eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark › Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lidzbark

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-230

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 696 15 05

1.5.8.) Numer faksu: 23 696 21 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lidzbark.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7be917cc-006e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010512/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/775107

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone będzie za pomocą platformy zakupowej dostępnej pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark . Bezpośredni adres strony internetowej prowadzonego
postępowania został wskazany w pkt 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
2.W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@lidzbark.pl.
3.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4.Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej:“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d)włączona obsługa JavaScript,
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka;
2) w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark za pomocą adresu e-mail: iod@lidzbark.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy z uwzględnieniem obowiązków Zamawiającego wynikających z uregulowań systemu realizacji Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał dofinansowanie ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, w szczególności z Umowy o dofinansowanie, przepisów unijnych i krajowych, wytycznych, instrukcji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BiGK.271.1.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu
„Cyfrowa Gmina”.
2. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.
3. Zamówienie obejmuje:
1) Część 1 – Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego dla użytkowników końcowych (zamówienie gwarantowane):
a) Dostawa stacji roboczych (24 szt.);
b) Dostawa laptopów (47 szt.);
c) Dostawa skanerów (2 szt.)
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.
Prawo opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie Części 1 zamówienia, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy. W ramach opcji Zamawiający może wymagać dodatkowo dostawy poniżej wskazanego sprzętu informatycznego w ilości nie większej niż – zamówienie opcjonalne:
a)Dostawa stacji roboczych maksymalnie 5 szt.;
b)Dostawa laptopów maksymalnie 20 szt.
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu informatycznego dla zamówienia opcjonalnego wskazanego powyżej w ppkt 1) lit. aa) i bb) są tożsame z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jak dla stacji roboczych oraz laptopów, które stanowią przedmiot zamówienia podstawowego (gwarantowanego).
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego do żądania realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia
objętego prawem opcji w terminie nie później niż 30 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego do skorzystania z prawa opcji, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji ilość stacji roboczych i/lub laptopów przewidziana w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
Ceny jednostkowe objęte zamówieniem opcjonalnym muszą być identyczne, jak w zamówieniu gwarantowanym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez
konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub
produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie Części 1 zamówienia, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy. W ramach opcji Zamawiający może wymagać dodatkowo dostawy poniżej wskazanego sprzętu informatycznego w ilości nie większej niż – zamówienie opcjonalne:
a)Dostawa stacji roboczych maksymalnie 5 szt.;
b)Dostawa laptopów maksymalnie 20 szt.
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu informatycznego dla zamówienia opcjonalnego wskazanego powyżej w ppkt 1) lit. aa) i bb) są tożsame z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jak dla stacji roboczych oraz laptopów, które stanowią przedmiot zamówienia podstawowego (gwarantowanego).
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego do żądania realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia
objętego prawem opcji w terminie nie później niż 30 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego do skorzystania z prawa opcji, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji ilość stacji roboczych i/lub laptopów przewidziana w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
Ceny jednostkowe objęte zamówieniem opcjonalnym muszą być identyczne, jak w zamówieniu gwarantowanym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert (przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt) na podstawie poniższych kryteriów:
1.Cena – 60%
2.Okres gwarancji na stacje robocze – 20%
3.Okres gwarancji na laptopy – 20%
Kryterium „Cena” (C)
Liczba pkt=(Cena oferty najtańszej\Cena oferty badanej)x60
Kryterium „Okres gwarancji na stacje robocze” (GSR)
Okres gwarancji musi dotyczyć całych zestawów komputerowych (w zakresie zamówienia gwarantowanego oraz w zakresie
zamówienia opcjonalnego). Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na stacje robocze w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
Minimalny okres gwarancji dla stacji roboczych to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowane stacje robocze w następujący
sposób:
od 24 miesięcy – 0 pkt.
od 36 miesięcy – 10 pkt.
od 48 miesięcy – 20 pkt.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dla stacji roboczych (w zakresie zamówienia gwarantowanego oraz w zakresie
zamówienia opcjonalnego) nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zaoferowane stacje robocze (w zakresie zamówienia
gwarantowanego oraz w zakresie zamówienia opcjonalnego) muszą być objęte gwarancją na warunkach określonych w Załączniku
nr 1 do SWZ – SOPZ przez cały okres gwarancji.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji dla zaoferowanych stacji roboczych Zamawiający uzna, że
Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy dla zaoferowanych stacji roboczych,
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji dla zaoferowanych stacji roboczych niż 48 miesięcy,
Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 48 miesięcy.
Kryterium „Okres gwarancji na laptopy” (GL)
Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na laptopy w latach, Zamawiający przeliczy go
na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
Minimalny okres gwarancji dla laptopów to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowane laptopy w następujący sposób:
od 24 miesięcy – 0 pkt.
od 36 miesięcy – 10 pkt.
od 48 miesięcy – 20 pkt.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dla laptopów (w zakresie zamówienia gwarantowanego oraz w zakresie zamówienia
opcjonalnego) nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zaoferowane laptopy (w zakresie zamówienia gwarantowanego oraz w
zakresie zamówienia opcjonalnego) muszą być objęte gwarancją na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – SOPZ
przez cały okres gwarancji.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji dla zaoferowanych laptopów Zamawiający uzna, że
Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji poniżej 24 miesięcy dla zaoferowanych laptopów, Zamawiający odrzuci
ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji dla zaoferowanych laptopów niż 48 miesięcy,
Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na stacje robocze

