eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupno › Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu mechanicznego Gminy SłupnoOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu mechanicznego Gminy Słupno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUPNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Wójt Gminy Słupno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Miszewska 8A

1.5.2.) Miejscowość: Słupno

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-472

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@slupno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu mechanicznego Gminy Słupno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b07154c6-043c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031145/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu mechanicznego Gminy Słupno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b07154c6-043c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
ug@slupno.eu (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje
na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platf. e-Zam. określa Reg. Platf. e-Zam. dostępny na str.
intern. https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokum. postęp. nie wymaga posiadania konta na Platf. e-Zam. ani logowania.
Korzystanie z Platf.e-Zam. jest bezpłatne.
Sposób i forma sporządzenia dokum. muszą być zgodne z wym. określonymi w Rozp. PRM z dnia 30.12. 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania inf. oraz wymagań techn. dla dokum. elektr. oraz środków kom. elektr. w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie , przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a także Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w rozp. PRM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach rozp.RM z dnia 12.04.2012r. w sprawie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem w nazwie
pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Warunkiem założenia konta Użytkownik konto uproszczone jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego
na stronie Platformy oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem korzystania z Platformy e-Zamówienia.
Warunkiem założenia konta Użytkownika jest poświadczenie danych rejestracyjnych podmiotu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami w Projektowanych postanowieniach umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu mechanicznego Gminy Słupno ze stacji paliw zlokalizowanych w promieniu nie większym 5 km od adresu ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno (za pomocą kart paliwowych dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę).
Szacowane ilości:
-benzyna bezołowiowa Pb 95 (E5) w ilości do 2.500 litrów (CPV 09.13.21.00-4),
- olej napędowy ON (B7) w ilości do 13.000 litrów (CPV 09.13.41.00-8).
Realizacja zamówienia polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników jednostek pojazdów służbowych oraz w kanistry z przeznaczeniem do ręcznych narzędzi zmechanizowanych z napędem spalinowym.
Dodatkowe warunki, których spełnienia zastrzega sobie Zamawiający:
1) Odbiór paliwa do uprawnionych pojazdów i maszyn Zamawiającego będzie odbywał się sukcesywnie w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart paliwowych wystawionych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.
2) Podstawą do wystawienia kart paliwowych będzie wykaz pojazdów i maszyn Zamawiającego oraz wykaz osób uprawnionych do zakupu paliw płynnych na potrzeby sprzętu stacjonarnego,
3) Wykonawca będzie sporządzać i przekazywać Zamawiającemu faktury VAT za następujące okresy rozliczeniowe od 1 do ostatniego dnia każdego miesiąca, przy czym za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego miesiąca,
4) Płatność za zrealizowane dostawy realizowana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5) Zamawiający dodatkowo będzie dokonywał u Wykonawcy zakupu materiałów, olei i płynów eksploatacyjnych, których sposób rozliczenia odbywał się będzie analogicznie jak paliwa, tj. bezgotówkowo.
6) Wydane przez Wykonawcę Zamawiającemu karty elektroniczne upoważniać będą do rejestracji zakupu paliwa do pojazdów oraz kanistrów, a także materiałów, olei i płynów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 5 powyżej.
7) Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy określa orientacyjny wykaz planowanych do wydania kart elektronicznych i stanowi integralną część umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji Załącznika nr 1.
8) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu pobieranie z poziomu przeglądarki internetowej wszystkich transakcji wykonanych kartami paliwowymi.
9) W okresie zimowym Wykonawca winien zabezpieczyć zamianę paliwa - oleju napędowego ON (B7) z letniego na zimowy. Przez okres zimowy należy rozumieć okres od 16 listopada do 28 lutego.
10) Oferowane do sprzedaży paliwo powinno spełniać wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości zakupionego paliwa pod względem jego zgodności z wymaganiami jakościowymi poprzez losowe pobranie próbek przy udziale obu stron, a w przypadku wątpliwości co do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający poniesie wszelkie koszty przeprowadzenia w/w analiz, a w przypadku potwierdzenia niezgodności jakości paliwa koszty wykonanej analizy obciążą Wykonawcę.
12) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie na życzenie Zamawiającego świadectwa jakości na odebrane paliwa.
2. CPV: 09100000-0 Paliwa 09134100-8 Olej napędowy 09132100-4 Benzyna bezołowiowa.
3. Projektowane postanowienia umowy zawiera Dział II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty dołączane do oferty:
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 3./jeżeli dotyczy/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w SWZ - projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z zastrzeżeniem formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w
podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje
okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop
(„przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty –w pierwszym polu („Wypełniony formularz
oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje
pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie
zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy
załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozp. PRM z
dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności
od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez
Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę.
Potwierdzenie czasu przekazania
i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP)
i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce
„Oferty/Wnioski”.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz
z ofertą to 250 MB.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.