eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Remonty dróg na terenie Gminy Szczekociny - Etap IIOgłoszenie z dnia 2021-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty dróg na terenie Gminy Szczekociny - Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty dróg na terenie Gminy Szczekociny - Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c00154c0-1b02-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248561

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003158/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont dróg na terenie Gminy Szczekociny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187832/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- Remont drogi gminnej w miejscowości Bonowice Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Bonowice (Stara Wieś).

Droga przebiega przez działki nr 1396, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0001 Bonowice.

Długość remontowanego odcinka – 300,00 m
Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 3,00 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką;
- Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia o granulacji 31-63 mm, grubość warstwy - 20,0 cm.
- Zabudowę górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy - 10,00 cm ;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubość uzupełnienia - 5,0 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 260208,89 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Remont drogi gminnej w miejscowości Bógdał Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Bógdał.

Droga przebiega przez działki nr 198/3, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0002 Bógdał.

Długość remontowanego odcinka – 150,00 m

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 3,00 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką;
- Wykonanie koryta pod dolną warstwę podbudowy na głębokość 0,30 m na całej szerokości jezdni i długości 120,0 m;
- Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia o granulacji 31-63 mm – grubość warstwy - 20,0 cm.
- Zabudowę górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm, - grubość warstwy - 5,00 cm ;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnienie poboczy i wjazdów na posesje mieszanką kamienną o granulacji 0-31,5 mm - grubość warstwy - 10,0 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 81481,67 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Remont drogi gminnej w miejscowości Przyłęk Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Przyłęk – Suchy Młyn.

Droga przebiega przez działki nr 1237/2, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0010 Przyłęk.

Długość remontowanego odcinka – 200,00 m

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 3,00 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką na długości 200,00 m;
- Zabudowę górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, - grubość warstwy - 10,00 cm;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm gr. od 4,0 do 7,0 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 115684,13 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Remont drogi gminnej w miejscowości Małachów Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Przyłęk – Suchy Młyn.

Droga przebiega przez działki nr 677, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0008 Małachów.

Długość remontowanego odcinka – 150,00 m

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 3,50 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Ścięcie poboczy na głębokość 10 cm. wraz z transportem urobku na odległość 2 km;
- Mechaniczne oczyszczeniu istniejącej nawierzchni jezdni ;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm - grubość warstwy - 5,0 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 34394,68 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Remont drogi gminnej w miejscowości Chałupki Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Chałupki, ul. Batalionów Chłopskich.

Droga przebiega przez działki nr 106/1, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0004 Chałupki.

Długość remontowanego odcinka – 100,00 m,

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 3,00 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką;
- Zabudowę górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej o granulacji 0-63 mm - grubość warstwy - 10,00 cm ;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 5,0 cm;
- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną o granulacji 0-31,5 mm - grubość warstwy - 5,0 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 77447,83 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - Remont drogi gminnej w miejscowości Rokitno Podlas Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Rokitno – Podlas.

Droga przebiega przez działki nr 934, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0012 Rokitno.

Długość remontowanego odcinka – 300,00 m,

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 4,00 m ;
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,75 m ;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Poszerzeniu jezdni na łukach o 1,00 m.
- Wykonaniu robót ziemnych z transportem urobku na odległość do 2 km na przełomach jezdni - głębokość kopania – 0,45 m;
- Zabudowie warstwy odcinającej z piasku na przełomach jezdni - grubość warstwy 10,0 cm;
- Wykonaniu dolnej warstwy podbudowy na przełomach jezdni z tłucznia o granulacji 31-63 mm, - grubość warstwy – 20,0 cm;
- Wykonaniu górnej warstwy podbudowy na przełomach jezdni z tłucznia o granulacji 0-63 mm, - grubość warstwy – 10,0 cm;
- Oczyszczeniu nawierzchni bitumicznej na szerokości 4,30 m;
- Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, (na szerokości jezdni) - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm - grubość warstwy - 5,0 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 196036,06 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - Remont drogi gminnej w miejscowości Drużykowa Gmina Szczekociny

Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowość Drużykowa.

Droga przebiega przez działki nr 31, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0005 Drużykowa.

Istniejąca droga o nawierzchni jezdni z asfaltobetonu szerokości 4,50 m. z obustronnymi gruntowymi poboczami.

