eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabłudów › "Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w gminie Zabłudów"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w gminie Zabłudów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZABŁUDÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659208

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 8

1.5.2.) Miejscowość: Zabłudów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-060

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zabludow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-umzabludow.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w gminie Zabłudów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48903ba0-0390-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059093/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie se środków UE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w gminie Zabłudów”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48903ba0-0390-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl https://bip-umzabludow.wrotapodlasia.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej. Zamawiający preferuje formaty danych: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls.
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP, Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@zabludow.pl (nie dotyczy składania ofert).
9. Pytania do SWZ można również zadawać drogą mailową, na adres um@zabludow.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru/nazwy postępowania).
10. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie dokumenty i oświadczenia Zamawiającego kierowane do Wykonawców będą przekazywane w formie dokumentowej. W szczególności wskazuje się, iż wszelkie wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania, informacje, itp. pochodzące od Zamawiającego będą w toku postępowania przekazywane Wykonawcom drogą elektroniczną w postaci skanów (elektronicznych kopii dokumentów w oryginale posiadających papierową) lub elektronicznych kopii dokumentów (np. w formacie WORD lub PDF) zawierających informację o właściwym podpisaniu ich oryginałów. Zamawiający nie przewiduje przekazywania sporządzanych dokumentów i oświadczeń w postaci elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Burmistrz Zabłudowa informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Zabłudowa z siedzibą w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie:
• e-mail: iod@zabludow.pl
• pocztą: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
• przez platformę ePUAP: https://pz.gov.pl/pz/index
• przez Cyfrowy Urząd: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Unit/Info/10014
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Rewitalizacja terenów popegeerowskich w miejscowości Dobrzyniówka” – znak postępowania ZP.271.5.2023 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp oraz z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z Pzp.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
-Nazwa obiektu: Urząd Miejski w Zabłudowie
- Adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8,
- Identyfikator działki: Dz. Nr 80/3 i 81, obręb 0094
- Liczba kondygnacji: 3 + część podpiwniczona
- Szacowana powierzchnia (m2): 1036
2. Audyty należy wykonać w oparciu o:
• przeprowadzoną przez Wykonawcę inwentaryzację, w stopniu niezbędnym do ich poprawnego sporządzenia dla każdego z dziesięciu budynków użyteczności publicznej oddzielnie.
• aktualnie obowiązujące wymogi i przepisy prawa co do szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
• Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438 t.j. z późń. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegóło-wego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia ter-momodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z późn. zm.);
• Dyrektywę 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne za-sady ustalenia wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
• Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wy-konania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegó-łowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 poz. 1921);
• Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz.497, z 2022 r. poz. 2206);
• Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej budynków (Dz. U. 2021 r. poz. 2166);
• Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r., w spra-wie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.).
3. Przedmiotowe opracowania powinny zawierać m.in. w szczególności:
1) opis stanu istniejących obiektów, dla których ma być realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne,
2) opis niezbędnych do wykonania działań i prac mających na celu dostosowanie budynków do wymogów energetycznych
4. Cel przeprowadzonego audytu.
1) pozyskanie odpowiedniej wiedzy do wykonania kompleksowej modernizacji energetycznej w/w budynków
2) wskazanie działań jakie należy podjąć, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynków o co najmniej 30% (indywidualnie dla każdego budynku),
3) przedstawienie działań, które doprowadzą do zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 30% w obiektach, w których przewidziana zostanie wymiana źródła ciepła z powodów uzasadnionych istotnymi potrzebami lub gdy wymiana taka będzie miała znaczący wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej budynku.
W budynkach wskazanych do przeprowadzenia audytu energetycznego nie ma możliwości połączenia żadnego z nich do sieci ciepłowniczej.
5. Audyty energetyczne powinny być przekazane w wersji papierowej, trwale spięte, w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD-ROM lub DVD, w tym w wersji edytowalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena – waga 60%
2) Doświadczenie wykonawcy – waga 40%
2. Sposób oceny ofert :
2.1. kryterium „cena (C)”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cx) x 100 x 60%
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych w ofercie w kryterium „cena”
C min – najniższa zaoferowana cena
Cx - cena oferty X
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium: cena
2.2 kryterium „doświadczenie wykonawcy audytów (D)”
Ocena ofert w kryterium „doświadczenie wykonawcy audytów” zostanie dokonana na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym według poniższych zasad:
Ilość zrealizowanych audytów energetycz-nych dla budynków publicznych Przyznana ilość punktów
10 audytów - 10 pkt
20 audytów - 20 pkt
25 audytów - 30 pkt
30 i więcej audytów - 40 pkt

3. Wykonawca w przypadku wpisania w formularzu ofertowym liczby większej niż 30 wykonanych audytów nie otrzyma dodatkowych punktów. Maksymalna liczba punk-tów w tym kryterium wynosi 40. Jeżeli Wykonawca nie określi liczby wykonanych audytów nie zostaną mu przyznane żadne punkty.
4. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę w zakresie powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + D
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów w kryterium „cena”
D – liczba punktów w kryterium „doświadczenie wykonawcy audytów”.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykonawcy audytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa obiektu
1. Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, szacowana powierzchnia: 635 m2
2. Szkoła Podstawowa w Rafałówce, szacowana powierzchnia: 828 m2
3. Szkoła Podstawowa w Białostoczku, szacowana powierzchnia: 824 m2

