eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Kompleksowa usługa filmowaOgłoszenie z dnia 2023-06-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa usługa filmowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289035

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-055

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sum.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00259289

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00249377

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.13. Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia?

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.14. Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa usługa filmowa 7 filmów edukacyjnych skierowanych dla trzech grup odbiorców. Tematami filmów będą:
1) Grupa dzieci i młodzieży:
Film 1 „Jak zdrowo siedzieć? – zalecenia fizjoprofilaktyczne”
Film 2 „Ruszaj się jak najwięcej? – łatwo powiedzieć
Film 3 „Rusz się”
2) Grupa rodzice:
Film 1 „Jak zadbać o kręgosłup i sprawność fizyczną mojego dziecka?”
3) Grupa nauczyciele
Film 1 „Jak zadbać o kręgosłup i sprawność fizyczną uczniów przed monitorem?”
Film 2 „Jak zadbać o swój kręgosłup w trakcie nauki?”
Film 3 „WF on-line – zalecenia fizjoprofilaktyczne”
2. Filmy będą realizowane ściśle w oparciu o koncepcje scenariuszy filmowych przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Scenariusze będą uwzględniać ogólny cel projektu edukacyjnego „Schody Zdrowia – edukacja i nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa”.
3. Poprzez kompleksowe wykonanie usługi, o której mowa w pkt 1 rozumie się:
1) organizację i zabezpieczenie planu zdjęciowego;
2) zapewnienie właściwego sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego oraz zespołu realizującego nagrania;
3) realizację i produkcję filmów w jakości co najmniej 4K wraz z montażem oraz realizacja filmów po akceptacji Zamawiającego;
4) zapewnienie wizażystki dla osób występujących w filmie, zapewniającej ewentualny make-up dla aktorów;
5) realizację podkładu muzycznego lub nabycie praw do korzystania z utworu/ów muzycznych, niezbędnych do realizacji filmów - na czas nieokreślony oraz dostarczenie kopii licencji Zamawiającemu. Licencje winny uprawniać do korzystania i rozporządzania utworami w zakresie uwzględnionym niniejszą umową, w tym do przeniesienia praw na Zamawiającego;
6) realizację oprawy graficznej filmów. Wykonawca przedstawi propozycje projektów elementów graficznych do akceptacji Zamawiającego. Realizacja oprawy graficznej nastąpi po akceptacji Zamawiającego;
7) wyrażenie zgody na wprowadzanie zmian przez Zamawiającego w przekazanym przez Wykonawcę materiale filmowym;
8) dokonanie poprawek w materiale filmowym w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych, od dnia powzięcia informacji o konieczności ich dokonania.
9) pełną postprodukcję tj. montaż, udźwiękowienie, podkład, muzyka, czołówka oraz inne niezbędne elementy. Wykonawca zapewni profesjonalny montaż offline, online, udźwiękowienie z wykorzystaniem legalnych, licencjonowanych utworów muzycznych. Wykonawca zapewni także profesjonalną korekcję barwną;
10) produkcję filmu uwzględniającego optymalizację i dostosowanie materiałów do standardów technicznych stosowanych w TV i Internecie – do dowolnego wykorzystania przez Zamawiającego. Technika obrazu HD 1080, format 16x9 nośniki DVD i Blue-ray DUSC (1080p).
4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo–cenowej, Opisu przedmiotu zamówienia oraz warunki określone w projektowanych postanowieniach Umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowiących załączniki do SWZ.
5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części :
Zakres zamówienia jest możliwy do zrealizowania przez jednego Wykonawcę. Brak podziału nie ogranicza konkurencji na rynku ani nie utrudnia dostępności do zamówienia. Podział zamówienia na części wiązałby się ze zwiększeniem kosztów dla Zamawiającego (efekt skali), trudnościami technicznymi w realizacji kilku umów o tym samym przedmiocie zamówienia oraz koordynacji działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne elementy zamówienia. Podział zamówienia na części i dalej wybór kilku Wykonawców mógłby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. W projekt zaangażowanych jest bowiem 20 nauczycieli tworzących pedagogiczną społeczność, których zadaniem jest zrealizowanie edukacyjnego projektu w sposób szybki i sprawny przy udziale kilkudziesięciu dzieci. Wybór jednego Wykonawcy znacząco upraszcza komunikację pomiędzy nauczycielami a realizatorem zadania i jest kluczowy dla przeprowadzenia projektu w sposób skoordynowany, efektywny bez zbędnych zakłóceń i w możliwie jak najkrótszym terminie.