Długość remontowanego odcinka – 100,00 m,

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- Szerokość jezdni asfaltowej - 5,00 m ;
- Lewostronny chodnik o szerokości 2,0 m;
- Przekrój drogowy , daszkowy z 2% spadkiem w kierunku poboczy

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Poszerzeniu istniejącej jezdni o 0,50 m do szerokości 5,0m;
- Wykonanie koryta pod dolną warstwę podbudowy na głębokość 0,30m na poszerzeniu jezdni i długości 100,0 m;
- Mechanicznym wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z tłucznia o granulacji 31-63 mm – grubość warstwy - 20,0 cm.
- Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej o granulacji 0-31,5 mm, - grubość warstwy - 5,00 cm ;
- Wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W, - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 3,0 cm ;
- Zabudowie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej C12/15;
- Ustawieniu obrzeża betonowego 8x30 cm. na ławie betonowej z betonu C12/15;
- Zabudowie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gran.0-31,5 mm, - grubość warstwy - 15,00 cm.
- Ułożeniu nawierzchni chodnika i wjazdów na posesje z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm. na podsypce piaskowej grubości 3,00 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 56129,18 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, droga gminna Tęgobórz – Małachów Gmina Szczekociny

Przeznaczona do modernizacji droga dojazdowa do gruntów rolnych zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, powiat zawierciański, Gmina Szczekociny, miejscowości Gustawów, Małachów, Tęgobórz.

Droga przebiega przez działki nr 174, 684, 670, 616/1, jednostka ewidencyjna Szczekociny, obręb ewidencyjny – 0008, 0017. Gustawów –Małachów, Tęgobórz.

Modernizowana droga na całej swej długości przebiega przez tereny rolnicze stanowiące pola uprawne.

Nawierzchnia utwardzona szutrowa z licznymi wybojami z zalewiskami, wymagająca modernizacji.

Długość modernizowanego odcinka – 940,00 m,

Dane charakterystyczne przyjętych rozwiązań technicznych
- jezdnia o szer. - 3,50 m na odcinku od hm 0 do hm 4+30,00;
- jezdnia o szer. - 3,00 m na odcinku od hm 4+30,00 do hm. 9+40,00
- obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m z 6% spadkiem ;
- Przekrój drogowy z jednostronnym 2% spadkiem
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Profilowaniu istniejącej nawierzchni równiarką;
- Wykonaniu korytowania na całej długości modernizowanego odcinka - głębokość korytowania - 30,00 cm.
- Mechanicznym wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z tłucznia o granulacji 31-63 mm – grubość warstwy - 20,0 cm.
- Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, - grubość warstwy - 10,00 cm ;
- Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, - grubość warstwy - 5,0 cm ;
- Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm - grubość uzupełnienia - od 4,00 cm do 14,0 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 478800,57 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 182095,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 182095,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 182095,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5571858172, REGON: 150377694

7.3.3) Ulica: ul. Sportowa 53

7.3.4) Miejscowość: Lelów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-235

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 182095,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56500,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56500,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56500,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 150377694, NIP: 5771858172

7.3.3) Ulica: Sportowa 53

7.3.4) Miejscowość: Lelów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-235

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 56500,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86731,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86731,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86731,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 150377694, NIP: 5771858172

7.3.3) Ulica: Sportowa 53

7.3.4) Miejscowość: Lelów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-235

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86731,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26472,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26472,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26472,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 150377694, NIP: 5771858172

7.3.3) Ulica: Sportowa 53

7.3.4) Miejscowość: Lelów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-235

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26472,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56810,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56810,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56810,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 150377694, NIP: 5771858172

7.3.3) Ulica: Sportowa 53

7.3.4) Miejscowość: Lelów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-235

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 56810,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149466,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149466,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149466,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 150377694, NIP: 5771858172

7.3.3) Ulica: Sportowa 53

7.3.4) Miejscowość: Lelów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-235

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149466,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49294,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49294,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49294,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 150377694, NIP: 5771858172

7.3.3) Ulica: Sportowa 53

7.3.4) Miejscowość: Lelów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-235

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49294,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 301595,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 301595,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 301595,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 150377694, NIP: 5771858172

7.3.3) Ulica: Sportowa 53

7.3.4) Miejscowość: Lelów.

7.3.5) Kod pocztowy: 42-235

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 301595,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.