eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Weryfikacja i aktualizacja granic rezerwatu przyrody "Wąwóz HomoleOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Weryfikacja i aktualizacja granic rezerwatu przyrody „Wąwóz Homole

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120803536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mogilska

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-542

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 61-98-120, 12 61-98-121

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izabela.znamirowska@krakow.rdos.gov.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-krakow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Weryfikacja i aktualizacja granic rezerwatu przyrody „Wąwóz Homole

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1a97007-03a6-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00105252/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Weryfikacja i aktualizacja granic rezerwatu przyrody „Wąwóz Homole”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy, dostępnej pod adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl za pośrednictwem
dedykowanej zakładki „Korespondencja”, oraz poczty elektronicznej: izabela.znamirowska@krakow.rdos.gov.pl.
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych –Błażej Zamojski, blazej.zamojski@krakow.rdos.gov.pl.
w sprawach proceduralnych – Izabela Znamirowska, izabela.znamirowska@krakow.rdos.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
2) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,
b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,
c) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności
podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę,
d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do
komputera;
3) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska Wykonawcy znajdą na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki;
4) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc;
5) Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) oraz zgodne
z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych;
6) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawcy będącego osobą fizyczną,
wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osobą
fizyczną skierowaną do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zwanych dalej „osobami fizycznymi”, jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel.
+48 12 61-98-120 oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-
35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Krakowie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl
2) kontakt z inspektorem ochrony danych Zamawiającego następuje za pomocą adresu e-mail:
sekretariat.krakow@rdos.gov.pl;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych dotyczących bezpośrednio tych osób
jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) osoby fizyczne posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tych osób;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych tych osób ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy osoby fizyczne
uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tych osób narusza przepisy RODO;
9) osobom fizycznym nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do
obowiązków należą m. in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).
3. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane
bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w
art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby fizycznej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia
o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, zawartego
w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP.082.7.2023.BZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu weryfikacji
i aktualizacji granic rezerwatu przyrody „Wąwóz Homole”, zwanego dalej „rezerwatem”, w oparciu o dostępne materiały dotyczące rezerwatu, dane z ewidencji gruntów
i budynków, dane z planu urządzenia lasu oraz inne dostępne informacje, a także
w oparciu o weryfikację terenową przebiegu granic rezerwatu oraz waloryzację obszarów proponowanych do włączenia w granice rezerwatu i proponowanych do wyłączenia z granic rezerwatu.

2. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności pomocnicze w stosunku do czynności ekspertów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90712400-5 - Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą łączną
oceną (najwyższą ilością punktów) w wymienionych kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawiany będzie w punktach.
Przyznanie punktów w ramach 2 kryterium- doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o których mowa w sekcji 5 lit. B pkt. 4.4.2 SWZ zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu doświadczenia ekspertów zamieszczonego w Formularzu oferty, w którym dla poszczególnych osób wykaże dodatkowe, ponad warunek udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

4.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.4.1. warunek dotyczący doświadczenia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych co najmniej jedną usługę :
- polegającą na sporządzeniu projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody lub parku narodowego lub parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000, obejmującą w swoim zakresie weryfikację granic ww. formy ochrony przyrody lub
- polegającą na sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, obejmującą w swoim zakresie weryfikację
granic ww. formy ochrony przyrody lub
- polegającą na przeprowadzeniu weryfikacji i aktualizacji granic rezerwatu przyrody lub parku narodowego lub parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000;
Zamawiający wymaga, aby w/w usługa została wykonana należycie.
4.4.2. warunek dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia –Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

4.4.2.1. ekspert ds. GIS i geodezji – posiadający wykształcenie wyższe w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (z dyscypliny naukowej „inżynieria lądowa, geodezja i transport”),
4.4.2.2. ekspert ds. przyrodniczych – posiadający wykształcenie wyższe w zakresie dziedziny nauk rolniczych (z dyscypliny naukowej „nauki leśne”) lub nauk ścisłych i przyrodniczych (z dyscyplin naukowych „nauki biologiczne” lub „nauki o Ziemi i środowisku”).
4.4.2.3. ekspert ds. leśnictwa – posiadający wykształcenie wyższe w zakresie dziedzin nauk rolniczych (z dyscypliny naukowej „nauki leśne”).
4.5. Przez dziedziny nauki i dyscypliny naukowe wymienione w pkt. 4.4.2 uznaje się dziedziny nauki i dyscypliny naukowe wymienione w załączniku Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2202).
4.6. Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji maksymalnie dwóch ekspertów wskazanych w pkt. od 4.4.2.1- 4.4.2.3

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu , wyłącznie żąda oświadczenia z art.
125 ust.1 jednocześnie uwzględniającego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego
zasoby.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo udzielane osobom
podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z
dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania Wykonawcy powołanego i
funkcjonującego na podstawie
przepisów ustaw.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. lit. C części 5 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
19. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
20. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Okoliczności skutkujące możliwością zmiany zawartej umowy opisuje art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w art. 455 ustawy Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na sposób realizacji, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy;
b) gdy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające choćby częściowe wykonywanie umowy w szczególności warunki techniczne, społeczne oraz atmosferyczne- specyficzne, znacząco odbiegające od typowych, utrzymujące się w czasie uniemożliwiającym wykonanie choćby częściowe umowy;
c) gdy wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą stron, następstwom którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwi którejkolwiek ze stron realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy;
d) gdy działania, okoliczności po stronie osób trzecich ( w tym m.in. organów publicznych, urzędów) utrudniają wykonanie prac w przewidzianym terminie, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy;
e) w przypadku zaistnienia sytuacji powodujących niemożność realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
f) w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
g) w przypadku zmiany zasad finansowania usługi, wynikających ze zmian w planie finansowym bądź budżecie Zamawiającego lub też uzgodnień z instytucją finansującą usługę;
3. Zmiany istotne, których dotyczą warunki i okoliczności, o których mowa w ust. 2 mogą dotyczyć:
a) zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części zamówienia;
b) zmiany kolejności i terminów wykonywania poszczególnych zakresów, etapów, prac, a także zmiany terminu wykonania Umowy;
c) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania prac innym zakresem przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy;
d) zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów płatności i możliwości wystawiania faktury częściowej, a także zmiany innych warunków płatności;
e) zmiany wysokości wynagrodzenia.
dalej SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.2. Odwołanie przysługuje
na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;2)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087598/01 z dnia 2021-06-18
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane
jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy,
mimo że zamawiający był do tego obowiązany.3. Odwołanie wnosi siędo Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej. Terminy na wniesienie odwołania, sposób i dopuszczalne formy wniesienia
odwołania, wymagane dane oraz inne informacje dotyczące odwołania zostały zawarte w Dziale
IX ustawy.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.5.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.