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na laptopy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.
2. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.
3. Zamówienie obejmuje:
Część 2 – Zakup urządzenia UTM:
a) Zakup urządzenia UTM TYP A (1 szt.);
b) Zakup urządzenia UTM TYP B (2 szt.)
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert (przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt) na podstawie poniższych kryteriów:
1.Cena – 60%
2.Okres gwarancji na urządzenie UTM TYP A – 20 %
3.Kryterium „Okres gwarancji na urządzenie UTM TYP B – 20 %
Kryterium „Cena” (C)
Liczba pkt = ( Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej)x60
Kryterium „Okres gwarancji na urządzenie UTM TYP A” (GUA)
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na urządzenie UTM TYP A” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów.
Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na urządzenia UTM TYP A w latach, Zamawiający
przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Minimalny okres gwarancji dla urządzenia UTM TYP A to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącej Załącznik nr 1 do
SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowane urządzenie UTM TYP A w ramach oferty w następujący sposób:
od 24 miesięcy – 0 pkt.
od 36 miesięcy – 10 pkt.
od 48 miesięcy – 20 pkt.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dla urządzenia UTM TYP A nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zaoferowane
urządzenie UTM TYP A musi być objęte gwarancją na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – SOPZ przez cały okres
gwarancji.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji dla zaoferowanego urządzenia UTM TYP A Zamawiający
uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3)
ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy
punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji dla zaoferowanego urządzenia UTM TYP A poniżej 24 miesięcy,
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji dla zaoferowanego urządzenia UTM TYP A niż 48
miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 48 miesięcy.
Kryterium „Okres gwarancji na urządzenie UTM TYP B” (GUB)
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji na urządzenia UTM TYP B w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
Minimalny okres gwarancji dla urządzenia UTM TYP B to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącej Załącznik nr 1 do
SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowane urządzenie UTM TYP B w ramach oferty w następujący sposób:
od 24 miesięcy – 0 pkt.
od 36 miesięcy – 10 pkt.
od 48 miesięcy – 20 pkt.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dla urządzenia UTM TYP B nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zaoferowane
urządzenie UTM TYP B musi być objęte gwarancją na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – SOPZ przez cały okres
gwarancji.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji dla zaoferowanego urządzenia UTM TYP B Zamawiający
uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3)
ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy
punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dla zaoferowanego urządzenia UTM TYP B poniżej 24 miesięcy,
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji dla zaoferowanego urządzenia UTM TYP B niż 48
miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 48 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na urządzenie UTM TYP A

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na urządzenie UTM TYP B

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej.