Adres
1. Dobrzyniówka 40, 16-060 Zabłudów
2. Rafałówka 64, 16-060 Zabłudów
3. Białostoczek 8, 15-592 Białostoczek

Identyfikator działki
1. Dz. Nr 236, obręb 0006, liczba kondygnacji: 2
2. Dz. Nr 68/2, obręb 0035, liczba kondygnacji: 1+użytkowe poddasze
3. Dz. Nr 521/12, obręb 0012, liczba kondygnacji: 2
Audyty należy wykonać w oparciu o:
• przeprowadzoną przez Wykonawcę inwentaryzację, w stopniu niezbędnym do ich poprawnego sporządzenia dla każdego z dziesięciu budynków użyteczności publicznej oddzielnie.
• aktualnie obowiązujące wymogi i przepisy prawa co do szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
• Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438 t.j. z późń. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegóło-wego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia ter-momodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z późn. zm.);
• Dyrektywę 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne za-sady ustalenia wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
• Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wy-konania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegó-łowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 poz. 1921);
• Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz.497, z 2022 r. poz. 2206);
• Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej budynków (Dz. U. 2021 r. poz. 2166);
• Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r., w spra-wie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.).
3. Przedmiotowe opracowania powinny zawierać m.in. w szczególności:
1) opis stanu istniejących obiektów, dla których ma być realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne,
2) opis niezbędnych do wykonania działań i prac mających na celu dostosowanie budynków do wymogów energetycznych
4. Cel przeprowadzonego audytu.
1) pozyskanie odpowiedniej wiedzy do wykonania kompleksowej modernizacji energetycznej w/w budynków
2) wskazanie działań jakie należy podjąć, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynków o co najmniej 30% (indywidualnie dla każdego budynku),
3) przedstawienie działań, które doprowadzą do zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 30% w obiektach, w których przewidziana zostanie wymiana źródła ciepła z powodów uzasadnionych istotnymi potrzebami lub gdy wymiana taka będzie miała znaczący wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej budynku.
W budynkach wskazanych do przeprowadzenia audytu energetycznego nie ma możliwości połączenia żadnego z nich do sieci ciepłowniczej.
5. Audyty energetyczne powinny być przekazane w wersji papierowej, trwale spięte, w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD-ROM lub DVD, w tym w wersji edytowalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena – waga 60%
2) Doświadczenie wykonawcy – waga 40%
2. Sposób oceny ofert :
2.1. kryterium „cena (C)”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cx) x 100 x 60%
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych w ofercie w kryterium „cena”
C min – najniższa zaoferowana cena
Cx - cena oferty X
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium: cena
2.2 kryterium „doświadczenie wykonawcy audytów (D)”
Ocena ofert w kryterium „doświadczenie wykonawcy audytów” zostanie dokonana na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym według poniższych zasad:
Ilość zrealizowanych audytów energetycz-nych dla budynków publicznych Przyznana ilość punktów
10 audytów - 10 pkt
20 audytów - 20 pkt
25 audytów - 30 pkt
30 i więcej audytów - 40 pkt

