eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Sukcesywne dostawy pasz (wysłodziny młóto browarniane) dla bydła w RZD Grabów - drugie postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy pasz (wysłodziny młóto browarniane) dla bydła w RZD Grabów – drugie postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: wyodrębnione jednostki organizacyjne zamawiającego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079295

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czartoryskich, nr 8, lok. ---

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@iung.pulawy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iung.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy pasz (wysłodziny młóto browarniane) dla bydła w RZD Grabów – drugie postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41cc1c2f-0434-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iung.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iung.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
3. Osobami uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
Renata Zarzecka-Stalenga
Katarzyna Plis
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzp@iung.pulawy.pl, tel. 81 4786 990
4. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej https://iung.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do założenia bezpłatnego konta na platformie zakupowej https://iung.ezamawiajacy.pl.
6. Wykonawca posiadający konto na platformie zakupowej https://iung.ezamawiajacy.pl ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://iung.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej „Rozporządzenie”), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iung@iung.pulawy.pl).
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu − 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Okres przetwarzania danych osobowych − Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Odbiorcy danych − odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych posiada pani/Pan prawo do:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
9. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.220.72.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia „Sukcesywne dostawy pasz (wysłodziny młóto browarniane) dla bydła w RZD Grabów - drugie postępowanie”
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Wszystkie zaoferowane pasze muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności w oparciu o:
1) Przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. 2021 poz. 278)
2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz.U. 2018 poz. 1359.)
3) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze (Dz.U. 2013 poz. 68);
4) Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz;
5) Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy;
6) Rozporządzenie (WE) NR 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE.
5. Oferowane pasze dla bydła powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 3 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy.
Zamówienie będzie realizowane przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków
przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych w ciągu czasu trwania umowy (średnio raz na dwa miesiące) w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb zamawiającego. Termin dostawy wynosi maksymalnie 5 dni od telefonicznego bądź mailowego zgłoszenia zapotrzebowania w ramach potrzeb żywieniowych inwentarza

4.2.6.) Główny kod CPV: 15700000-5 - Pasza dla zwierząt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15710000-8 - Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie obejmuje opcję.
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu w okresie trwania umowy, pasz w ilościach odbiegających od ilości podanych w zakresie podstawowym, przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Rodzaj i maksymalna wartość opcji:
a) prawo opcji dotyczy dostaw wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SWZ i polegać będzie na ich ilościowym zwiększeniu,
b) maksymalna wartość opcji wynosić będzie nie więcej niż o 30% wartości netto umowy za daną część zamówienia.
c) zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania umowy, jednak w granicach ww. limitów.
3) Okoliczności skorzystania z opcji:
a) zamawiający, ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie trwania umowy.
b) zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.
c) skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego.
d) zamawiający, w zależności od potrzeb może odstąpić od zamiaru skorzystania z prawa opcji, skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części, w formie jednego lub kilku zamówień.
e) brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego
f) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym czasie i zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem do umowy - zamówieniem.
g) wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości pasz w ramach prawa opcji, na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.
h) realizacja prawa opcji polegać będzie na świadczeniu dostaw w sposób tożsamy, jak w przypadku zakresu podstawowego.
i) do obliczenia wartości dostawy w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w załączniku nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).
10. Z uwagi na niezależny od Zamawiającego charakter dostawy, Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcom, iż wskazane w załączniku nr 2 do SWZ ilości zostaną osiągnięte. W takiej sytuacji Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego, w szczególności o wypłatę wynagrodzenia z tytułu założonych wielkości. Zamawiający może zmniejszyć ilość paszy w zależności od zaleceń technologa (zootechnika) żywienia zwierząt do 80%. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 20% wartości umowy netto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.: oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt. 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale 9, (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).
10. Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie Zamawiającego, muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający wymaga złożenia:
Zamawiający nie określa warunku oraz nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający wymaga złożenia:
Zamawiający nie określa warunku oraz nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

3) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający wymaga złożenia:
Zamawiający nie określa warunku oraz nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga złożenia:
Zamawiający nie określa warunku oraz nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Opisów, kart charakterystyki, etykiet, folderów producenta lub innych dokumentów, potwierdzających, że oferowane pasze spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Złożone dokumenty muszą potwierdzać wszystkie wymagane przez zamawiającego parametry szczegółowo określone w załączniku nr 2 do SWZ.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, że w sytuacji, w której wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 10 ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia ujęty został w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://iung.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie udzielane przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną zamawiającego, posiadającą samodzielność
finansową:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Oddział zamawiającego:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie,
Adres: Grabów n. Wisłą 34, 26-704 Przyłęk., woj. mazowieckie, powiat zwoleński, kraj Polska

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.