Po zmianie:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa usługa filmowa 7 filmów edukacyjnych skierowanych dla trzech grup odbiorców. Tematami filmów będą:
1) Grupa dzieci i młodzieży:
Film 1 „Jak zdrowo siedzieć? – zalecenia fizjoprofilaktyczne”
Film 2 „Ruszaj się jak najwięcej? – łatwo powiedzieć
Film 3 „Rusz się”
2) Grupa rodzice:
Film 1 „Jak zadbać o kręgosłup i sprawność fizyczną mojego dziecka?”
3) Grupa nauczyciele
Film 1 „Jak zadbać o kręgosłup i sprawność fizyczną uczniów przed monitorem?”
Film 2 „Jak zadbać o swój kręgosłup w trakcie nauki?”
Film 3 „WF on-line – zalecenia fizjoprofilaktyczne”
2. Filmy będą realizowane ściśle w oparciu o koncepcje scenariuszy filmowych przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Scenariusze będą uwzględniać ogólny cel projektu edukacyjnego „Schody Zdrowia – edukacja i nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa”.
3. Poprzez kompleksowe wykonanie usługi, o której mowa w pkt 1 rozumie się:
1) organizację i zabezpieczenie planu zdjęciowego;
2) zapewnienie właściwego sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego oraz zespołu realizującego nagrania;
3) realizację i produkcję filmów w jakości co najmniej 4K wraz z montażem oraz realizacja filmów po akceptacji Zamawiającego;
4) zapewnienie wizażystki dla osób występujących w filmie, zapewniającej ewentualny make-up dla aktorów;
5) realizację podkładu muzycznego lub nabycie praw do korzystania z utworu/ów muzycznych, niezbędnych do realizacji filmów - na czas nieokreślony oraz dostarczenie kopii licencji Zamawiającemu. Licencje winny uprawniać do korzystania i rozporządzania utworami w zakresie uwzględnionym niniejszą umową, w tym do przeniesienia praw na Zamawiającego;
6) realizację oprawy graficznej filmów. Wykonawca przedstawi propozycje projektów elementów graficznych do akceptacji Zamawiającego. Realizacja oprawy graficznej nastąpi po akceptacji Zamawiającego;
7) wyrażenie zgody na wprowadzanie zmian przez Zamawiającego w przekazanym przez Wykonawcę materiale filmowym;
8) dokonanie poprawek w materiale filmowym w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych, od dnia powzięcia informacji o konieczności ich dokonania.
9) pełną postprodukcję tj. montaż, udźwiękowienie, podkład, muzyka, czołówka oraz inne niezbędne elementy. Wykonawca zapewni profesjonalny montaż offline, online, udźwiękowienie z wykorzystaniem legalnych, licencjonowanych utworów muzycznych. Wykonawca zapewni także profesjonalną korekcję barwną;
10) produkcję filmu uwzględniającego optymalizację i dostosowanie materiałów do standardów technicznych stosowanych w TV i Internecie – do dowolnego wykorzystania przez Zamawiającego. Technika obrazu HD 1080, format 16x9 nośniki DVD i Blue-ray DUSC (1080p).
4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo–cenowej, Opisu przedmiotu zamówienia oraz warunki określone w projektowanych postanowieniach Umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowiących załączniki do SWZ.
5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części :
Zakres zamówienia jest możliwy do zrealizowania przez jednego Wykonawcę. Brak podziału nie ogranicza konkurencji na rynku ani nie utrudnia dostępności do zamówienia. Podział zamówienia na części wiązałby się ze zwiększeniem kosztów dla Zamawiającego (efekt skali), trudnościami technicznymi w realizacji kilku umów o tym samym przedmiocie zamówienia oraz koordynacji działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne elementy zamówienia. Podział zamówienia na części i dalej wybór kilku Wykonawców mógłby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. W projekt zaangażowanych jest bowiem 20 nauczycieli tworzących pedagogiczną społeczność, których zadaniem jest zrealizowanie edukacyjnego projektu w sposób szybki i sprawny przy udziale kilkudziesięciu dzieci. Wybór jednego Wykonawcy znacząco upraszcza komunikację pomiędzy nauczycielami a realizatorem zadania i jest kluczowy dla przeprowadzenia projektu w sposób skoordynowany, efektywny bez zbędnych zakłóceń i w możliwie jak najkrótszym terminie.
6. Filmy będą dostosowane pod osoby niepełnosprawne.
Wykonawca zapewnia napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Napisy te umożliwią osobom z dysfunkcją słuchu jak najpełniejszy odbiór filmów. Cele te zostaną osiągnięte poprzez doskonałe odwzorowanie ścieżki dźwiękowej w słowie. Oprócz dialogów napisy zawierać będą niewerbalne wypowiedzi bohaterów (np. okrzyki i pomruki wyrażające emocje), informacje
o istotnych dźwiękach, odgłosach i tle muzycznym oraz informacje ułatwiające identyfikację bohaterów. Poza specyficznymi zasadami wynikającymi z potrzeb odbiorców z dysfunkcją słuchu w napisach dla osób niesłyszących i słabosłyszących stosowane będą ogólne reguły starannego tworzenia napisów.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-16 08:30

Po zmianie:
2023-06-20 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-16 09:00

Po zmianie:
2023-06-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-14

Po zmianie:
2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.