cel projektu edukacyjnego „Schody Zdrowia – edukacja i nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa”.
3. Poprzez kompleksowe wykonanie usługi, o której mowa w pkt 1 rozumie się:
1) organizację i zabezpieczenie planu zdjęciowego;
2) zapewnienie właściwego sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego oraz zespołu realizującego nagrania;
3) realizację i produkcję filmów w jakości co najmniej 4K wraz z montażem oraz realizacja filmów po akceptacji Zamawiającego;
4) zapewnienie wizażystki dla osób występujących w filmie, zapewniającej ewentualny make-up dla aktorów;
5) realizację podkładu muzycznego lub nabycie praw do korzystania z utworu/ów muzycznych, niezbędnych do realizacji filmów - na czas nieokreślony oraz dostarczenie kopii licencji Zamawiającemu. Licencje winny uprawniać do korzystania i rozporządzania utworami w zakresie uwzględnionym niniejszą umową, w tym do przeniesienia praw na Zamawiającego;
6) realizację oprawy graficznej filmów. Wykonawca przedstawi propozycje projektów elementów graficznych do akceptacji Zamawiającego. Realizacja oprawy graficznej nastąpi po akceptacji Zamawiającego;
7) wyrażenie zgody na wprowadzanie zmian przez Zamawiającego w przekazanym przez Wykonawcę materiale filmowym;
8) dokonanie poprawek w materiale filmowym w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych, od dnia powzięcia informacji o konieczności ich dokonania.
9) pełną postprodukcję tj. montaż, udźwiękowienie, podkład, muzyka, czołówka oraz inne niezbędne elementy. Wykonawca zapewni profesjonalny montaż offline, online, udźwiękowienie z wykorzystaniem legalnych, licencjonowanych utworów muzycznych. Wykonawca zapewni także profesjonalną korekcję barwną;
10) produkcję filmu uwzględniającego optymalizację i dostosowanie materiałów do standardów technicznych stosowanych w TV i Internecie – do dowolnego wykorzystania przez Zamawiającego. Technika obrazu HD 1080, format 16x9 nośniki DVD i Blue-ray DUSC (1080p).
4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo–cenowej, Opisu przedmiotu zamówienia oraz warunki określone w projektowanych postanowieniach Umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowiących załączniki do SWZ.
5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części :
Zakres zamówienia jest możliwy do zrealizowania przez jednego Wykonawcę. Brak podziału nie ogranicza konkurencji na rynku ani nie utrudnia dostępności do zamówienia. Podział zamówienia na części wiązałby się ze zwiększeniem kosztów dla Zamawiającego (efekt skali), trudnościami technicznymi w realizacji kilku umów o tym samym przedmiocie zamówienia oraz koordynacji działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne elementy zamówienia. Podział zamówienia na części i dalej wybór kilku Wykonawców mógłby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. W projekt zaangażowanych jest bowiem 20 nauczycieli tworzących pedagogiczną społeczność, których zadaniem jest zrealizowanie edukacyjnego projektu w sposób szybki i sprawny przy udziale kilkudziesięciu dzieci. Wybór jednego Wykonawcy znacząco upraszcza komunikację pomiędzy nauczycielami a realizatorem zadania i jest kluczowy dla przeprowadzenia projektu w sposób skoordynowany, efektywny bez zbędnych zakłóceń i w możliwie jak najkrótszym terminie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92111100-3 - Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gaża dla nauczycieli

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że :
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych należycie co najmniej trzy filmy: dokumentalne, promocyjne, reklamowe, szkoleniowe, instruktażowe, reportaże, relacje z wydarzeń - z udziałem osób małoletnich.
2) dysponuje lub będzie dysponował zespołem realizatorów zapewniającym wysoką jakość wykonania następujących zadań:
2.1) jedną osobę z doświadczeniem wynikającym z udziału w co najmniej 2 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją materiału filmowego o charakterze edukacyjnym w zakresie reżyserii - z udziałem osób małoletnich.
2.2) jedną osobę z doświadczeniem operatorskim wynikającym z udziału w co najmniej 2 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją analogicznego materiału filmowego,
2.3) jedną osobę z doświadczeniem w zakresie realizacji dźwięku wynikającym z udziału w co najmniej 2 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją analogicznego materiału filmowego,
2.4) jedną osobę z doświadczeniem jako kierownik produkcji wynikającym z udziału w co najmniej 2 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją analogicznego materiału filmowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji spośród wymienionych w pkt 2) przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w zakresie kwalifikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, zostanie wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego tj.: oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z 2022 r. poz. 2581, 2640),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jednocześnie, w przypadku, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Wykazu usług wykonanych (załącznik do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Wykazu osób (załącznik do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, następujące dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ),
2) wypełnioną Specyfikację asortymentowo-cenową (załącznik nr 2 do SWZ),
3) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik 3 do SWZ)
4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
oraz, jeżeli dotyczy:
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) – załącznik do SWZ.
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy PZP), jeżeli dotyczy – załącznik do SWZ.
7) Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu,
8) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, które zostało opisane w rozdziale XIII ust. 3 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga!
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia, tzn. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego przedstawić podmiotowe środki dowodowe dla każdego z Wykonawców zgodnie z Rozdziałem IX SWZ.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian, tj:
1) zmiany Umowy wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT cena jednostkowa brutto zostanie zmieniona odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionej stawki VAT, natomiast cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian;
3) w zakresie sposobu lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej.
W tym przypadku odpowiedzialność Strony jest wyłączona.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sum.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pk1-6) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.