eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark › Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-08-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lidzbark

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-230

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 696 15 05

1.5.8.) Numer faksu: 23 696 21 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lidzbark.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/775107

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7be917cc-006e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00365141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010512/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu Cyfrowa Gmina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249048

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BiGK.271.1.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 376600 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu
„Cyfrowa Gmina”.
2. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.
3. Zamówienie obejmuje:
1) Część 1 – Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego dla użytkowników końcowych (zamówienie gwarantowane):
a) Dostawa stacji roboczych (24 szt.);
b) Dostawa laptopów (47 szt.);
c) Dostawa skanerów (2 szt.)
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.
Prawo opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie Części 1 zamówienia, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy. W ramach opcji Zamawiający może wymagać dodatkowo dostawy poniżej wskazanego sprzętu informatycznego w ilości nie większej niż – zamówienie opcjonalne:
a)Dostawa stacji roboczych maksymalnie 5 szt.;
b)Dostawa laptopów maksymalnie 20 szt.
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu informatycznego dla zamówienia opcjonalnego wskazanego powyżej w ppkt 1) lit. aa) i bb) są tożsame z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jak dla stacji roboczych oraz laptopów, które stanowią przedmiot zamówienia podstawowego (gwarantowanego).
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego do żądania realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia
objętego prawem opcji w terminie nie później niż 30 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego do skorzystania z prawa opcji, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji ilość stacji roboczych i/lub laptopów przewidziana w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
Ceny jednostkowe objęte zamówieniem opcjonalnym muszą być identyczne, jak w zamówieniu gwarantowanym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez
konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub
produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 331600 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.
2. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.
3. Zamówienie obejmuje:
Część 2 – Zakup urządzenia UTM:
a) Zakup urządzenia UTM TYP A (1 szt.);
b) Zakup urządzenia UTM TYP B (2 szt.)
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 45000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399565,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399565,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399565,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. HORYZONT Krzysztof Lech

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851656241

7.3.3) Ulica: Parkowa 6

7.3.4) Miejscowość: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399565,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55350 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55350 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55350 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konrad Biesiadecki SECKON

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8451862133

7.3.3) Ulica: Królowej Jadwigi 3 lok 16

7.3.4) Miejscowość: Giżycko

7.3.5) Kod pocztowy: 11-500

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55350 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dot. SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1) punkt 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: Na wartość umowy składa się: zamówienie gwarantowane o wartości: 301.780,50 zł oraz zamówienie opcjonalne o wartości 97.785,00 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.