Część 1
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną umowę obejmującą swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją, których wartość (tj. dostawy sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją) nie może być mniejsza niż 250 000 zł brutto w jednej umowie.

Część 2
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną umowę obejmującą swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją, których wartość (tj. dostawy sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją) nie może być mniejsza niż 10 000 zł brutto w jednej umowie.
2. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dla każdej części oddzielnie w zakresie określonym przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 3 ppkt 2) SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia przedmiotowych dokumentów stosuje się odpowiednio do zapisów określonych w pkt. 2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów określających, czy
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług lub dostaw, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami
wykaz dotyczący usług lub dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (wykonywał), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył (wykonywał) lub uczestniczy (wykonuje).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1)Wykonawca, który składa ofertę na Część 1 zobowiązany jest złożyć:
a)opis charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania (jeśli dotyczy) zawartego w tabeli w pkt. 3 Formularza ofertowego zawierający również nazwę producenta i model/wersję dla każdego z zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania. Opis powinien odnosić się do każdego z wymagań określonych w SOPZ w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania przez oferowany sprzęt informatyczny i oprogramowanie (jeśli dotyczy) wymagań minimalnych określonych w SOPZ;
b)dla zaoferowanego modelu stacji roboczych:
- wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wyniku testów CPU PassMark Performance Test dla procesora zaoferowanego modelu stacji roboczych potwierdzający minimalną liczbę punktów określoną w SOPZ (testy powinny być aktualne w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed terminem składania ofert) – Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim;
-dokumenty potwierdzające jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent komputera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością;
Certyfikat ISO 50001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent komputera posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność;
Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, że oferowany komputer spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE;
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta komputera lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
Zamawiający dopuszcza złożenie powyższych dokumentów w języku angielskim;
c)dla zaoferowanego modelu laptopa:
-wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wyniku testów CPU PassMark Performance Test dla procesora zaoferowanego modelu laptopa potwierdzający minimalną liczbę punktów określoną w SOPZ (testy powinny być aktualne w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed terminem składania ofert) – Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim;
-dokumenty potwierdzające jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent laptopa opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością;
Certyfikat ISO 50001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent laptopa posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność;
Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany laptop spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE;
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta laptopa lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych Zamawiający dopuszcza złożenie powyższych dokumentów w języku angielskim;
2)Wykonawca, który składa ofertę na Część 2 zobowiązany jest złożyć opis charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego zawartego w tabeli w pkt. 4 Formularza ofertowego zawierający również nazwę producenta i model dla zaoferowanego sprzętu informatycznego. Opis powinien odnosić się do każdego z wymagań określonych w SOPZ w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania przez oferowany sprzęt informatyczny wymagań minimalnych określonych w SOPZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1),
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa
pełnomocnik. Wymaganie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)
oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach (jeśli dotyczy);
4. dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz;
5. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V SWZ pkt 1 w zakresie części, na którą Wykonawca składa ofertę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1) Część 1 – 5.000,00 zł
2) Część 2 – 600,00 zł

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w SWZ.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4 niniejszego Rozdziału SWZ;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 z dopiskiem „Wadium znak sprawy BiGK.271.1.14.2023– Część 1/2”.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. w Formularzu ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania
3. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. do oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ Rozdział VIII pkt. 3 ppkt 1)-2) potwierdzające brak podstaw wykluczenia, że nie zachodzą wobec Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym okienku Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dot. rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zostały określony w § 11 Wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 7.1 i 7.2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/775107

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną dalej ustawą sankcyjną:
1) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 ustawy sankcyjnej.
2. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa powyżej Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający informuje, że Klauzula informacyjna – „Cyfrowa Gmina" znajduje się w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.