3. Wykonawca w przypadku wpisania w formularzu ofertowym liczby większej niż 30 wykonanych audytów nie otrzyma dodatkowych punktów. Maksymalna liczba punk-tów w tym kryterium wynosi 40. Jeżeli Wykonawca nie określi liczby wykonanych audytów nie zostaną mu przyznane żadne punkty.
4. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę w zakresie powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + D
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów w kryterium „cena”
D – liczba punktów w kryterium „doświadczenie wykonawcy audytów”.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy audytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa obiektu
1. Świetlica wiejska w Kudryczach, szacowana powierzchnia 92 m2
2. Świetlica wiejska w Ciełuszkach, szacowana powierzchnia 306 m2
3. Świetlica wiejska w Folwarkach Tylwickich, szacowana powierzchnia 111 m2
4. Świetlica wiejska w Zwierkach, szacowana powierzchnia 368 m2
5. Świetlica wiejska w Rybołach, szacowana powierzchnia 292 m2
6. Dom Nauczyciela w Krynickich, szacowana powierzchnia 180 m2
Adres
1. Kudrycze, 16-060 Zabłudów, liczba kondygnacji 1, działka nr 159/2 ob. 0020
2. Ciełuszki, 16-060 Zabłudów, liczba kondygnacji 1, działka nr 622 ob. 0004
3. Folwarki Tylwickie, 16-060 Zabłudów, liczba kondygnacji 1, działka nr 334 ob. 0009
4. Zwierki, 16-060 Zabłudów, liczba kondygnacji 1, działka nr 302/2 ob. 0049
5. Ryboły, 16-060 Zabłudów, liczba kondygnacji 1, działka nr 735/1 ob. 0037
6. Krynickie, 16-060 Zabłudów, liczba kondygnacji 1, działka nr 106/3 ob. 0018
Audyty należy wykonać w oparciu o:
• przeprowadzoną przez Wykonawcę inwentaryzację, w stopniu niezbędnym do ich poprawnego sporządzenia dla każdego z dziesięciu budynków użyteczności publicznej oddzielnie.
• aktualnie obowiązujące wymogi i przepisy prawa co do szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
• Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438 t.j. z późń. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegóło-wego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia ter-momodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z późn. zm.);
• Dyrektywę 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne za-sady ustalenia wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
• Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wy-konania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegó-łowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 poz. 1921);
• Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz.497, z 2022 r. poz. 2206);
• Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej budynków (Dz. U. 2021 r. poz. 2166);
• Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r., w spra-wie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.).
1 Przedmiotowe opracowania powinny zawierać m.in. w szczególności:
1) opis stanu istniejących obiektów, dla których ma być realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne,
2) opis niezbędnych do wykonania działań i prac mających na celu dostosowanie budynków do wymogów energetycznych
2. Cel przeprowadzonego audytu.
1) pozyskanie odpowiedniej wiedzy do wykonania kompleksowej modernizacji energetycznej w/w budynków
2) wskazanie działań jakie należy podjąć, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynków o co najmniej 30% (indywidualnie dla każdego budynku),
3) przedstawienie działań, które doprowadzą do zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 30% w obiektach, w których przewidziana zostanie wymiana źródła ciepła z powodów uzasadnionych istotnymi potrzebami lub gdy wymiana taka będzie miała znaczący wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej budynku.
W budynkach wskazanych do przeprowadzenia audytu energetycznego nie ma możliwości połączenia żadnego z nich do sieci ciepłowniczej.
3. Audyty energetyczne powinny być przekazane w wersji papierowej. trwale spięte, w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD-ROM lub DVD, w tym w wersji edytowalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena – waga 60%
2) Doświadczenie wykonawcy – waga 40%
2. Sposób oceny ofert :
2.1. kryterium „cena (C)”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cx) x 100 x 60%
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych w ofercie w kryterium „cena”
C min – najniższa zaoferowana cena
Cx - cena oferty X
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium: cena
2.2 kryterium „doświadczenie wykonawcy audytów (D)”
Ocena ofert w kryterium „doświadczenie wykonawcy audytów” zostanie dokonana na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym według poniższych zasad:
Ilość zrealizowanych audytów energetycz-nych dla budynków publicznych Przyznana ilość punktów
10 audytów - 10 pkt
20 audytów - 20 pkt
25 audytów - 30 pkt
30 i więcej audytów - 40 pkt

3. Wykonawca w przypadku wpisania w formularzu ofertowym liczby większej niż 30 wykonanych audytów nie otrzyma dodatkowych punktów. Maksymalna liczba punk-tów w tym kryterium wynosi 40. Jeżeli Wykonawca nie określi liczby wykonanych audytów nie zostaną mu przyznane żadne punkty.
4. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę w zakresie powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + D
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów w kryterium „cena”
D – liczba punktów w kryterium „doświadczenie wykonawcy audytów”.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy audytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2, poprawnie zweryfikowanych audytów energetycznych budynków innych niż przemysłowe o dowolnej powierzchni użytkowej.
b) wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, wpisanych do wykazu osób uprawnionych do sporządzenia audytów energetycznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także podstawy do dysponowania tymi osobami.
c) wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia budowlane (lub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwego samorządu zawodowego wraz z informacją o opłaceniu obowiązujących składek od odpowiedzialności cywilnej (np. zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów, Architektów, itp.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawców obejmują:
1) wykaz 2 usług poprawnie zweryfikowanych audytów energetycznych na łączną kwotę 50 000 zł budynków innych niż przemysłowe o dowolnej powierzchni użytkowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których audyty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i zgodnie z przepisami prawa. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane i uprawnienia do sporządzania audytów energetycznych. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa katalogu wymaganych przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SWZ.
2. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 2 – jeśli dotyczy,
3. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty – pełnomocnictwa – jeśli dotyczy,
4. dowód wniesienia wadium – w formie określonej w rozdziale XI SWZ.
5. wskazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w wyodrębnionym pliku, opisanym: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” – jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie na Zadanie nr 1 zobowiązany jest do wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi: 5 00,00 zł
2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie na Zadanie nr 2 zobowiązany jest do wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi: 1 200,00 zł
3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie na Zadanie nr 3 zobowiązany jest do wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi: 1 400,00 zł
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.:
Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem:
„Opracowanie audytów energetycznych dla budynków publicznych w gminie Zabłudów”– znak sprawy ZP. 271.8.2023, a do oferty dołączyć kopię przelewu.
7. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się dzień i godzinę uznania wskazanego powyżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert.
8. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt od 5 ppkt 2) - 5 ppkt 4) należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale X SWZ z zastrzeżeniem, iż dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia ze strony Gwaranta (wystawcy gwarancji/ poręczenia).
9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy.
10. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie w sposób nieprawidłowy, nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp – zostanie odrzucona.
12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
13. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien być dołączony do oferty i zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: adres strony internetowej do elektronicznego składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.